Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Представяне

   

Факултетът използва учебна база, включваща модерно оборудвани аудитории и лаборатории на Медицинския, Биологическия, Физическия факултети и Факултета по химия и фармация на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, а клиничните дисциплини се изучават в базите на Университетска болница „Лозенец” и Военно-медицинска академия.

 

В Медицинския факултет работят преподаватели, които принадлежат към седем катедри, както следва:

 

new_building_front
hall
lab1
lab3
  • Биология, медицинска генетика и микробиология (Ръководител – проф. д-р Галина Железова, дб);
  • Физика, биофизика и рентгенология (Ръководител – проф. д-р Румяна Бакалова,дбн);
  • Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина (Ръководител – доц. д-р Иван Масларски, дм);
  • Химия и биохимия, физиология и патофизиология (Ръководител – проф. Иво Грабчев, дхн);
  • Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести (Ръководител – доц. д-р Велислава Димитрова, дм);
  • Хирургически болести, акушерство и гинекология (Ръководител – доц. д-р Радосвет Горнев, дм);
  • Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве (Ръководител – доц. д-р Искра Такева, дм).

 

lab4
 
lab5
 
lab2
 

 

Медицинският факултет обучава студенти по медицина, медицинска сестра и медицинска рехабилитация и ерготерапия. Обучението на студентите по медицина се осъществява по учебен план, съобразен с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност 7.1. Медицина в нашата страна, като се удовлетворяват и изискванията на Директива 93/16/ЕИО от 05 април 1993 год. Продължителността на обучението по медицина е шест години. Обучението на студенти по медицина в Медицинския факултет е акредитирано от Националната агенция за оценка и акредитация за периода до 08 септември 2017 год. (http://www.neaa.government.bg/bg/ institutions/profesional/hs_lists?content=9873160789487350460).

Академическият съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е приел учебния план за специалност „Медицина” на английски език през 2012 год. (Протокол №12 от 11 юли 2012 год.).

В Медицинския факултет се провежда и обучение по две бакалавърски програми – „Медицинска сестра” и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, които имат положително становище от страна на Акредитационния съвет и процесът на акредитацията им е в ход.

В Медицинския факултет се осъществява и следдипломно обучение на лекари за придобиване на специалност.