Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   

Специалност медицина

Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

Заповед възстановяване на обучение от 08-11-2021

Order Dean Faculty of Medicine resporation on-cite classes

ЗАПОВЕД № 7 /20.10.2021 г.на Декана на Медицински факултет

Internal order № 7/20.10.2021

As per order № РД-01-856/19.10.2021, of Minister of Health, for enforcement of temporary anti-epidemic measures ALL academic/educational activities in the Faculty of Medicine, SU “St. Kliment Ohridski” to be SUSPENDED, for the period 21.10 - 03.11.2021 incl.
Within that timeframe, the most optimal means for restarting the educational process will be reviewed and implemented.
All students, lecturers and employees of Faculty of Medicine to get acquainted with this internal order.

Dean: Assoc. prof. Dorina Asenova, MD, PhD

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022
УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,
ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2021/2022 ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 01.10.2021 г., В 13:00 ЧАСА, НА ОТКРИТАТА ПЛОЩАДКА ЗАД ЗИМНАТА ГРАДИНА НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“.НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ДА СЕ ЯВЯТ В 12:30 ПРЕД СГРАДАТА НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

Предоставяни от правителството на Конфедерация Швейцария стипендии за кандидати от България.

ПРОГРАМА за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. – специалност „Медицина“, ОКС „Магистър“
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
PROGRAM Winter semester of 2021/2022 academic year - Medicine in English
1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
ПРОГРАМА за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. – специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, ОКС „Бакалавър“
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
ПРОГРАМА за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. – специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“
1 курс 2 курс 3 курс

ГРАФИК:

Държавен стаж на VI курс Медицина

State Internship VI course Medicine in English

Медицинският факултет и УМБАЛ „Лозенец“ с дълбоко прискърбие съобщават, че на 12.09.2021г. внезапно почина проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн дългогодишен, много уважаван и обичан лекар и преподавател по „УНГ Болести“. Да е светла паметта му.

Заповед № 5 от 14.09.2021 г. за провеждане на извънредна ликвидационна сесия

График за ликвидационна сесия:

Медицинският факултет и УМБАЛ „Лозенец“ с дълбоко прискърбие съобщават, че на 15.04.2021г. почина доц. д-р Кирил Димов Праматаров,дм дългогодишен, многоуважаван и обичан лекар и преподавател по „Дерматология и венерология“.

Уважаеми студенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, се набират доброволци сред студентите от 1-ви до 6-ти курс за работа в учебните бази на Медицински факултет. Работата на студентите няма да е безвъзмездна и ще бъде само в отделения не ангажирани с "Covid-19", за да се освободи ресурс от служители на болниците за обезпечаване на тези отделения.

Призоваваме Ви, да откликнете на призива за помощ!

Уважаеми колеги,

Във връзка със създалата ситуация с COVID-19 и с цел успешно приключване на учебната година след възстановяване на учебните занятия в МФ, за занятията са осигурени по-големи аудитории (на територията на Ректората за най-големите потоци), създадена е организация по почистване и дезинфекция и е изготвен нов разпис на учебните занятия. В него е удължена седмичната продължителност на лекциите и упражненията по дисциплини, съобразно покриване на всички хорариуми и периодът предвиден за завършване на учебната година.

На територията на всички учебни бази (СУ и клинични бази) е задължително носенето на предпазни маски!

Достъпът до МБАЛ „Лозенец“ се осъществява само през служебния вход на болницата. Още при влизане в болницата студентите са задължени да обличат престилките и екипите си:

- Първи и втори курс – студентите да бъдат задължително облечени със закопчани престилки. Всички останали вещи да бъдат прибрани в чантите им, които се оставят само на определените от преподавателите места в учебните зали и лаборатории.

- След трети курс – студентите обличат екипи си още при влизане в болницата, в съблекалните. Задължително е носенето на обувки, които се използват само на територията на болницата. На занятия се носи само необходимото за учебните часове, останалите вещи се оставят в шкафчетата. Необходимо е редовно да почистват стетоскопите си с дезинфектант.

Не се допуска влизане и престой в зоната за пациентски посещения!

Движението по коридорите се осъществява на дистанция един от друг, без допускане на струпвания на хора. Достъпът до залите, разположени на етаж 4 и 5 се осъществява по стълбите или с двата малки асансьора. Забранен е достъпът до големите асансьори, които се използват от пациенти и роботи за снабдяване.

Задължително е да се следват всички инструкции на други клинични бази, ако има допълнителни такива!

