Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Департамент по спорт - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност доцент по ПН 1.3. Педагогика на обучението по…(Физическо възпитание и спорт – Фитнес дисциплини), обявен в ДВ, бр. 24/17.03.2023 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Петя Стоянова Христова

 

Председател на научното жури: проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

 

 

Материали: Резюмета на рецензираните публикации

 

Рецензии:

Проф. д-р Боряна Георгиева Туманова

 

Проф. дн Елеонора Михайлова Милева

 

 

Становища:

Проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

 

Доц. д-р Антон Александров Хиджов

 

Проф. д-р Костадин Кирилов Костов

 

Доц. д-р Мая Борисова Чипева

 

Доц. д-р Диана Николова Пеева

 

 

Конкурсът ще се проведе на 29 юни (четвъртък) 2023 г. от 10.30 часа в каб. 120