Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Докторанти / Апробация на дисертационен труд

   

 

Докторант, който е положил успешно планираните изпити и е завършил работата си по дисертационния труд, подава молба до ръководителя на научното звено за откриване на процедура за вътрешна защита. Той представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява готовността й за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане. Последната се провежда пред съвета на първичното звено (Чл. 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски). Научното звено в едномесечен срок обсъжда представените материали и взема решение, съгласно Чл. 46 и 47 от Правилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".

Докторант, който е положил успешно планираните изпити и е завършил работата си по дисертационния труд, подава молба до ръководителя на научното звено за откриване на процедура за вътрешна защита. Той представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява готовността й за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане. Последната се провежда пред съвета на първичното звено (Чл. 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски). Научното звено в едномесечен срок обсъжда представените материали и взема решение, съгласно Чл. 46 и 47 от Правилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".