Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / СДК „Учителска правоспособност по География (не са учители и специалисти по География)“

   

Учебен план

  • Професионално направление: Науки за Земята
  • Специалност: География
  • Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по география (не са учители и специалисти по География)

 

Учебна дисциплина Хорариум (часове, лекции + консултации) Начин на завършване
1 Картография 15 изпит
2 ГНС на България и света 15 изпит
3 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда 15 изпит
4 Природна география на континентите 30 изпит
5 Социално-икономическа география на страните 30 изпит
6 Природна география на България 30 изпит
7 Социално-икономическа география на България 30 изпит
8 Методика на обучението по география 45 изпит
9 Стажантска практика (с изпитен урок) 45 изпит
Всичко часове: 255
Педагогически дисциплини
1 Психология 30 изпит
2 Педагогика 30 изпит
3 Методика на педагогическите изследвания 8 изпит
4 Приобщаващо образование 8 изпит
5 Хоспетиране 15 изпит
6 Текуща педагогическа практика 30 изпит
Всичко часове: 121
ОБЩО 376

Форма на обучение: задочно

Продължителност на обучението: 18 месеца

Начин на завършване: държавен изпит ( конспект )