Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Управление и органи / Заместник-декани

   

Зам. декан по учебна дейност, ОКС „магистър след средно образование“,
развитие на академичния състав и атестация на преподаватели, администрация и контрол на административния процес

Доц. д-р Десислава Лазарова

Е-mail: dessislaval@med.uni-sofia.bg

   

Зам. декан по Учебна дейност, ОКС „бакалавър“,
материално-техническо осигуряване, администрация и контрол на административния процес

Проф. дмн Диана Иванова

Е-mail: krustevag@uni-sofia.bg

 
   

Функционален зам. декан за докторанти, СДО, продължаващо обучение, кариерно развитие, алумни

Проф. дмн д-р Веселин Кожухаров

Е-mail: vkkozhuhar@uni-sofia.bg

 
   

Функционален зам. декан по научноизследователска дейност,
акредитация, управление на качеството, международна и проектна дейност

Проф. д-р Геновева Златева

Е-mail: gzlateva@uni-sofia.bg

   

Деканат, стая № 4

Тел. 02 9607 414