Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Акредитирани програми

   

 

Професионално направление: 1.1. ТЕОРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Докторска програма: „Образователен мениджмънт“

Образователна и научна степен „доктор”

Форма на обучение: редовна/ задочна

Продължителност на обучението: 3 години/ 4 години

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторската програма „Образователен мениджмънт” по Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието осигурява придобиване на компетентности за успешно изпълнение на управленски, експертни, консултантски и преподавателски функции. Програмата е ориентирана към научно-изследователска дейност, чрез която се разработват актуални проблеми в теорията и практиката на управлението на образованието и за търсенето на възможности за тяхното ефективно решаване. Завършилите програмата ще могат:

 • да извършват научноизследователска дейност;
 • да работят като специалисти в органи за управление на образованието и в публичната администрация;
 • да осъществяват консултантска и експертна дейност в тази област;
 • да извършват преподавателска работа в областта на управлението на образованието.

 

Цели на подготовката на докторантите по професионално направление 1.1.

 • Усъвършенстване на теоретичната подготовка в областта на най-новите тенденции в теорията и практиката на образователния мениджмънт.
 • Разширяване и обогатяване на знанията в областта на съвременното образование и връзката му с обществените процеси.
 • Изграждане на научноизследователски умения, свързани със събирането, анализирането и използването на научна информация, изследователски методи, формулирането на теоретични и практически проблеми, планирането и реализирането на научни изследвания.
 • Изграждане на умения за целеполагане, планиране, реализиране и оценяване на образователни политики.
 • Формиране на умения за представяне и популяризиране на научно-практическите резултати в разнообразни форми – научни форуми, публикации в научен педагогически печат и др.
 • Усъвършенстване и развитие на практически управленски умения и компетентности.
 • Формиране на умения за преподавателска и консултанска дейност.

 

Методи и форми на обучение в докторската програма:

 • лекции
 • семинарни занятия, упражнения
 • работа с библиографии, бази данни и други информационни източници
 • консултации и др.

 

Пояснителни бележки

Обучението в редовна докторантурата изисква събирането на 60 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

Обучението в задочна докторантурата изисква събирането на 45 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

 

 

Професионално направление: 1.2. ПЕДАГОГИКА

Докторска програма: „История на педагогиката и българското образование“

Образователна и научна степен „доктор”

Форма на обучение: редовна/ задочна

Продължителност на обучението: 3 години/ 4 години

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторската програма по „История на педагогиката и българското образование“, Професионално направление 1.2. Педагогика, осигурява квалифицирана академична подготовка, в резултат на която завършилите ще притежават компетентности, необходима за:

 • Осъществяване на ефективна научно-изследователска дейност в полето на историко-педагогическото познание;
 • Реализиране като преподаватели в областта на историята на педагогиката и българското образование;
 • Осъществяване на консултантска и експертна дейност в държавни и обществени институции;
 • Планиране и ръководство на научно-изследователски проекти, ориентирани към решаването на проблеми в областта на образованието и възпитанието.

 

Цели на подготовката на докторантите по докторската програма:

 • Формиране на базови умения за изследване на историко-педагогически факти и явления - умения за обективен анализ и създаване на устойчива нагласа за добросъвестност и непредубеденост при интерпретиране на историческите факти и явления, в частност, на свързаните с историята на педагогиката и българското образование;
 • Развиване на умения за обективна съпоставка между минало и настояще в областта на образованието и възпитанието, с цел актуализиране на непреходното и ценното от световното и националното педагогическо наследство;
 • Запознаване с методите на историко-педагогическите проучвания и придобиване на умения за тяхното прилагане при решаването на конкретна научно-изследователска задача;
 • Придобиване на умения за издирване и работа с адекватни, на поставените научни цели, исторически извори и научни изследвания;
 • Формиране на умения за презентиране, публикуване и разпространение на резултатите от собствените научи изследвания.

 

Методи и форми на обучение в докторската програма:

 • лекции
 • семинарни занятия, упражнения
 • работа с библиографии, бази данни и други информационни източници
 • работа с исторически извори
 • консултации и др.