Забранява се достъпът до Деканата. При необходимост от издаване на документи или въпроси, заявките се изпращат по е-майл на:

Учебен отдел – г-жа Боряна Стоянова – bstoyanova@med.uni-sofia.bg;

Отдел „Студенти“ – г-жа Мария Мишелова – mariameshalova@abv.bg (специалност „Медицина“)

Отдел „Студенти“ – г-жа Мария Начева - m.nacheva.mf@gmail.com (специалност „Медицина на английски език“)

Отдел „Студенти“ – г-жа Нонка Минева – nlmineva@med.uni-sofia.bg (специалност „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“)

СДО – г-жа Елена Димитрова – sdo-mf-su@abv.bg

СДО – г-жа Мария Иванова – sdo-mf-su@abv.bg

Получаването на документите ще бъде допълнително уточнено и ще се извършва в нормативно определените срокове.

Призоваваме всички студенти да изпират престилките и екипите си всяка вечер на висока температура.

Освен създадената организация за почистване и дезинфекция от Ръководството на МФ, разчитаме и на личната отговорност на всички – студенти и преподаватели, за опазване здравето на пациенти, студенти и преподаватели. Вярваме, че в рамките на този кратък период с общи усилия ще приключим успешно учебната година.

От Ръководството

 

Dear colleagues,

In regards to the situation with COVID-19 and in order to successfully complete the academic year after the resumption of classes at the Faculty of Medicine, larger halls have been provided for the lectures, a new cleaning and disinfection process has been established and a new schedule of classes has been prepared. The weekly duration of lectures and exercises has been extended, to cover all hours within the period for completion of the academic year.

It is mandatory to wear protective masks on the territory of all university and clinical facilities!

The access to Hospital "Lozenetz" is allowed only through the staff entrance of the hospital. Upon entering the hospital, students are required to wear their aprons and medical clothing:

- First and second year - students must be dressed in aprons all buttoned up. All other personal belongings should be stored in their bags, which are to be left only in places, selected by the lecturers in the classrooms and laboratories.

- After the third year - students dress their medical clothing in the dressing rooms, right upon entering the hospital. It is mandatory to wear shoes that are used only on the territory of the hospital. Only what is necessary for the lectures is allowed to be brought in, the rest of the personal belongings must be left in the lockers. Students need to clean their stethoscopes regularly with disinfectant.

It is forbidden to enter and stay in the patient’ visits area!

The movement along the corridors is allowed with keeping a distance, without groups of people at one place. The access to the halls, located on floors 4 and 5, is via the stairs or with the two small elevators. Access to large elevators, used by patients and supply robots, is prohibited.

It is mandatory to follow all safety instructions at other clinical bases, if there are additional ones!

Access to the Dean's Office is prohibited. All questions or document related requests should be sent by e-mail to:

Department of Еducation – Mrs. Boryana Stoyanova – bstoyanova@med.uni-sofia.bg;

Department of Student Affairs – Mrs. Maria Meshalova – mariameshalova@abv.bg (Medicine)

Department of Student Affairs – Mrs. Maria Nacheva – m.nacheva.mf@gmail.com (Medicine in English)

Department of Student Affairs – Mrs. Nonka Mineva – nlmineva@med.uni-sofia.bg (Nurses and Medical Rehabilitation and Ergotherapy)

Post-graduate qualification – Mrs. Elena Dimitrova – sdo-mf-su@abv.bg

Post-graduate qualification – Mrs. Maria Ivanova – sdo-mf-su@abv.bg

The receipt of the documents will be further specified and will be carried out within the statutory deadlines.

We encourage all students to wash their aprons and medical clothing every night at high temperatures.

In addition to the organization for cleaning and disinfection established by the Management of the Faculty of Medicine, we strongly rely on the personal responsibility of all, to protect the health of patients, students and lecturers. We believe that within this short period, with the collective efforts of all of us, we will successfully complete the academic year.

Management of Faculty of Medicine

Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула.

Във връзка с непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност - един от глобалните проблеми на съвременното общество, Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула. Целта на обучителната програма е лекарите и студентите по медицина, да получат допълнителна информация по проблема, както и начините за лечение на широк кръг заболявания, с прилагане на точните за всеки конкретен случай медикаменти, в най-подходящите за целта концентрации.

Повече информация

Писмо от РЗИ Относно: Доброволци за работа с real-time PCR системи за изследване на проби за COVID-19 .

Студентски електронни анкетни карти за качеството на образователния процес в отделните дисциплини
Краен срок: 14 февруари 2020 г.

Ръководство за попълване на електронните анкетни карти

 

КОНКУРСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2019 г. по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“.

Обява

Документи за кандидатстване:

 

Банкова сметка на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN BG90BNBG96613100122401
BIC BNBGBGSF

МФ Стара сграда
МФ Нова сграда
 

 

Връзки:

Презентация на Медицински факултет в prezi.com

Проект "EUthyroid"

 

Разписи за 2019/2020 академична година, държавни изпити:

Разписи за 2018/2019 академична година, държавни изпити: