Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Счетоводство и одит

   
download_reference_reference

 

Информация за приема за учебната 2020/2021 г.:

Предварително събеседване за МП Счетоводство и одит и МП Счетоводство и анализ на големи данни - на 22.07.20 от 18.30 ч. в платформа MS Teams.

Събеседвания за МП Счетоводство и одит и МП Счетоводство и анализ на големи данни - на 14.09.2020 г. от 18:30 ч. в платформа MS Teams.

Комисия: доц. Елеонора Станчева (председател), членове: доц. Боряна Богданова, доц. Илияна Анкова, доц. Надя Велинова

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: юли - от 6 до 20 юли включително
- редовна: септември - от 1 август до 9 септември включително

Всички кандидати трябва да подадат документи до 20 юли (за юлския прием) през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

МП „СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ“ – три семестъра, с прием през зимен семестър

За икономисти и неикономисти

Срок на обучение: 3 семестъра; учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и по изключение в събота

Форма на обучение: редовна, платена

 

Тази магистърска програма е отворена за всички кандидат-студенти, които имат бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление.

 

МП „СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ“ – четири семестъра, с прием през летен семестър

За икономисти и неикономисти

Срок на обучение: 4 семестъра; учебните занятия се провеждат след работно време в делнични дни и по изключение в събота

Форма на обучение: редовна, платена

 

Тази магистърска програма е насочена към кандидат-студенти, които са завършили бакалавърски програми както по икономически, така и по други (неикономически) специалности, със 180 или 210 кредити. Тя е конструирана по начин, съобразен с необходимостта от включването в учебния план на допълнителни дисциплини, които да осигурят необходимия брой кредити за получаване на ОКС магистър съгласно законовите изисквания. Тези дисциплини се изучават през първи семестър от срока на обучение. Втори, трети и четвърти семестър съвпадат с трисеместриалната МП „Счетоводство и одит“.

 

Директор на магистърските програми: доц. д-р Елеонора Станчева-Тодорова

е-mail: e_stancheva@feb.uni-sofia.bg

Координатор на магистърските програми: доц. д-р Илияна Анкова

е-mail: iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg

 

Магистърските програми „Счетоводство и одит“ са акредитирана от три международно признати професионални организации

  • the Association of Chartered Certified Accountants (АССА) – на завършилите студенти се признават 9 от общо 13 изпита за придобиване на професионалната квалификация АССА. Това е максималният брой изпити, които професионалната организация признава на ниво университет
  • the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) – на завършилите студенти се признават пет изпита от първото базисно квалификационно ниво за придобиване на професионалната квалификация АСА
  • the Association of Certified Public Accountants (International) (ACPAI) – завършилите студенти могат да придобият професионалната квалификация CPA без полагане на допълнителни изпити


Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление. За прием в магистърската програма кандидатите изпращат автобиография на адрес: iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg и се явяват на устно събеседване, което има за цел да установи мотивацията, квалификацията и интересите им. Балът се образува от успеха от дипломата, от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването.

Автобиографии могат да се изпращат през цялата година на посочения по-горе email-адрес.

 

Възможна реализация на завършилите магистърските програми: Магистрите по счетоводство и одит могат да се реализират професионално като външни и вътрешни одитори, оперативни и главни счетоводители, финансови мениджъри, финансови анализатори, данъчни консултанти и ръководители на отдели и други корпоративни структури. Завършилите програмите могат да се реализират и като експерти, ръководители и консултанти в публичната администрация и неправителствения сектор, като преподаватели, научни изследователи и др.

 

Друга важна информация за магистърските програми „Счетоводство и одит“:

  • Таксата за обучение включва оригинални учебни материали по ACCA акредитираните дисциплини
  • От кандидат-студентите се изисква добро владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език
  • Повечето от акредитираните от международните професионални организации курсове се водят от изявени специалисти от практиката
  • Завършването на програмите е със защита на магистърска теза
  • На завършилите студенти се осигурява възможност за дългосрочен стаж и професионална реализация в големите международни одиторски компании

 

Учебен план за 2020/2021 учебна година на МП Счетоводство и одит (три семестъра)

Учебен план за 2020/2021 учебна година на МП Счетоводство и одит (четири семестъра)

Указания за разработване на магистърски тези

 

13031700

 

Партньори*: