Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Следдипломна квалификация

   

Общи положения

В Геолого-географския факултет специализантите повишават квалификацията си в индивидуална или групова форма, като придобиват нова или допълнителна специалност. Обучението им е съобразено с изискванията на Правилника за структурата и дейността на сектор Следдипломна квалификация в Софийски университет, както и с изискванията на Закона за висшето образование (вж. ДВ бр.12/27.12.1995 г., изм. бр.25/1996 г., бр. 56/1997 г. и бр. 58/1997 г.). Провеждат се различни следдипломни квалификации: професионална квалификация по ТУРИЗЪМ, професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ, както и редица квалификации, в области, съобразени с образователните и изследователските интереси на специализантите (напр. професионална квалификация по нефтена геология, по микропалеонтология, по методи на климатичните изследвания и т.н.).

Записването в СДК става целогодишно, като желаещите подават молба в свободен текст до Декана на ГГФ, в която посочват областта в която желаят да се обучават, придружена с фотокопие на дипломата за висше образование.

При сформиране на група от 6 и повече специализанти се провежда обучение в лекционна форма по утвърден от специалността или катедрата учебен план в професионалната квалификация. При по-малък брой специализанти обучението се провежда консултативно по индивидуален план.

На специализантите се определя научен ръководител. След успешно полагане на изпитите от индивидуалния план, зачисления кандидат се явява на държавен изпит или подготвя дипломна работа, която защитава пред Държавна изпитна комисия.

Размерът на таксите за обучение за различните видове и форми на следдипломна квалификация се определят със заповед на Ректора и се внасят еднократно (по изключение на две вноски) при записване на кандидата.

При успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа, завършилите СДК получават диплома за придобиване на съответната квалификация.

 

Учебни програми

 

Учебен план

  • Професионално направление: Туризъм
  • Специалност: Туризъм
  • Следдипломна квалификация: Туризъм
Учебна дисциплина Хорариум
(часове)
Начин на завършване
1 История и теория на туризма и рекреацията 10 изпит
2 Туристически контингент и рекреационно поведение 10 изпит
3 Рекреационна и рекреационно-туристически ресурси 10 изпит
4 Ексурзоводство и анимация 10 изпит
5 Хотелиерство и ресторантьорство 10 изпит
6 Туристически и пътнически агенции и бюра 10 изпит
7 Регионална география на туризма 10 изпит
8 География на туризма в България 10 изпит
9 Мениджмънт на туризма 10 изпит
10 Туристически маркетинг 10 изпит
11 Туристическа политика и планиране 10 изпит
12 Методи в рекреационно-туристическите проучвания 10 изпит
Всичко часове: 120

Фoрма на обучение: задочно

Продължителност на обучението: 18 месеца

Начин на завършване: дипломна работа

 

Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от над 6 курсисти се провежда лекционна форма на обучение.

 

Учебен план

  • Професионално направление: Науки за Земята
  • Специалност: География
  • Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по география (за специалисти)

 

Учебна дисциплина Хорариум
(часове, лекции + консултации)
Начин на завършване
1 Психология 30 изпит
2 Педагогика 30 изпит
3 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда 15 изпит
4 Методика на педагогическите изследвания 8 изпит
5 Приобщаващо образование 8 изпит
6 Методика на обучението по география 45 изпит
7 Хоспетиране 15 изпит
8 Текуща педагогическа практика 30 изпит
9 Стажантска практика (с изпитен урок) 45 изпит
Всичко часове: 226

 

Форма на обучение: задочно

Начин на завършване: държавен изпит

Продължителност на обучението: 18 месеца

 

В този квалификационен курс могат да се запишат само специализанти притежаващи ОКС бакалавър или магистър по География, които искат за придобият необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа дейност по География.

 

Учебен план

  • Професионално направление: Науки за Земята
  • Специалност: География
  • Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по география (за неспециалисти, учители понастоящем)

 

Учебна дисциплина Хорариум
(часове, лекции + консултации)
Начин на завършване
1 Картография 15 изпит
2 ГНС на България и света 15 изпит
3 Приобщаващо образование 8 изпит
4 Природна география на континентите 30 изпит
5 Социално-икономическа география на страните 30 изпит
6 Природна география на България 30 изпит
7 Социално-икономическа география на България 30 изпит
8 Методика на обучението по география 45 изпит
9 Стажантска практика (с изпитен урок) 45 изпит
Всичко часове: 248

 

Форма на обучение: задочно

Продължителност на обучението: 18 месеца

Начин на завършване: държавен изпит.

 

Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от 6 и повече курсисти се провежда лекционна форма на обучение.

Професионалната квалификация се провежда с цел придобиване на необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа дейност по География.

Приемат се специализанти, които са неспециалисти (не притежават ОКС бакалавър или магистър по География), но имат придобита педагогическа правоспособност.