Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Следдипломна квалификация

   

Общи положения

В Геолого-географския факултет специализантите повишават квалификацията си в индивидуална или групова форма, като придобиват нова или допълнителна специалност. Обучението им е съобразено с изискванията на Правилника за структурата и дейността на сектор Следдипломна квалификация в Софийски университет, както и с изискванията на Закона за висшето образование. Провеждат се различни следдипломни квалификации: професионална квалификация по ТУРИЗЪМ, професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ, както и редица квалификации, в области, съобразени с образователните и изследователските интереси на специализантите (напр. професионална квалификация по нефтена геология, по микропалеонтология, по методи на климатичните изследвания и т.н.).

Записването в СДК става целогодишно, като желаещите подават молба в свободен текст до Декана на ГГФ, в която посочват областта в която желаят да се обучават, придружена с фотокопие на дипломата за висше образование.

При сформиране на група от 6 и повече специализанти се провежда обучение в лекционна форма по утвърден от специалността или катедрата учебен план в професионалната квалификация. При по-малък брой специализанти обучението се провежда консултативно по индивидуален план.

На специализантите се определя научен ръководител. След успешно полагане на изпитите от индивидуалния план, зачисления кандидат се явява на държавен изпит или подготвя дипломна работа, която защитава пред Държавна изпитна комисия.

Размерът на таксите за обучение за различните видове и форми на следдипломна квалификация се определят със заповед на Ректора и се внасят еднократно (по изключение на две вноски) при записване на кандидата.

При успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа, завършилите СДК получават диплома за придобиване на съответната квалификация.

 

Учебни програми

 

Контакти

МАРИЯ МАНОЛОВА

e-mail: m.manolova@gea.uni-sofia.bg

стая 254
тел. 02 846 70 57, 02 9308 385