Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Проф. д-р Георги Игнатов - футбол / Учебна програма

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Департамент по спорт

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината „ФУТБОЛ”

за обучение на студентите от всички факултети на

СУ ”Св. Климент Охридски”

 

 

Код. Наименование на дисциплината:

СПОРТ„ФУТБОЛ”

Титуляр на курса:

ас. д-р Георги Игнатов: лекции и упражнения

Вид на дисциплината

Задължителна и факултативна

Образователно-квалификационна степен

Бакалавър и магистър

Година на обучение

Всички

Семестър

I, II, III,IV, V, VI, VII и VIII

Кредити

По учебния план на всеки факултет

Хорариум (Л+У)

Часове за 1 (една) учебна година: 60

Лекции: 12-I курс ; 6- II, III и IV курс

Практически упражнения:

48-I курс ; 54-II, III и IV курс

Форма на обучението

Редовна

Език на обучението

Български

Методи на оценяване

1.Оценка на тест - правилознание

2.Доклад – 1 бр.

3.Оценка за участие в практическите упражнения

(текущ контрол върху участието в упражненията)

4.Практически изпит

Изисквания за допускане до изпит:

- Редовно участие в занятия

- Издържани тестове в края на всеки семестър

- Предаване на доклад по предварително зададена тема

 

 

А Н О Т А Ц И Я

 

Курсът по Футбол е предназначен за всички студенти редовно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, образователно - квалификационни степени бакалавър и магистър от всички факултети и специалности.

При сегашната система на физическо възпитание във ВУ съществуват три форми на организиране на учебния процес на студентите: изборно-задължителна, спортно усъвършенстване (изборно-самостоятелна) и факултативна.

Практиката в българските ВУ показва, че мястото на футбола сред останалите средства в изборно-задължителната форма на процеса по Физическо възпитание (ФВ) и спорт е водещо. Причините за това могат да се търсят в няколко посоки и най-вече в огромната популярност и социална значимост на футболната игра. Изхождайки от тази позиция и от нашите експертни наблюдения, като най-важни причини за водещото място на футбола в системата на ФВ и спорт във ВУ, можем да откроим:

1.Огромната популярност и социална значимост на футболната игра, което от своя страна е предпоставка студентите (особено мъжката половина от тях) да се увличат по този вид спорт и с желание да го практикуват;

2.Многообразието на двигателните действия и игровите ситуации които пораждат емоционалния й характер, и провокират положителни емоции (за разтоварване на студентите след тежка умствена работа);

3.Достъпността на футболната игра, т.е. възможността тя да се практикува без скъпа материална база, уреди, пособия и екипировка;

 

Цел на курса: здравословно, физическо и психологическо укрепване на организма на студентите занимаващи се със спорта – футбол и придобиване на футболни знания, умения и навици.

Задачи:

1.Придобиване на знания, умения и навици за провеждане на учебно-тренировъчни занимания по футбол.

2.Усвояване на принципите, средствата и методите на обучение във футбола.

3.Изучаване на особеностите на работата с подрастващите.

4.Развиване на двигателните качества в урока по футбол.

5.Запознаване на студентите с организирането и провеждането на състезания по футбол, футзал и плажен футбол.

6.Придобиване на знания за правилата на играта и съдийска практика.

Методи и средства на обучение:

1.Методи за възпитание: убеждаване, личен пример, поощряване и наказание, проява на самоинициатива.

2.Методи за оцъществяване на обучението и тренировката по футбол:

- словесни: разказ, беседа, обяснение, описание, указание, разбор, команди, анализ и синтез.

- нагледни: чрез аудиовизуални технически средства, непосредствено показване и демонстрация от изтъкнати футболисти или от педагога (треньора).

- практически: цялостен, разчленен, смесен, игрови и състезателен.

3.Методи на натоварване:

- без прекъсване-равномерен, с променлива интензивност и други.

- с прекъсване-повторен, интервален и други.

4. Методи за проверка и контрол на дейността: наблюдение, тестиране, беседа, анкета, състезание и други.

5. Практически методи за обучение и тренировка: цялостен (синтетичен), разчленен (аналитичен), смесен (аналитико-синтетичен), игрови и състезателен.

6.Средства:

- основни: игри и физически упражнения.

