Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности

   

Академичните длъжности в Медицинския факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” се откриват при условията и по реда, определени със Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския университет "Св. Климент Охридски", изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1. Някои специфични изисквания за заемане на съответните длъжности се определят от Академическия съвет по предложение на Факултетния съвет.

В съответствие с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”, изменен на 27 март 2013 г. с решение на Академичния съвет (Протокол № 6), заемането на академичната длъжност „асистент” става въз основа на конкурс при условията и по реда, установени в Кодекса на труда. Академичната длъжност „главен асистент” се заема от лице с образователна и научна степен „доктор” в съответната научна област или научни области въз основа на конкурс и избор. Заемането на академичната длъжност „доцент” се осъществява въз основа на конкурс и избор, на основание на Чл. 105-113. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Академичната длъжност „професор” се заема от лица, които отговарят на условията и реда, предвидени от Чл. 114-119. от същия Правилник (Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийски университет "Св. Климент Охридски", изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1.

Осигуряването на оптимален академичен състав на Медицинския факултет чрез обявяване на конкурси въз основа на решения на Факултетния съвет е важен, перманентен ангажимент на ръководствата на факултета и на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Осъществява се и вътре-университетска мобилност на преподаватели от ХФ, ФМИ, ФКНФ, ФФ и Департамента по спорт. До момента във факултета са обявени повече от 80 конкурса за преподаватели. Успешно приключени са 64 от тях, като през последните 5 години чрез конкурс са назначени: професори - 5, доценти - 11, главни асистенти - 2 и асистенти - 46.