Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Докторанти / Обучение

   

 

Факултетът осигурява организиран учебен процес с докторантите с цел те да разширят и задълбочат своята теоретична, методична и езикова подготовка, които са необходими за разработването надисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с учебен план на научната специалност и индивидуален план за работата на докторанта (Чл. 27-45. и Чл. 57-60. отПравилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", и Чл. 10 и Чл. 34-39. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".Обучението се осъществява чрез индивидуален план за работа , който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). С индивидуалния план за работа на докторантите се определят: темата на дисертационния труд, разпределението на всички дейности по години, броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език, етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд, посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участие в семинари, конференции и други дейности, свързани с разработката на дисертацията, преподавателска дейност на докторанта. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Промяна на темата на дисертацията и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на обучение. Промяната се извършва със Заповед на Ректора по решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено. Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Той е длъжен да дава консултации, при необходимост да осигурява допълнителна консултация с други специалисти. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено в изпълнение на чл. 40 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет. Освен отчитането по реда на чл. 40, редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие в съответствие с чл. 41 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет.
Факултетът осигурява организиран учебен процес с докторантите с цел те да разширят и задълбочат своята теоретична, методична и езикова подготовка, които са необходими за разработването надисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с учебен план на научната специалност и индивидуален план за работата на докторанта (Чл. 27-45. и Чл. 57-60. отПравилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", и Чл. 10 и Чл. 34-39. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".Обучението се осъществява чрез индивидуален план за работа , който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). С индивидуалния план за работа на докторантите се определят: темата на дисертационния труд, разпределението на всички дейности по години, броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език, етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд, посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участие в семинари, конференции и други дейности, свързани с разработката на дисертацията, преподавателска дейност на докторанта. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език.
Промяна на темата на дисертацията и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на обучение. Промяната се извършва със Заповед на Ректора по решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено.
Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Той е длъжен да дава консултации, при необходимост да осигурява допълнителна консултация с други специалисти. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено в изпълнение на чл. 40 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет. Освен отчитането по реда на чл. 40, редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие в съответствие с чл. 41 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет.

Факултетът осигурява организиран учебен процес с докторантите с цел те да разширят и задълбочат своята теоретична, методична и езикова подготовка, които са необходими за разработването надисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с учебен план на научната специалност и индивидуален план за работата на докторанта (Чл. 27-45. и Чл. 57-60. отПравилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", и Чл. 10 и Чл. 34-39. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".Обучението се осъществява чрез индивидуален план за работа , който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). С индивидуалния план за работа на докторантите се определят: темата на дисертационния труд, разпределението на всички дейности по години, броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език, етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд, посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участие в семинари, конференции и други дейности, свързани с разработката на дисертацията, преподавателска дейност на докторанта. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Промяна на темата на дисертацията и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на обучение. Промяната се извършва със Заповед на Ректора по решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено. Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Той е длъжен да дава консултации, при необходимост да осигурява допълнителна консултация с други специалисти. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено в изпълнение на чл. 40 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет. Освен отчитането по реда на чл. 40, редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие в съответствие с чл. 41 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет.
Факултетът осигурява организиран учебен процес с докторантите с цел те да разширят и задълбочат своята теоретична, методична и езикова подготовка, които са необходими за разработването надисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с учебен план на научната специалност и индивидуален план за работата на докторанта (Чл. 27-45. и Чл. 57-60. отПравилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", и Чл. 10 и Чл. 34-39. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".Обучението се осъществява чрез индивидуален план за работа , който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). С индивидуалния план за работа на докторантите се определят: темата на дисертационния труд, разпределението на всички дейности по години, броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език, етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд, посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участие в семинари, конференции и други дейности, свързани с разработката на дисертацията, преподавателска дейност на докторанта. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език.
Промяна на темата на дисертацията и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на обучение. Промяната се извършва със Заповед на Ректора по решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено.
Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Той е длъжен да дава консултации, при необходимост да осигурява допълнителна консултация с други специалисти. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено в изпълнение на чл. 40 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет. Освен отчитането по реда на чл. 40, редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие в съответствие с чл. 41 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет.