Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Международна дейност / Студентска мобилност с цел обучение - ЕРАЗЪМ

   

 

Обща информация от СУ "Св. Климент Охридски"

Впечатления на студенти от програмата "Еразъм"

IESN & toolani communication service for Erasmus students

 

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА УНИВЕРСИТЕТИ, С КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА МОБИЛНОСТ

 

КАМПАНИЯ ЕРАЗЪМ+

 

Информация само за студентите от Стопанския факултет!

Подаването на документите става задължително онлайн на адрес:

http://erasmus.uni-sofia.bg/, бутон „Регистрирай се сега” на заглавната страница, като за достъп до системата студентът/докторантът вписва потребителското име и парола, които ползва в СУСИ.

 

Допълнително студентуте подават в хартиен вариант следните документи в стая 409:

  1. Уверение за средния успех до момента на кандидатстване с вписване на оценките по езика, с който се кандидатства. Документът се получава от съответните инспектори. Минимален успех – 4.50.
  2. Документ за владеене на езика, с който се кандидатства.
  3. Молба-мотивационното писмо с упоменато второ желание – виж модела .

 

Преди подаване моля да се запознаете с всички публикувани на сайта документи.

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Алида Ризова, каб. 409.

 

 

Уточнениe:
Швейцария не участва в програмата Еразъм+, но студентската мобилност ще се финансира от швейцарската организация Swiss+.

 

 

Приложение 1

СУ „Св. Климент Охридски“

КРИТЕРИИ

за допустимост и селекция на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование,

Мобилност с цел обучение

 

1. Критерии за допустимост:

1.1. Кандидатите трябва да са граждани на държава, участваща в програмата ”Еразъм+”, легитимни за участие в Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, или студенти/докторанти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Студенти/докторанти, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програмата, могат да осъществят мобилност, в случай на свободни места и неусвоени средства. САМО при наличие на свободни места и неусвоени средства могат да бъдат избирани за участие в програмата и студенти, които са граждани на страна извън ЕС, записани в редовна форма на обучение.
1.2. Студенти/докторанти, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници.
1.3. Кандидатите трябва да бъдат записани в ОКС Бакалавър или ОКС Магистър за годината, през която ще осъществят мобилността, или да са докторанти, (и за трите степени е допустима редовна, задочна или дистанционна форма на обучение).
1.4. Към момента на кандидатстването за мобилност с цел обучение кандидатите следва да имат завършени мин. два семестъра от следването си в ОКС Бакалавър.
1.5. Кандидатите следва да владеят езика, на който ще се провежда обучението, съгласно изискванията на приемащия университет. В случай, че приемащият университет не е посочил изрично изискване за наличие на сертификат, удостоверяващ степента на владеене на езика, комисията за селекция на ниво факултет преценява по какъв начин ще се оценят езиковите познания на кандидата.
1.6. Кандидатите следва да отговарят на изискването - всеки студент/докторант има право на максимум 12 месеца мобилност за всяка степен на своето обучение (бакалавър, магистър, докторант), като в тази макс. продължителност включва и периода на мобилността с цел практика. За специалности, които приключват с присъждане на магистърска степен (напр. Право, Медицина), се допуска максимална продължителност на мобилността до 24 месеца (обучение и практика).

1.7. Кандидатите следва да удостоверят успех от обучението си в Софийски университет до момента на кандидатстването мин. мн. добър 4.50. За новозаписани магистри (магистри първи курс) се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и държавния изпит, както и среден успех от първия семестър като магистри. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити.

 

2. Критерии за селекция:

2.1. Комисията за селекция на кандидатите избира студенти/докторанти с цел обучение на база комплексна оценка на тяхната мотивация, степента на владеене на езика на обучението в приемащия университет и средния успех към момента на кандидатстването за мобилност с цел обучение.

2.2. По обективна преценка на Комисията, не се допуска мобилност на студенти в ОКС Бакалавър и/или Магистър през последния семестър на тяхното обучение.

Уточнение за Стопанския факултет: магистранти в трети семестър към момента на мобилността ще могат да ползват мобилност само за третия семестър; бакалаври в четвърти курс към момента на началото на мобилността ще могат да ползват цялата година (Внимание: преценете добре, дали това няма да попречи на своевременното Ви завършване!)

 

Приложение 2

РАЗМЕР НА ГРАНТОВЕТЕ:

 

Индивидуални грантове (в евро) за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2015-2016 година

 

 

Приемаща държава

месечна ставка

(в евро)

Група 1 Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия 500
Група 2 Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция 500
Група 3 Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония 450