Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Докторанти

   

Допълнителен прием за учебната 2022-2023 г.

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 12 от 3 февруари 2023 г.

Редът и условията за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в Медицински факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, обучението на докторантите, както и провеждането на публична защита са съобразени със следните нормативни документи: Закон за висшето образование, Закон за развитието на академичния състав в Република България, Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, Постановления на Министерския съвет, Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Правилник за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Правилник за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски" и решения на Академическия съвет.Отдел „Докторанти и СДК” на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” , въз основа на решение на Факултетния съвет, издава заповед на Ректора за зачисляване в докторантура при следните условия: успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура, положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка. На зачислените 10 от 23 докторанти се определя научен ръководител - хабилитирано лице или доктор на науките.