Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специализанти

   

П Р А В И Л Н И К

за условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност и продължаващото медицинско обучение в Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

П Л А Н - Р А З П И С А Н И Е

за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г.

Образец-заявки

 

Утвърдени учебни програми за СДО съгласно Приложение №1 на Наредба №1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Акушерство и гинекология

Епидемиология на инфекциозни болести

Вътрешни болести

Детска неврология

Икономика на здравеопазването

Инфекциозни болести

Кардиохирургия

Клинична фармакология и терапия

Клинична имунология

Клинична лаборатория

Клинична хематология

Лабораторна имунология

Медицинска генетика

Медицинска онкология

Медицинска радиологична физика

Нервни болести

Нуклеарна медицина

Обща и клинична патология

Педиатрия

Радиационна хигиена

Радиобиология за лекари

Радиобиология за немедици

Фармакология и фармакотерапия

Трансфузионна хематология