Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Избор на специализация през втория (четвъртия) семестър за МП "Бизнес администрация – Стратегическо управление" и МП "Бизнес администрация – Развитие на човешките ресурси"

   

22.12.2016

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

(СПЕЦИАЛИСТИ – І курс и НЕСПЕЦИАЛИСТИ – ІІ курс)

 

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно учебните планове на Вашите магистърски програми в рамките на втория (четвъртия) семестър трябва да преминете през СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в специализация по ваш избор.

За целта е нужно да заявите своите предпочитания за специализация, като изпратите вашата заявка В СРОК до 18 часа на 6 февруари 2017 г.

 

Предлагаме Ви да изберете измежду:

  1. Специализация „Стратегическо развитие”
  2. Специализация „Развитие на човешкия капитал”
  3. Специализация „Маркетинг”

 

Разпределението по учебни потоци ще бъде направено въз основа на поредността на Вашите желания, което налага да посочите и трите модула, като ги класирате съгласно предпочитанията си. При разпределението ще бъде отчитана последователността на постъпване на заявките. Колегите, които не са подали заявки или заявките им са подадени след изтичане на посочения срок ще бъдат разпределени „служебно“ в зависимост от свободните позиции в различните специализации.

 

Моля, ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА (приложен образец) и я изпратете на ас. Ирена Младенова , Катедра „Стопанско управление” на e-mail адрес irenaml@feb.uni-sofia.bg в срок до 18 ч. на 6 февруари 2017 г. Важно е при изпращането на писмото в рубриката „относно” да впишете „заявка за специализация”.

 

Не е необходимо заявките да са подписани и сканирани. Заявки на хартиен носител не се приемат.

 

За разпределението по учебни потоци можете да се осведомите чрез системата СУСИ в началото на семестъра, не по-рано от 20 февруари 2017 г..

 

КАТЕДРА

„СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

София, 21 декември 2016 г.

 

 

 

 

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАЩ МОДУЛ

 

 

Име, презиме, фамилия ………...…………………………………...…..

 

фак. №……………………..…., специалност „Стопанско управление”

 

магистърска програма по …………..……………………...……………

 

В рамките на втория (четвъртия) семестър на учебната 2016/2017 година бих искал/а да се обучавам в един от следните специализиращи модули: „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия капитал” или „Маркетинг” като поредността им според моите предпочитания е:

 

  1. .……………...............................................................................
  2. ………………...…………………..........................................................
  3. ……………………………………..........................................................

 

 

 

Дата ………… г.