Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Дигитален маркетинг

   

 

 

Специалност: Стопанско управление

Магистърска програма: ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

 

Срок на обучение: 1 година

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д. ик. н. Невяна Кръстева

е-mail: nevianak@hotmail.com

Ръководител: гл. ас. д-р Рая Каназирева

е-mail: kanazireva@feb.uni-sofia.bg

От учебната 2020/2021 г. в МП Дигитален маркетинг се приемат и неспециалисти!

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Прием само по документи.

Месец юли
20 юли, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Месец септември:
14 септември, от 10:00 часа – НЕПРИСЪСТВЕНО обсъждане на постъпилите документи от кандидатите.

Комисия: проф. Цветан Давидков, проф. Желю Владимиров, проф. Невяна Кръстева, проф. Десислава Йорданова, проф. Соня Милева и доц. Олимпия Ведър

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за предварителния прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Цел на програмата: Програмата Дигитален маркетинг има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към клиенти и обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на маркетинга като стратегия, бранд мениджмънт, етика, ефективност, проучвания, сегментиране, активиране. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда.

 

1. Насоченост, образователни цели

 

Появата на програмата е продиктувана от значимите промени света на бизнеса, които оказват радикално влияние върху маркетинговите практики, след като дигиталните и онлайн маркетинг инструменти спечелиха значително предимство в тази област. Дигиталният маркетинг и социалните медии заемат сериозно място в днешния свят на маркетинга. Висшисти и мениджъри от България, които желаят да разширят знанията си и да развиват кариерата си в дигиталната ера на маркетинга, вече могат да го направят с магистърска степен в Стопански факултет. Академичната програма включва маркетинг събития, срещи с фирми, лекции и семинари водени от успешни маркетингови мениджъри и специалисти по социални медии. Комбинацията от модерни методи на преподаване и активности предлага на студентите по-добро разбиране за света на маркетинга.

 

Магистърската програма „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ” има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към клиенти и обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на маркетинга като стратегия, бранд мениджмънт, етика, ефективност, проучвания, сегментиране, активиране. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят.

 

След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда. Програмата цели да създаде разбиране за необходимостта от сериозна теоретична подготовка и да даде на обучаемите основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката. Магистърската програма „Дигитален маркетинг “ цели да даде на студентите нови знания за инструментите за дигитален маркетинг и социални медии. Програмата се основава на съществуващите маркетингови практики и интегрираните към тях дигитални инструменти и приложения за социални мрежи, така че студентите да намерят своето място в бума на дигиталната ера. Завършилите програмата „Дигитален маркетинг“ ще бъдат подготвени да отговорят на нуждите на всяка маркетингова позиция и да използват своите авангардни знания и за тяхната компания, и за своето лично развитие.

 

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Магистърската програма „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ” е предназначена за кандидати с базово образование по специалностите „Стопанско управление”, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях.

 

Продължителността на обучението е 1 година (два семестъра) и обхваща базова задължителна и профилираща подготовка, включваща набор от задължителни и избираеми учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Стопанско управление с акцент върху дигиталния маркетинг.

 

Обучението завършва с разработване и защита на магистърска теза.

 

3. Професионални компетенции

 

Магистърската програма „Дигитален маркетинг“ подготвя професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда.

 

Завършилите програмата придобиват знания и компетенции за:

 

  • изграждане на ефективна онлайн маркетингова стратегия за привличане на клиенти и тяхното задържане;
  • използване на социални медии, мобилни и нови технологии като маркетингови и промоционални тактики;
  • проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, използвайки аналитични услуги;
  • използване на новите технологии за изграждане и популяризиране на уеб присъствие, в т.ч. способност да се определят критичните фактори за успех, свързани с уеб представянето;
  • прилагане на стратегии и модели за електронен бизнес.

 

Студентите ще черпят опит от университетски преподаватели и признати специалисти от маркетинг индустрията, като:

 

  • ще се научат да планират, представят, изпълняват и измерват интегрирани дигитални маркетинг кампании;
  • ще се запознаят с най-добри практики за изграждане на онлайн присъствието на една марка, сред които онлайн search, display и video маркетинг;
  • ще разберат как да навигират „пътешествието на клиента” в различните онлайн канали, да създават ангажиращо съдържание и да водят онлайн разговори.

 

 

4. Професионална реализация

 

Магистърската програма „ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ” дава възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови функции. Програмата дава възможност на студентите да се подготвят, освен за работа в стопанската сфера, също така и при желание от тяхна страна – и за работа в нестопанската сфера, да специализират по определен клас от методи, използвани във виртуалното пространство за комуникация и управление на управленски и маркетингови стратегии.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, като мениджъри по дигитален маркетинг, като специалисти в маркетинговите отдели на организацията, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

 

Учебен план 2020/2021 година