Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / гл. ас. д-р Йорданка Николова

   

 

 

Длъжност

 

 

 • Преподавател

 

 

Области на научен интерес

 

 

 • семейна педагогика,
 • професионално-личностен профил на учителя,
 • образование и обучение на възрастни,
 • иновативни и интерактивни методи на преподаване и учене

 

 

Преподавателска дейност

 

 

 • Семейна педагогика
 • Професионално-личностен профил на учителя
 • Методически изисквания към обучението на възрастни
 • Работа в екип

 

 

Изследователска работа

 

 

 • Проект по програма „Млади учени и докторанти“ на тема „Ролята на семейството за съхраняване на нацоналната идентичност в свят на глобализация и клтурно многообразие“ – 2019 г.
 • Проект към НИС на СУ „Готовност на младите хора за семеен живот и родителство” – 2018 г.
 • Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning ) - проект по програма Хоризонт 2020 - ICT-2015-20 Technologies for better human learning and teaching [c) Innovation Action] № 688520- TeSLA-H2020-ICT-2015/ H2020-ICT-2015 - Експериментиращ преподавател

 

 

 

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Николова, Й. Работа с надарени деца в обучението по „Български език и литература“ в начален етап на основната образователна степен в сп. „Педагогика“, т. XCI, бр. 9, 2019, с. 1305-1319
 • Николова, Й., Д. Рачева. Правата на детето през погледа на студентите педагози в сп. „Педагогика“, т. XC, бр. 9, , 2018, с. 1284-1295
 • Николова, Й. Ролите на майката и бащата през погледа на ученици и студенти. В сборник: „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“, УИ „Н. Рилски“, Благоевград, 2019, с.151-159.
 • Рачева, Д., Й. Николова Родителят в инклузивна образователна среда през погледа на студентите по педагогика (сборник с научни доклади: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование – традиции и иновации, Китен, 2-6 септември 2018, с.514-518.
 • Николова, Й. Ролята на семейството за съхраняване на националната идентичност според студенти и учители в контекста на процесите на глобализация. В сборник: „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление“, Китен, 2-6 септември 2019, с. 618-629.
 • Николова, Й. Готовност на родителите за формиране на комуникативноречева компетентност у детето в началния етап на основната образователна степен. Образование, С, 2015г, №, с.49-66.
 • Николова, Й. Приобщение родителей как субекта в процессе обучения болгарскому языку и литературе на начальном этапе. В: Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее. Материалы Региональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и магистрантов, Тула, 2018, с.237-242.
 • Николова, Й. Совершенствование профессиональной подготовки студентов-педагогов через формирование навыков для осуществления взаимодействия учитель–родитель. В: Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт проекты, издательство „Перо“, Москва, 2018, с. 228-223.
 • Николова, Й. Формирование навыков для активного взаимодействия с родителями у студентов, изучающих учебную дисциплину „Семейная педагогика“. В: «Наука–образование–профессия: системный личностно-развивающий подход», „Перо“, Москва, 2019, с. 195-199.

 

 

 

Езици

 

 

 • руски, английски

 

 

За връзка