Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Специализанти

   

Aнкетна карта за проучване мнението на специализантите относно качеството на обучение и административно обслужване.

Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Обявява конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинична специалност – „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ – 1 място, за нуждите на Военномедицинска академия.

Повече информация

 

П Р А В И Л Н И К

за условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност и продължаващото медицинско обучение в Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

П Л А Н - Р А З П И С А Н И Е

за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г.

Образец-заявки

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се извършва по условията и реда на Наредба № 1/ 22.01.2015г. на МЗ. С наредбата се определя и номенклатурата на специализантите и сроковете за придобиването им.

Обучението за придобиване на специалност се извършва съобразно утвърдена учебна програма от министъра на здравеопазването.

Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на български език.

Не може да се провежда едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност.

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

Специализанти зачислени по наредба

 

 

Обучение по учебна програма утвърдена по наредба

 

№ 34 / 2006 г. № 34

№ 1 / 2015 г.

 

№ 34 когато са започнали обучение преди утвърждаването на програмата по Наредба № 1.

Те довършват обучението си по програмата по която са започнали!

№ 1 когато са започнали обучение след утвърждаването на програмата по Наредба № 1.
Съобщение

Обявява конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинична специалност – „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ – 1 място, за нуждите на Военномедицинска академия.