Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Публикации / В сп. Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски "Основи на съвременната икономика: Мансър Олсън и колективното действие"

   

27.06.2021

 

В кн. 4 / 2021 на сп. Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски:

 

" Основи на съвременната икономика: Мансър Олсън и колективното действие " (pdf)

(пълен текст на статията)

 

Егберт, Х., Т. Седларски, “Основи на съвременната икономика: Мансър Олсън и колективното действие”, Икономическа мисъл, 4/2021, с. 126-134.

 

Резюме

Мансър Олсън (1932-1998) придобива известност с една своя влиятелна идея – провалът на колективното действие. Тъй като заинтересуваните групи осигуряват публични (колективни) блага за своите членове със съответни външни ефекти, Олсън предполага, че „гратисчийството“ (англ. free-riding) като рационална индивидуална стратегия ще бъде повсеместен проблем, възпрепятстващ успешното осъществяване на ефективно колективно действие по предоставянето на такива блага. Тази забележителна идея – приложението на метологическия индивидуализъм и допускането за рационално индивидуално поведение в анализа на заинтересуваните групи, създава плодотворна почва за формулирането на нови теории във всички обществени науки и особено в политологията. В икономиката идеите на Олсън допринасят за утвърждаването на теорията на публичния избор и стават предпоставка за основополагащи изследвания в експерименталната икономика – в областта на публичните блага, механизмите за осигуряване на доброволен принос и игрите от типа „дилема на затворника“. В представеното изследване е направен кратък преглед на две от най-известните му книги.

 

JEL: B21; B31; D71; H41

 

Ключови думи: Мансър Олсън; публичен избор; колективно действие; заинтересувани групи; икономическо развитие; избирателна мотивация; гратисчийство.

 

 

Центърът за икономически теории и стопански политики подготви електронна версия на книгата на М. Олсън "Възход и упадък на нациите. Икономически растеж, стагфлация и социални ограничения”