 

Пояснителни бележки

Обучението в редовна докторантурата изисква събирането на 60 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

Обучението в задочна докторантурата изисква събирането на 45 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

 

 

Професионално направление: 1.2. ПЕДАГОГИКА

Докторска програма: „Теория на възпитанието и дидактика“

Образователна и научна степен „доктор”

Форма на обучение: редовна/ задочна

Продължителност на обучението: 3 години/ 4 години

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторската програма по „Теория на възпитанието и дидактика“, Професионално направление 1.2. Педагогика, осигурява квалифицирана академична подготовка, в резултат на която завършилите ще притежават компетентности, необходима за:

 • Осъществяване на ефективна научно-изследователска дейност в полето на теорията на възпитанието и дидактиката;
 • Реализиране като преподаватели в областта на теорията на възпитанието и дидактиката;
 • Осъществяване на консултантска и експертна дейност в държавни и обществени институции;
 • Планиране и ръководство на научно-изследователски проекти, ориентирани към решаването на проблеми в областта на образованието и възпитанието.

Докторската програма осигурява както необходимата теоретично-концептуална и методическа подготовка за осъществяването на научни изследвания по актуални проблеми на образованието и възпитанието, така и съдейства за формиране на умения за изследователска и преподавателска дейност в различни направления на педагогическото познание в областта на теорията на възпитанието и дидактиката.

 

Цели на подготовката на докторантите по докторската програма:

 • Формиране на базови компетентности за интерпретация и изследване на основни процеси и явления в сферата на теорията на възпитанието и дидактиката;
 • Разширяване и обогатяване на знанията в богастството от измерения на теорията на възпитанието и дидактиката;
 • Развиване на умения за анализ, интерпретиране, оценяване на процеси, явления, събития, фактология във възпитанието и обучението;
 • Развиване на самостоятелност, инициативност, рефлективност, креативност, оригиналност, гъвкавост, критичност и др. като основни качества на съвременния изследовател;
 • Формиране на умения за представяне и популяризиране на научно-практическите резултати в разнообразни форми – научни форуми, публикации в научен педагогически печат и др.

 

Методи и форми на обучение в докторската програма:

 • лекции
 • семинарни занятия, упражнения
 • работа с библиографии, бази данни и други информационни източници
 • консултации
 • работа по случай (казуси) и др.

Пояснителни бележки

Обучението в редовна докторантурата изисква събирането на 60 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

Обучението в задочна докторантурата изисква събирането на 45 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

 

 

Професионално направление: 1.3. „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…“

Докторска програма: „Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието”

Образователна и научна степен „доктор”

Форма на обучение: редовна/ задочна

Продължителност на обучението: 3 години/ 4 години

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторската програма по „Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен”, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... осигурява квалифицирана академична подготовка за продуктивна научноизследователска дейност на теоретично и на емпирично равнище с цел разработване на фундаментални и приложни проблеми на методическата теория и на учебната практика. Завършилите програмата ще могат:

 • да изпълняват успешно на високо професионално и научно ниво експертни и ръководни функции в образователните и държавни институции;
 • да участват в планирането, операционализирането и провеждането на образователната политика на национално равнище и в международен контекст;
 • да осъществяват или ръководят оригинални и независими изследвания с научна и приложна стойност.

 

Цели на подготовката на докторантите по професионално направление 1.3.:

 • Формиране на базови компетентности по проблемите и перспективите в развитието на образованието и учителската професия, на специфични методически компетентности на учителя по български език и литература в началния етап на основната образователна степен;
 • Развитие на научноизследователска компетентност и култура, умения за ефективно проектиране и реализиране на научноизследователска програма;
 • Развиване на умения за изследване, анализ, интерпретиране, проектиране на решения в сферата на съвременното образование на методическо равнище;
 • Развитие на автономност, рефлексивност, критичност и оригиналност като ключови качества на съвременния изследовател;.
 • Развитие и подкрепа на експертна компетентност по отношение на учебните ресурси и училищните учебници по български език и литература в началния етап на основната образователна степен в съответите направления;
 • Формиране на умения за презентиране, публикуване и разпространение на научноизследователски резултати.

 

Методи и форми на обучение в докторската програма:

 • лекции
 • семинарни занятия, упражнения
 • консултации
 • работа с библиографии, бази данни и други информационни източници.
 • научноизследователско и методическо проектиране и др.

 

Пояснителни бележки

Обучението в редовна докторантурата изисква събирането на 60 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

Обучението в задочна докторантурата изисква събирането на 45 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

 

 

Професионално направление: 1.3. „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО…“

Докторска програма: „Методика на обучението по философски дисциплини“

Образователна и научна степен „доктор”

Форма на обучение: редовна/ задочна

Продължителност на обучението: 3 години/ 4 години

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторската програма по „Методика на обучението по фисолософски дисциплини”, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., осигурява квалифицирана академична подготовка за продуктивна научноизследователска дейност на теоретично и на емпирично равнище с цел разработване на фундаментални и приложни проблеми на методическата теория и на учебната практика. Завършилите програмата ще могат:

 • да изпълняват успешно на високо професионално и научно ниво експертни и ръководни функции в образователните и държавни институции;
 • да участват в планирането, операционализирането и провеждането на образователната политика на национално равнище и в международен контекст;
 • да осъществяват или ръководят оригинални и независими изследвания с научна и приложна стойност.

