Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Стажове и стипендии" / Стипендии за обучение на френското правителство 2012

   

13.01.2012

 

Стипендии за обучение на френското правителство

 

Представени са стипендии за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

 

Политика за отпускане на стипендиите

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Центърът за култура и сътрудничество, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Изборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.

 

Магистратура 2

Стипендията се отпуска за максимален период от 12 месеца. Не може да бъде продължавана или подновявана. Покрива периода на обучение и стаж, задължителен за някои магистратури (3 месеца за магистратурите с професионална насоченост). При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

За магистратури, без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. Студентите завършили такава магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната стипендия.

Внимание : стипендиите на френското правителство не се предоставят на студенти записани във френски учебни заведения към момента на кандидатстването.

 

Програма Коперник (Post Master)

Специализирана магистратура (M2) в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.

Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана. При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.

 

Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои, ако докторанта е редовно записан в съответното учебно заведение.

 

Програма « Мобилност на млади научни работници »

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии ще позволят престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства, ще са приоритетни.

Условия за отпускане на стипендия

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст: 30 години за ниво магистратура (master 2)
 • възраст: 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за краткосрочни престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници
 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър

 

Кандидатстване за стипендия

Досиетата за кандидатстване се подава в 2 идентични екземпляра в Отдела за стипендии във Френския институт София и трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани :

 

За ниво Mагистратура 2 :

 • формуляр (изтегля се от www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=392)
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • препоръка от преподавател или работодател
 • кореспонденция с френското учебно заведение

 

За Програма Коперник ( ниво Post Master ) :

Досието за кандидатстване се подготвя в 2 идентични екземпляра. Единият се подава в Отдела за стипендии във Френския институт София, а вторият се изпраща в Париж на посочения във формуляра « Procédure de recrutement » адрес. Всяко досие трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:

 • формуляр formulaire téléchargeable
 • копия на преведените и легализирани академичните справки за последните две университетски години
 • 2 препоръки (на френски или английски)
 • CV на френски език

 

За докторантури под двойно научно ръководство:

 • формуляр (изтегля се от www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=392)
 • снимка, залепена върху формуляра
 • CV
 • копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите в последна година
 • кратко представяне на проекта и целта на кандидата
 • писмено съгласие от двамата директори на тезата
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България
 • копие от договора, регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения

 

 

За програма « Мобилност на млади научни работници »:

 • формуляр Dossier de bourse d’études http://www.cnous.fr/docx/doc_article_151.php
 • снимка, залепена върху формуляра
 • служебна бележка за зачисление на докторанта в България или
 • копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска организация в България
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
 • съгласие от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип за престоя във Франция
 • писмо от френското учебно заведение или лаборатория приемащо кандидата с упоменат периода на пребиваване
 • копие на личната карта

 

Срокове

Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

 

 • 29 февруари: краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
 • 20 март: публикуване на списъка с кандидатите одобрени по досие
 • първа седмица на април: събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и български представители.
 • втора седмица на април: обявяване на окончателните резултати в интернет страницата на Френския институт www.institutfrance.bg
 • § 30 април: краен срок за подаване на Dossier de bourse d’études от одобрените стипендианти

 

Срокове

Програма Коперник

 • 28 февруари : краен срок за подаване на досие за кандидатстване
 • края на март : подбор на кандидатите по досие
 • 15 април : събеседване на одобрените кандидати с комисия от представители на програмата, на предприятия партньори и на френското посолство в България
 • § края на юни : обявяване на окончателните резултати

 

Срокове

Мобилност на млади научни работници

 • Три сесии през годината : края на февруари, края на април и края на септември

 

Досие за предоставяне на стипендия

(Dossier de bourse d’études)

След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие, което се изпраща в Париж за одобрение.

Досието се подава в 3 идентични екземпляра в Отдела за стипендии във Френския институт София и трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:

 • формуляр http://www.cnous.fr/docx/doc_article_151.php
 • снимка, залепена върху формуляра
 • копие на дубликата на акта за раждане
 • академична справка за студентите в последна година
 • копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение
 • разменена кореспонденция с френското учебно заведение или писмено съгласие за окончателен прием на кандидата
 • копие на документ за ниво на владеене на френски език
 • за докторантите : копие от договора, регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от заинтересованите страни
 • евентуално списък на публикации

 

Стипендии и добавки

Стипендиите на френското правителство включват:

 • 767 евро месечна издръжка на стипендианта
 • социална и медицинска осигуровка
 • такса за записване в университета

 

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно финансиране свързано със защитата на докторската дисертация.

Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires), но не е систематична практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези добавки.

Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие. Повече информация може да се получи в съответния CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires).

Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни резултати в процеса на обучението : изискването към стипендиантите на френското правителство е висок успех.

 

Контакт :

Бюро за стипендии

Френски институт в България

ул. Дякон Игнатий № 2

Бисера Коларова

bissera.kolarova@institutfrance.bg

www.institutfrance.bg

тел: 00 359 2 937 79 14

fax: 00 359 2 980 94 98