- допълнителни.

Организация:

Студентите от първи курс се обучават от тема №1 до тема №6 от лекционния курс и от тема №1 до тема №15 от практическия курс (за начално обучение).

Студентите от втори, трети и четвърти курс, както и магистрите се обучават от тема №1 до тема №27 (за усъвършенстване).

ТЕМИ НА КУРСА:

ЛЕКЦИОНЕН КУРС

Първи курс, I и II семестър

Тема № Наименование на темата Хорариум
1.

Същност, характеристика и значение на футболната игра.

История на футболната игра:

 • Поява и развитие на играта в световен мащаб.
 • Поява и развитие в България.
 • Структура, роля и организация на ФИФА, УЕФА и БФС.
 • Световните п-ва и участието на България в тях.
 • Европейските п-ва и участието на България в тях.
 • Олимпийските футболни турнири и участието на България в тях.

 

 

2 часа

2.

Техника на футболната игра:

 • Техника на движенията без топка.
 • Технически похвати с топка.

 

2 часа

3.

Тактика на футболната игра:

 • Същност и съдържание на тактиката във футбола.
 • Исторически преглед на тактическите системи.
 • Тактика на защитата.
 • Тактика на нападението.

 

2 часа

4.

Основи на обучението:

 • Принципи, методи и средства на обучението.
 • Методика на формиране на двигателния навик.
 • Структура и особености на урока по футбол.

 

 

2 часа

5.

Двигателните качества във футбола.

 • Анатомо-физиологични особености на подрастващите.
 • Възрастова динамика и развитие на двигателните качества - бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост.

 

 

2 часа

 

6.

Правилознание.

 • Основни правила на футболната игра.
 • Особености на правилата по футзал.
 • Особености на правилата по плажен футбол.
 • Организация и провеждане на състезания

Съдийски жестове.

 

 

2 часа

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

Първи курс, I и II семестър

Тема № Наименование на темата Хорариум
1.

Техника на футболните движения без топка - стартиране, бягане, спиране, отскачане и финтови движения без топка – нач.разучаване

Водене на топката - в крачка, с отдалечаването и до 1 - 1.5м от водещия и спринтово водене – начално разучаване

Удари по топката с крак - прав, прав вътрешен и прав външен удар – нач. разучаване

 

 

4 часа

2.

Водене на топката - в крачка, с отдалечаването и до 1 - 1.5м от водещия и спринтово водене – усъвършенстване

Удари по топката с крак – прав, прав вътрешен и прав външен удар – усъвършенстване

Удари по топката с крак - вътрешен, външен удар и удар с върха на ходилото – начално разучаване

 

 

3 часа

3.

Удари по топката с крак - прав, прав вътрешен, прав външен, вътрешен, външен удар и удар с върха на ходилото – усъвършенстване

Удари по топката с крак - удар през глава и петов удар - начално разучаване

Овладяване на топката - спиране и поемане на топката - начално разучаване

 

 

 

3 часа

4.

Удари по топката с крак – прав, прав вътрешен, прав външен, вътрешен, външен удар, удар с върха на ходилото, удар през глава и петов удар – усъвършенстване

Овладяване на топката - спиране и поемане на топката – усъвършенстване

Удар по топката с глава – начално разучаване

Странично хвърляне – начално разучаване

 

 

 

3 часа

5.

Овладяване на топката - спиране и поемане на топката – усъвършенстване

Удар по топката с глава – усъвършенстване

Странично хвърляне – усъвършенстване

Залъгващи (финтови) движения с топка – начално разучаване

 

 

3 часа

6.

Залъгващи (финтови) движения с топка –усъвършенстване

Отнемане на топката – отпред, отстрани и отзад-отстрани – начално разучаване

 

3 часа

7.

Отнемане на топката – отпред, отстрани и отзад-отстрани – усъвършенстване

Техника на играта на вратаря – начално разучаване

 

3 часа

8.

Индивидуални тактически действия на защитата

Пласиране на защитника. Отнемане на топката. Тактически действия на вратаря

 

3 часа

9.

Колективни тактически действия на защитата

Колективно пласиране на защитниците. Пласиране основано на плътно и зоново покритие. Взаимодействие на защитниците при отнемане на топката

 

3 часа

10.

Тактика на защитата при стандартни положения

При изпълнение на ъглов удар, странично хвърляне, пряк и непряк свободен удар

 

3 часа

11.

Индивидуални тактически действия на нападението

Водене на топката. Преодоляване на противника. Пазене на топката. Тактика на удара във вратата

 

3 часа

12.

Колективни тактически действия на нападателите

Пласиране на нападателите. Подаване на топката. Подход към топката след подаване.

 

3 часа

13.

Характерни тактически комбинации в нападение

Групови усилия на двама, четирима и петима играчи. Преодоляване на противник с двойно подаване. Игра в коридор. Атака със смяна на местата. Нападение по фланга.

 

3 часа

14.

Тактика на нападението при стандартни положения.

При ъглов удар, свободен и наказателен удар и странично хвърляне

3часа
15. Контролни нормативи за оценяване на техническите похвати. 5 часа

Втори, трети и четвърти курс, III, IV, V, VI, VII и VIII семестър и магистри

Тема № Наименование на темата Хорариум
1. Организационен урок. Припомняне на теоретичните постановки на футболната игра. История. Правилознание и съдийски жестове. 6 часа
2. Усъвършенстване на техника на футболните движения без топка - стартиране, бягане, спиране, отскачане и финтови движения без топка.

 

2 часа

3. Усъвършенстване на водене на топката - в крачка, с отдалечаването и до 1 - 1.5м от водещия и спринтово водене – усъвършенстване 2 часа
4. Усъвършенстване на удари по топката с крак - прав, прав вътрешен и прав външен удар. 2 часа
5. Усъвършенстване на удари по топката с крак – вътрешен и външен удар. 2 часа
6. Усъвършенстване на удари по топката с крак – удар с върха на ходилото, удар през глава и петов удар. 2 часа
7. Усъвършенстване на овладяване на топката - спиране и поемане на топката. 2 часа
8. Усъвършенстване на жонглирането – самостоятелно и по двойки. 2 часа
9. Усъвършенстване на различните удари по топката с глава – с отскок и без отскок. 2 часа
10. Усъвършенстване на изпълнение на странично хвърляне, аут, начален удар, ъглов удар и съдийска топка. 2 часа
11. Усъвършенстване на залъгващи (финтови) движения с топка. 2 часа
12. Усъвършенстване на отнемане на топката – отпред, отстрани и отзад-отстрани. 2 часа
13. Усъвършенстване на заучените технически елементи в двустранна игра 2 часа
14. Усъвършенстване на техника на играта на вратаря. 2 часа
15. Усъвършенстване на индивидуални тактически действия на защитата: Пласиране на защитника. Отнемане на топката. Тактически действия на вратаря.

 

2 часа

16.

Усъвършенстване на колективни тактически действия на защитата:

Колективно пласиране на защитниците. Пласиране основано на плътно и зоново покритие. Взаимодействие на защитниците при отнемане на топката.

 

2 часа

17. Усъвършенстване на индивидуалните и колективните тактически действия на защитата и играта на вратаря. 2 часа
18. Усъвършенстване на тактика на защитата при стандартни положения: При изпълнение на ъглов удар, странично хвърляне, пряк и непряк свободен удар. 2 часа
19. Усъвършенстване на заучените тактически елементи в защита в двустранна игра. 2 часа
20. Усъвършенстване на индивидуални тактически действия на нападението: Водене на топката. Преодоляване на противника. Пазене на топката. Тактика на удара във вратата.

 

2 часа

21. Усъвършенстване на колективни тактически действия на нападателите: Пласиране на нападателите. Подаване на топката. Подход към топката след подаване. 2 часа
22. Усъвършенстване на индивидуалните и колективните тактически действия на нападението. 2 часа
23. Усъвършенстване на характерни тактически комбинации в нападение: Групови усилия на двама, четирима и петима играчи – със и без смяна на местата.

 

2 часа

24. Усъвършенстване на характерни тактически комбинации в нападение: Групови усилия на двама, четирима и петима играчи: Преодоляване на противник с двойно подаване. Игра в коридор. Атака със смяна на местата. Нападение по фланга.

