Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Информационна система "Авторите"

   

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТА С БАЗА ДАННИ ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СУ (АВТОРИТЕ)

 

ВХОД В СИСТЕМАТА

Входът в системата се осъществява с потребителското име и паролата от университетския акаунт (т.нар. акаунт за СУСИ, т. к. се създава в ИС СУСИ, но който се ползва за достъп до всички електронни ресурси на СУ).

Внимание! При първото влизане в системата трябва да въведете като минимум трите си имена (на кирилица!) и факултета в раздел Лични данни (последвано от натискане на бутон Запази), за да може системата да Ви регистрира коректно за по-нататъшна работа.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимо е още при първото влизане да попълните личните си данни – като минимум три имена на кирилица и факултет – с избор на елемента от менюто вляво. Скрол-менютата дават възможност за избор. Ако никоя от посочените възможности не Ви удовлетворява, оставяте полето празно.

Системата позволява да се регистрирате като докторант с посочване на началната и крайната година на докторантурата и/или като щатен преподавател към съответна катедра на факултет на СУ. Регистрацията като докторант е само за настоящи, незащитили докторанти.

В полето h index (Scopus) нанасяте цяло число n (n от публикациите Ви се цитират поне n пъти – без автоцитати и автоцитати на съавтори – взима се Scopus).

В полетата Author ID (SCOPUS), Researcher ID (Web of Science) и ORCID ID следва да въведете номерата, с които фигурите в съответните бази данни.

Попълването на таблицата (списъка) с имена за идентификация Публикува под имената е много важно. За да запазите нововъведена публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив, точно да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация – Публикува под имената. Вие ще виждате само тези от публикациите (въведени от Вас или ваш съавтор), в които сте посочен като автор и името Ви е изписано точно по някой от начините, посочени от Вас в тази таблица.

Пример: Ако Вие сте Методи Кирилов, а името Ви като автор на публикации се среща изписано във вариантите: М. Кирилов, Кирилов М., Методи Кирилов, M. Kirilov, Kirilov M., Metodi Kirilov, Metodiy St. Kirilov, и др. подобни в зависимост от библиографското им описание, то всички тези варианти на изписване трябва да бъдат въведени от Вас, всяко на отделен ред и запазени в таблицата предварително.

За да запазите нововъведена публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив точно (до символ) да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация. Ако няма пълно съвпадение, системата дава съобщение за грешка: "Грешка! Моля, проверете дали името, което въвеждате, е в таблицата за идентификация!"

Забележка. За да избегнете допускане на грешка в изписване на името при въвеждане на публикация, най-добре копирайте името си като (съ)автор на публикацията от таблицата в Лични данни. Ако досега не сте публикували под това име, първо го въведете в таблицата, (копирайте го), запазете Лични данни (не забравяйте да натиснете бутона "Запази", преди да преминете към добавяне на публикация!) и след това въведете публикацията, като поставите (Paste) копираното преди това име. Ако и при копиране получите горното съобщение за грешка, повторете въвеждането на името, като внимавате да няма водещи и двойни интервали, които не се виждат и копират, но пречат на съвпадението.

Елементите от менютата Научни публикации, Доклади на конференции, Научни проекти, Научно ръководство и Редакторска дейност показват вече въведената информация от съответния вид и дават възможност за ново въвеждане.

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Тук въвеждате една по една авторските си публикации.

Дипломна работа, Дисертация д-р и Дисертация д-р на науките се отнасят за Вашите собствени трудове. Избирате вида публикация, която ще въвеждате. При въвеждане следвате библиографското описание имената на авторите се въвеждат по едно в поле без препинателни знаци накрая, в последователността, в която са посочени в оригиналната публикация.

Ако сред имената на въведените от Вас автори на публикацията не се среща Вашето име, изписано по някой от начините, които сте посочили в таблицата за идентификация в Лични данни, ще получите съобщение за грешка (вж. Лични данни).

