Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / СДК „Учителска правоспособност по География (за специалисти)“

   

Учебен план

  • Професионално направление: Науки за Земята
  • Специалност: География
  • Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по география (за специалисти)

 

Учебна дисциплина Хорариум
(часове, лекции + консултации)
Начин на завършване
1 Психология 30 изпит
2 Педагогика 30 изпит
3 Хоспетиране 15 изпит
4 Текуща педагогическа практика 30 изпит
  Задължително избираеми от група A    
5 Методика на педагогическите изследвания 15 изпит
6 Контролът в обучението по география 15 изпит
  Задължително избираеми от група Б    
7 Образователен мениджмънт 15 изпит
8 Работа с образователен софтуер в обучението по география 15 изпит
Факултативни дисциплини  
9 Екологично образование 8 изпит
Всичко часове: 173

 

Форма на обучение: задочно

Начин на завършване: държавен изпит ( конспект )

Продължителност на обучението: 12 месеца

 

В този квалификационен курс могат да се запишат само специализанти притежаващи ОКС бакалавър или магистър по География, които искат за придобият необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа дейност по География.