Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / гл. ас. д-р Йорданка Николова

   
   
   

 

Длъжност

 

 

 • Преподавател

 

 

Области на научен интерес

 

 • Семейна педагогика;
 • Образование и обучение на възрастни;
 • Европейски тенденции в развитието на педагогиката и образованието

 

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен:

 • Семейна педагогика
 • Методически изисквания към обучението на възрастни
 • Семейство и девиантно поведение
 • Европейски интеркултурен диалог чрез образование
 • Професионално-личностен профил на учителя

 

Изследователска работа

 

 • Проект към НИС на СУ „Готовност на младите хора за семеен живот и родителство” – 2018 г.
 • Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning ) - проект по програма Хоризонт 2020 - ICT-2015-20 Technologies for better human learning and teaching [c) Innovation Action] № 688520- TeSLA-H2020-ICT-2015/ H2020-ICT-2015 - Експериментиращ преподавател

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Николова, Й. Приобщение родителей как субъекта в процессе обучения болгарскому языку и литературе на начальном этапе. В: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ:ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ - Сборник материалов XIV Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и магистрантов, Издательство ТГПУ им. Л. Н. Толстого,Тула, 2018, с. 237-244.
 • Николова, Й. Совершенствование профессиональной подготовки студентов-педагогов через формирование навыков для осуществления взаимодействия учитель–родитель. В: Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт проекты, издательство „Перо“, Москва, 2018, с. 228-223.
 • Николова, Й. Готовност на родителите за формиране на комуникативноречева компетентност у детето в началния етап на основната образователна степен. - Образование, С., 2015, .49-66.
 • Николова, Й. Общуването като основа за духовно-нравственото израстване на малкия ученик. В: Духовно-нравствено развитие на учениците от началния етап на основната образователна степен. Сборник с материали от Национални педагогически четения (21-22 юни 2010 г. Априлци), Звезди, 2010, 205-212.

Езици

 

 • руски, английски

За връзка