Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Кампания за подаване на документи за участие в програмата Еразъм+ 2017/2018

   

15.02.2017

 

КАМПАНИЯ ЕРАЗЪМ+ 2017-2018

 

Информация само за студентите от Стопанския факултет!

 

Начало на кампанията: 22 февруари 2017 г., край: 06 март 2017 г. – 12:00 часа.

 

Кандидатстването се осъществява задължително чрез електронната платформа: http://erasmus.uni-sofia.bg/, бутон „Регистрирай се сега” на заглавната страница, като за достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското име и парола, които ползва в СУСИ.

Допълнително студентите/докторантите подават в хартиен вариант следните документи в стая № 409 на Стопански факултет:

  1. Уверение за средния успех до момента на кандидатстване с вписване на оценките по езика, с който се кандидатства. Документът се получава от съответните инспектори. Минимален успех – 4.50.
  2. Документ за владеене на езика, с който се кандидатства.
  3. Молба-мотивационно писмо с упоменати първо, второ и трето желание – виж модела
  4. Декларация за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ - виж модела

Преди подаване на документите, моля да се запознаете с всички публикувани на сайта документи.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Алида Ризова, каб. 409.

 

АКТУАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОБМЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА 2017/18 г. (xls)

 

Уточнениe:
Швейцария не участва в програмата Еразъм+, но студентската мобилност ще се финансира от швейцарската организация Swiss+.

 

  1. 1. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:

1.1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване, са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

1.2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.

1.3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно споразумението с приемащия университет.

1.4. Да отговарят на изискването - всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант. За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (напр. Право и Медицина) е допустима мобилност с обща продължителност до 24 месеца. Продължителността на мобилността зависи и от срока, посочен в споразумението с приемащия университет.

1.5. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри (през месец февруари 2017 г.) се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

 

Важно:

1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2017-2018 г.

 

2. КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ:

2.1. Комисията за селекция на кандидатите избира студенти/докторанти с цел обучение на база комплексна оценка на тяхната мотивация, степента на владеене на езика на обучението в приемащия университет и средния успех към момента на кандидатстването за мобилност с цел обучение.

2.2. По обективна преценка на Комисията, не се допуска мобилност на студенти в ОКС Бакалавър и/или Магистър през последния семестър на тяхното обучение.

 

Уточнение за Стопанския факултет: магистри в трети семестър към момента на мобилността ще могат да ползват мобилност само за третия семестър; бакалаври в четвърти курс към момента на началото на мобилността ще могат да ползват цялата година (Внимание: преценете добре, дали това няма да попречи на своевременното Ви завършване!)

 

  1. РАЗМЕР НА ГРАНТОВЕТЕ:

Индивидуални грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+, Програмни държави академична 2017-2018 година

 

 

 

 

Приемаща държава

 

 

месечна ставка

 

(в евро)

 

 

Група 1

 

 

 

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия

 

 

500

 

 

Група 2

 

 

 

Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция

 

 

500

 

 

Група 3

 

 

 

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония

 

 

450