Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Социално-икономическа география / Преподаватели

   
 • Доц. д-р Пламен Патарчанов
  ръководител на катедра
  Икономическа и социална география, Теоретична география, Регионално и локално развитие, Пространствено планиране, Териториална организация на агробизнеса, индустрията и услугите, Функционално райониране – централни, индустриално-депресивни, периферни (рурални, планински, гранични) райони
  каб. 266-Б, тел. 02 9308 363
  plamenp@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Георги Бърдаров
  Демография, Етно-политически конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика, Регионален анализ нa човешките ресурси и селищната мрежа, Геодемография
  каб. 257-А, тел. 02 9308 402
  gburdarov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Калина Милкова
  Икономическа и социална география, Икономическа и социална география на България, Регионално развитие и политика, Културна география
  каб. 265, тел. 02 9308 263
  katy@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Румен Недков
  Социално-икономическа география, Регионално развитие,
  Териториална организация на стопанството, Административно териториално устройство
  каб. 265, тел. 02 9308 263
  r.nedkov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Нели Веселинова
  Икономическа и социална география, География на населението и селищата,
  География на България, Рурално пространство, Регионално и местно развитие и управление, Развитие и управление на човешките ресурси
  каб. 257-А, тел. 02 9308 402
  neli@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Калоян Цветков
  Икономическа и социална география, Геоурбанистика, Етно-политически конфликти, Регионална география
  каб. 278, тел. 02 9308 272
  ktsvetkov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Кристина Петрова-Христова
  Социално-икономическа география, Териториална организация на икономиката, Етнически и религиозни отношения, Демография
  каб. 257, тел. 02 9308 360
  kristina_petrova@gea.uni-sofia.bg

 

 • Ас. Кирил Николов
  Социално-икономическа география, География на религиозните общности, География на транспорта и комуникациите
  каб. 278, тел. 02 9308 272
  knikolov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Проф. д-р Веселин Бояджиев, пенсионер
  Икономическа и социална география, Хуманитарна география, Историческа география,
  Регионален анализ, Политическа изборна /електорална/ география, Топонимия
  Рурализъм и рурални райони, Аграрна география, Регионална политика на ЕС, География на България
  каб. 266-Б, тел. 02 9308 363
  vboiadjiev@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Димитър Димитров †
  Икономическа и социална география, Регионално развитие и политика,
  Теоретична география, Регионално развитие на транспортната инфраструктура