Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Добрина Георгиева Велинова, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Добрина Георгиева Велинова на тема „Синергетичен модел на личностно ориентирано обучение за развитие на преносими ключови компетентности на учениците /5-7 клас/“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). Докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Бистра Мизова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: