Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Неформално образование / Квалификационна характеристика

   

Базисната професионалната компетентност на завършващите специалност Неформално образование е съобразена с актуалните приоритети на професионалното направление Педагогика и тези в сферата на образованието и неговото управление в Р България. Тя e насочена към придобиване на: (1) широка интердисциплинарна компетентност в областта на психологията, историята, философията, и социологията, науките за управлението, педагогиката, андрагогията и др.; (2) педагогическа компетентност: фундаментална и приложна педагогическа компетентност с фокус върху подкрепата на личностното развитие и обучението в областта на гражданското образование, обществените науки в занимания по интереси и за свободното време за всички възрасти; (3) организационно-административна компетентност (с фокус върху образованието през целия живот, квалификацията и преквалификацията): базисна специализираща компетентност за проучване и анализ, дизайн и развитие, организиране и координиране, консултиране и оценяване на потребности, дейности и програми за индивидуално и групово учене, в сферата на образованието и обучението през целия живот в институционален и извън-институционален контекст; (4) консултативна и комуникативна компетентност: специализираща приложна компетентност за информиране, ориентиране, консултиране, медиация и съветване в сферата на обучението и ученето през и в целия живот в институционален и извън-институционален контекст; (5) дигитални компетентности – студентите придобиват умения при работа с деца и младежи за използване на най-разпространените технологии, които са част от дигиталната грамотност; придобиват знания за педагогическите, методологическите и методическите аспекти на интегрирането на ИКТ в преподаването и ученето; (6) компетентности в областта на дизайна и провеждането на електронно и дистанционно обучение: специализираща теоретико-приложна компетентност в сферата на проектирането и провеждането на електронно дистанционно обучение и неговото ресурсно осигуряване.

 

Подготовката на завършващите им позволява да търсят и намират успешно възможности за професионална реализация във всички сектори на обществения живот и дейност.

 

А. Възможности за професионална реализация и развитие на завършващите в съответствие с актуалната Национална класификация на професиите и длъжностите в Р България:

  • Код 2424 6004 Организатор обучение;
  • Код 2424 6002 Специалист обучение и развитие;
  • Код 2424 6001 Експерт обучение и квалификация;
  • Код 2359 5044 Специалист по дистанционно обучение (за преминалите успешно специализираното факултативно обучение).

 

Б. Възможности за реализация и развитие на завършващите в частния и граждански сектор

В сферата на образованието съществуват голям брой услуги, дейности и програми, които се разработват и предлагат от частни и граждански организации. За много от тях са приемливи по-различни изисквания относно наеманите специалисти, като критериите се определят от самите работодатели. В този сектор завършилите се реализират като: организатор обучения; координатор образователни проекти/дейности; ръководител образователен център; преподавател/обучител/треньор за развитие на личностни умения; координатор младежки програми; преподавател в центрове за деца и детски школи; възпитател/аниматор в детски център/занималня; експерти по европейски образователни програми и проекти, и др. Завършилите бакалавърската програма могат да заемат и длъжности като: специалисти по образователни методи, експерти в институции и мрежи за неформално образование; специалисти по продължаващо образование, организатори на конференции и събития, организатори на дейности с клиенти на образователни услуги, младежки и културни дейности, както и през свободното време; като сътрудници при реализирането на читалищни и музейни образователни програми; като подпомагащи заниманията по интереси на деца и юноши в клубове и центрове за развитие по места и др.