Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Марияна Косева

   
   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Начална училищна педагогика
 • Проектно-базирани подходи в образованието
 • Взаимодействието учител - ученик
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • начална училищна педагогика
 • проектно-базирани подходи в образованието
 • педагогика на свободното време
 • упражнения по педагогика, мениджмънт на учебни групи и среди
Изследователска работа
 • Oбразователния процес в началното училище
 • Национална идентичност на учениците от началното училище
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Йотова, С., Върбанова, С., Косева, М. (2006) Ромите като субект на социално изследване – подходи и проблеми. Училищна адаптация на децата от ромски произход в смесени класове. Годишник на “СУ. Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика, том 98, София, УИ „Св. Кл. Охридски“
 • Косева, М. (2008) Оценяване качеството на работа на учителите. В: 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности, София, УИ „Св. Кл. Охридски“.
 • Косева, М. (2010) Организация на учебната среда в началното училище. В: Съвременното обучение между теорията и практиката. София, УИ „Св. Кл. Охридски“.
 • Косева, М. (2016) Авторитетът на учителя – между ролята и личността. В: Педагогиката и социалната работа през XXI век – предизвикателства и перспективи, София, УИ „Св. Кл. Охридски“.
 • Косева, М. (2018) Теорията за множеството интелигентности: приложение в началното училище. В: Детето и педагогиката, София, „Просвета – София
 • Косева, М. (2019) Авторитетът на учителя в представите на ученици и учители от гимназиалния етап на средното образование. Годишник на “СУ. Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика, том 112.
 • Косева, М. (2019) Чувството за принадлежност към Родината като аспект от националната идентичност на учениците от началното училище. Педагогика, 9.
Езици
 • английски, руски, немски
За връзка