След въвеждане имената на авторите и заглавието на публикации, следва последователно да се попълнят всички приложими библиографски данни за съответната публикация (том, брой, година на публикуване, ISSN/ISBN, DOI и др.) библиографското описание. Следват полетата с възможност за избор – „чек-боксовете“ за това дали изданието е с импакт фактор или импакт ранг, дали е реферирано в WoS и/или SCOPUS и дали е реферирано и индексирано. Ако изданието е с импакт фактор или импакт ранг, то разбира се е реферирано и индексирано, докато обратното в общия случай не е вярно. Може да има чек-бокс за това дали изданието е рецензирано. Има и чек-бокс за това дали публикацията е съвместна с докторант или дипломант. Ако публикацията е в издание, реферирано в WoS и/или Scopus ще „отворят“ полета, които следва също да се попълнят с информация за IF, SJR и Q (данните се посочват за годината на публикуване, а не за текущата година!).

След като приключите въвеждането, натискате Запази. След запазване на Вашата авторска публикация се появява Добави цитат. При избора му се появяват три прозорчета – в най-горното нанасяте годината на публикуване на цитиращата публикация, в средното (голямото) – нейното пълно библиографско описание. Не се притеснявайте от това, че годината се повтаря на двете места! Това е необходимо за изготвяне на справките. Накрая отбелязвате в чек-бокса най-отдолу дали въведеният цитат може да бъде намерен в SCOPUS. И така за всяка цитираща публикация. Автоцитати и автоцитати на съавтори са недопустими.

От края на 2021 г. в електронната система за научноизследователска дейност „Авторите“ е въведена нова функционалност, благодарение, на която публикациите, налични в Web of Science (WoS) се изтеглят автоматично. Актуализацията на записите от WoS в „Авторите“ се прави всяка седмица. Благодарение на това подобрение, считано от 2022 година, преподавателите и изследователите не е необходимо да вписват в „Авторите“ публикациите си в издания, индексирани в WoS. За да се появяват коректно във визитката на конкретен колега изтеглените от WoS в „Авторите“ записи, колегата следва да е описал в списъка на имената в „Авторите“, под които публикува, коректно тези от WoS. В допълнение, тъй като информацията от системата „Авторите“ се използва за изготвянето на годишните отчетни доклади и справки, които Университетът подава ежегодно на Министерство на науката и образованието и са нужни при изготвяне на доклади за институционална и програмни акредитации, е необходимо добавяне на искана от тях, допълнителна информация. Затова към автоматично изтеглените от WoS записи се налага да се допълнят данни, които не са налични в WoS. За целта е необходимо да отворите поотделно всеки запис на изтеглена публикация, да допълните библиографската информация, ако е необходимо и да въведете данните за IF, SJR и Q. За записите, въведени ръчно до 2021 година включително, е възможно да се е получило дублиране в следните два случая:

- при разминаване на данните на въведения от преди запис с тези, изтеглени от WoS (точно съвпадение на имена на автори, статия, списание и др. данни);

- когато за запис, изтеглен от WoS, имената на авторите на публикацията, не фигурират в списъка в системата „Авторите“ на имената, под които публикуват.

При наличие на дублирани записи, препоръчително е да бъдат отстранени описаните по-горе проблеми и едва тогава да бъде изтрит изтегленият запис. В случай, че той бъде изтрит без да бъдат предприети действия по премахване на проблема, при следващо изтегляне отново ще се получи дублиране.

 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Използвате Добави доклад и вписвате пълна информация за представения постер/доклад и за конференцията (име, дати и място на провеждане и всички изискуеми реквизити).

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Използвате Добави научен проект и вписвате информация за проект, на който сте или сте били член или ръководител. Задължително е от скрол-менюто да изберете в коя категория попада проектът: проекти по ФНИ на СУ, проекти с ФНИ на МОМН и др. национални фондове, в това число и оперативни програми, проекти с международни организации или международни програми. Ако финансиращата институция не може да бъде открита, можете да я въведете отделно, в предвиденото с възможност за изписване поле. Въвеждат се начална и крайна дата на научния проект.

 

НАУЧНО РЪКОВОДСТВО

Използвате Добави научно ръководство и вписвате информация за дипломните работи и/или дисертации (за ОНС „доктор“), на които сте били официално назначен научен ръководител.

 

РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ

Използвате Добави редакторска дейност и вписвате информация за това ако сте били редактор в редколегия на списание или редактор на отделно издание (том на конференция, том в поредица и др.), реферирано или не.

 

ВИЗИТКА

В това поле можете да видите обобщен изглед на въведените от Вас данни в системата.

 

Успешна работа!