Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Студентски конкурс „Кампания за ефективно водопотребление“

   

21.02.2024

 

Стопанският факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съвместно с Центъра за обучение и квалификация при Ютилитис Сървисис и Сдружението „Про. Ютилитис клуб“, обявяват студентски конкурс. Инициативата има за цел стимулиране на изграждането на иновативни идеи, решения и/или предложения, насочени към провеждане на кампании за ефективно водопотребление. Конкурсът е отворен за студенти, които могат да представят своите концепции за отговорно използване на водни ресурси сред различни целеви групи в град София.

Инициативата се осъществява с официалното партньорство на „Софийска вода“ АД, част от групата на „Веолия“.

22598805_6643223

1. Кой може да участва:

Студенти от 2-ри до 4-ти курс, които са в процес на завършване на бакалавърска степен и изучават икономически/управленски дисциплини, както и студенти в магистърските програми, изучаващи икономически/управленски дисциплини в Стопанския факултет.

Насърчава се участието на екипи.

2. Какво представлява комуникационният и маркетингов инструмент за ефективно водопотребление в отрасъл ВиК:

Ефективното водопотребление е практика, насочена към намаляване на излишната консумация и оптимизиране на нейното използване. В този контекст, представяме някои инструменти, които могат да бъдат използвани за постигане на ефективно водопотребление:

Инсталиране на водоспестяващи уреди - включва различни инсталации като водоспестяващи душове, смесители, механизми за тоалетни и други подобни устройства. Тези уреди целят да намалят количеството вода, използвано за различни дейности и процеси.

Отстраняване на водни утечки - включва намаляване на загубите на вода, които могат да възникнат в кранове, тоалетни, тръби и други обекти. Редовни проверки и бързо реагиране за ремонт са от изключително значение за поддържането на ефективното водопотребление.

Използване на периферни водни източници - например събирането на дъждовна вода за поливане на градината или за други външни нужди, представлява ефективен метод за намаляване на натоварването на питейната вода. Този подход способства за оптимизиране на ресурсите и устойчиво управление на водните ресурси.

Практики за пестене на вода в дома - включват затваряне на крана по време на чистене на зъби или измиване на ръце, както и използване на пълни капацитети на съдомиялната машина и пералнята.

Образование и информираност - представлява ефективното обучение на обществото относно важността на пестенето на вода и насърчаване на отговорно поведение при използването на водни ресурси.

Иновации в технологиите за управление на водния ресурс - развитието на интелигентни системи за управление на водата може да допринесе за оптимизиране на използването на вода в различни области, включително бизнеса, индустрията и домакинствата.

Комбинирането на тези с подходи с подходящи маркетингови инструменти и комуникационен план може значително да подобри ефективното водопотребление и да съдейства за запазване на водните ресурси за бъдещите поколения.

3. Формат на проектната идея (проектен фиш) – минимални изисквания:

Очакваме вашата креативна идея и/или иновативно предложение за организиране и изпълнение на кампания за ефективно водопотребление, насочена към различни групи потребители в град София. Тя трябва да следва представения модел на изложение:

1. резюме (до 300 думи);

2. цел (до 50 думи);

3. целева аудитория (до 200 думи);

4. обхват (до 300 думи);

5. маркетингови инструменти за провеждане (до 1500 думи);

6. планирани дейности (до 3000 думи);

7. очаквани резултати/индикатори (до 3000 думи);

8. индикативен бюджет (в табличен вид);

9. визуализация (емблема/слоган);

10. видео послание (до 30 секунди) – незадължителен елемент.

4. Методика за оценка на представените концепции:

 

 

 

Критерии за допускане

 

 

 

1.

 

Концепцията е подадена от допустим участник

 

 

допуска се за участие

 

2.

 

Концепцията отговаря за заложения формат за проектна идея

 

 

допуска се за участие

 

 

 

 

Критерии за оценяване

 

 

брой точки:

 

3.

 

Концепцията е разработена от 1 студент

 

 

1 т.

 

4.

 

Концепцията е разработена от екип от 2ма или повече студенти

 

 

5 т.

 

5.

 

Концепцията е в рамките на допустимите символи и ограничения

 

 

5 т.

 

6.

 

Концепцията излиза от рамките на допустимите символи и ограничения

 

 

3 т.

 

7.

 

Разработката показва ясна обвързаност между цел, дейности, целева група и очаквани резултати, като предложените маркетингови инструменти са изцяло приложими за отрасъл ВиК

 

 

10 т.

 

8.

 

Разработката показва ясна обвързаност между цел, дейности, целева група и очаквани резултати, но част от предложените маркетингови инструменти не са приложими за отрасъл ВиК

 

 

8 т.

 

9.

 

Разработката показва ясна обвързаност между цел, дейности, целева група и очаквани резултати, но голяма от предложените маркетингови инструменти не са приложими за отрасъл ВиК

 

 

5 т.

 

10.

 

Разработката включва реалистичен и изпълним план на дейностите

 

 

10 т.

 

11.

 

Разработката включва частично реалистичен и изпълним план на дейностите

 

 

5 т.

 

12.

 

Разработката предвижда реалистичен и обвързващ бюджет спрямо заложените дейности.

 

 

5 т.

 

13.

 

Разработката предвижда бюджет, спрямо заложените дейности, но определени пера не са обосновани и реалистични

 

 

3 т.

 

14.

 

Разработката включва креативна визуализация за кампанията

 

 

5 т.

 

15.

 

Разработката включва визуализация за кампанията, която не отразява заложената цел и/или е неподходяща за избраната целева група

 

 

3 т.

 

 

 

 

Надграждащ елемент

 

 

брой точки:

 

16.

 

Създаване на кратко видео послание – до 30 сек

 

 

10 т.

 

 

 

 

 

Максимален брой точки

 

 

50 т.

 

 

 

 

 

Минимален брой точки

 

 

20 т.

 

5. Срокове за кандидатстване:

Конкурсът стартира на: 19 февруари 2024 г.

Краен срок за подаване на проектните идеи: 14 март 2024 г.

6. Награден фонд и церемония по представяне на проектните идеи:

Отличените разработки ще бъдат поканени за представяне в рамките на Световния ден на водата на 22 март, петък, по време на Дискусионния образователен форум „Икономика на водната индустрия“.

Награда за първо място – 500 лева

Награда за второ място – 300 лева

Награда за трето място – 200 лева

7. Формат и начин на подаване на разработките:

Изготвените файлове с проектната идея да бъдат представени във формат "Word" с размер на шрифта 12 пункта и разстояние между редовете 1,5. Бюджетът на проектната идея да бъде представен във формат "Excel". Ако разработката включва видео послание, необходимо е да бъде представен линк с връзка към файла за достъп до него (валиден не по-малко от 1 месец).

Разработките се изпращат на адрес: office@utilities-services.com, не по-късно от 17:30 ч. на 14 март 2024 г.