 

Цели на подготовката на докторантите по професионално направление 1.3.:

 • Формиране на базови компетентности по проблемите и перспективите в развитието на образованието и учителската професия, на специфични методически компетентности на учителя по философски дисциплини;
 • Развитие на научноизследователска компетентност и култура, умения за ефективно проектиране и реализиране на научноизследователска програма;
 • Развиване на умения за изследване, анализ, интерпретиране, проектиране на решения в сферата на съвременното образование на методическо равнище;
 • Развитие на автономност, рефлексивност, критичност и оригиналност като ключови качества на съвременния изследовател;.
 • Развитие и подкрепа на експертна компетентност по отношение на учебните ресурси и училищните учебници по философски дисциплини в съответите направления;
 • Формиране на умения за презентиране, публикуване и разпространение на научноизследователски резултати.

 

Методи и форми на обучение в докторската програма:

 • лекции
 • семинарни занятия, упражнения
 • консултации
 • работа с библиографии, бази данни и други информационни източници
 • научноизследователско и методическо проектиране и др.

 

Пояснителни бележки

Обучението в редовна докторантурата изисква събирането на 60 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

Обучението в задочна докторантурата изисква събирането на 45 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

 

 

Професионално направление: 3.4. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Образователна и научна степен „доктор”

Форма на обучение: редовна/ задочна

Продължителност на обучението: 3 години/ 4 години

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Докторската програма по социална работа осигурява подготовка за успешно изпълнение на експертни, консултантски и управленски функции в институции и организации, осъществяващи изследователска и академична дейност, развиващи социални проекти и програми. Завършилите програмата могат да изпълняват успешно на високо професионално и научно ниво висши експертни и административни функции в държавни, местни, частни и неправителствени структури, да участват в планирането, операционализирането и провеждането на социалната политика. Придобилите образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.4. Социални дейности притежават необходимата теоретична и методологическа подготовка да осъществяват или ръководят оригинални и независими изследвания с научна и приложна стойност.

 

Цели на подготовката на докторантите по професионално направление 3.4.:

 • Разширяване и обогатяване на знанията и разбирането за актуалните и приоритетни социални проблеми в обществото като цяло и диференцирано сред отделни уязвими социални групи;
 • Развиване на умения за изследване, анализ, интерпретиране, оценяване и проектиране на решения на социални или биопсихосоциални проблеми, попадащи в предметното поле на съвременната социална работа;
 • Развитие и подкрепа на автономност, предприемчивост, критичност и оригиналност - значими качества на изследовател и новатор в социалните дейности като академична и професионално-практическа област.
 • Формиране на компетентност по проблемите и перспективите в развитието на професията на социалния работник, обучението и подготовката на социалните работници, стандартите за образование по социална работа, качеството на обучението на социални работници; придобиване на умения за преподавателска работа;
 • Развитие на научно-изследователска компетентност и култура; овладяване на умения за ефективно проектиране и реализиране на научно-изследователска работа по актуални за социалните дейности проблеми и цели чрез използване на изследователски методи, подходи и процедури на високо научно ниво;
 • Формиране на умения за презентиране, публикуване и като цяло – за разпространяване на научни познания и резултати от научните изследвания;
 • Изграждане на готовност за реализация като водещи ескперти, ръководители, новатори, преподаватели и изследователи в областта на социалната работа на различни нива.

 

Методи и форми на обучение в докторската програма:

 • лекции
 • семинарни и практически упражнения
 • работа по случай (казуси)
 • работа на терен
 • работа по проект

 

Пояснителни бележки

Обучението в редовна докторантурата изисква събирането на 60 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

Обучението в задочна докторантурата изисква събирането на 45 кредита за година или общо 180 кредита за целия перод на обучение.

 

Шифър Докторска програма Акредитацията е валидна до:
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
1.1. Образователен мениджмънт 12.05.2021 г.
1.2. Теория на възпитанието и дидактиката 27.10.2021 г.
1.2. История на педагогиката и българското образование 27.10.2021 г.
1.3. Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието 08.05.2020 г.
1.3. Методика на обучението по философски дисциплини 08.05.2020 г.
3.4. Социални дейности 12.02.2020 г.