 

2 часа

25. Усъвършенстване на тактиката на нападението при стандартни положения - при ъглов удар, свободен и наказателен удар и странично хвърляне. 2 часа
26. Усъвършенстване на заучените тактически елементи в нападение в двустранна игра. 2 часа
27. Контролни нормативи за оценяване на техническите похвати. 4 часа

Практико - методическите упражнения следват тематично лекционния курс, при което се очертават два модула:

 1. Усвояване на основите на обучението и усъвършенстване на футболните умения.
 2. Основи на организиране и провеждане на състезания и правилознание на футболната игра.

 

 

Форми на самостоятелна работа

 1. Самостоятелна работа под ръководството на преподавателя
 • Доклад
 1. Студентска самостоятелна работа
 • Самостоятелна работа с литература в университетската и други библиотеки и литературни източници
 • Посещение, наблюдение и анализ на футболна среща

 

 

 

Организация на обучението

 

В аудиторните занимания основните използвани методи са лекция, беседа, визуализиране, дискусия и наблюдение. Част от лекциите са онагледени с визуален материал. Студентите изготвят доклад под ръководството на преподавателя на тема от теорията на футбола и го предават след тема № 5 на лекционния курс. Теста за правилознание се провежда в края на всеки семестър.

В практическите занимания студентите усвояват технически и тактически знания и умения. Изучават и прилагат правилника по футбол в игрова обстановка. Студентите покриват практичен изпит върху изучените технически елементи на играта.

 

Организация на оценяването (форми и критерии за оценяване на студентите)

 

Оценяването на студентите се базира на оценките от текущия контрол и от практическия изпит за комплексно съчетание за владеене на техническите елементи. От текущия контрол всеки студент получава общо 3 оценки – един доклад, един тест по правилознание и оценка за участие в практическите упражнения.

Оценката на доклада се формира от верността, изчерпателността и последователността на написаното.

Теста по правилознание съдържа 25 въпроса. Въпросите са затворени с вярно/невярно и множествен избор. Теста по правилознание се оценява с „издържал” или „неиздържал”. Оценката на теста се формира с обикновен точков бал. Отговорите с верни/невярно се оценяват с (1-2т.); въпросите с множествен отговор с (1-5т). Тестът се счита за успешно взет, ако се съберат минимум 15 точки. На неиздържалите се предоставя възможност за повторно попълване. При втори неуспех на студента се поставя оценка „слаб”.

Практическия изпит се провежда в последните три часа на семестриалните занимания. Студентите извършват следните двигателни дейности:

1. Жонглиране – самостоятелно и по двойки в кръг с радиус от 5м. - използване на ляв и десен крак-ходило и бедро, игра с гърди и игра с глава. (оценяват се техническите умения)

2. Подаване по двойки на разстояние от 10-15м. и от 25-30м. един от друг. Подаване по земя и по въздух с прав, прав вътрешен и прав външен удар.

(оценяват се техническите умения)

3. Изпълнение на начален удар, който трябва да попадне в указана зона от терена - изпълняват се 3 удара.

(оценява се техниката на изпълнение и точността на изпълнение)

4. Изпълнение на наказателен удар срещу съпротива (вратар) - изпълняват се 3 удара.

(оценява се техниката на изпълнение и точността на изпълнение)

5. Изпълнение на преки свободни удари - 3 от ляво на вратата с десен крак и 3 от дясно на вратата с ляв крак без съпротива (вратар).

 • 4 - 6 сполучливи попадения-отличен(6)
 • 3 сполучливи попадения-много добър (5)
 • 2 сполучливи попадения-добър(4)
 • 1 сполучливо попадение-среден (3)

(оценява се техниката на изпълнение и точността на изпълнение)

6. Изпълнение на странично хвърляне (тъч) - изпълняват се 3 хвърляния в предварително указана зона от терена.

(оценява се техниката на изпълнение и точността на изпълнение)

 

Оценката се формира по следния начин:

Отличен – 4 - 6 попадения (от т. 5) + правилно техническо изпълнение на всички елементи

Мн. добър – 3 попадения (от т. 5)+ правилно (с колебания) изпълнение на техническите похвати

Добър – 2 попадения (от т. 5)+ две груби грешки

Среден – 1 попадения (от т. 5) + 3-4 груби грешки

Слаб – 0 попадения (от т. 5)+ 5-6 груби грешки

 

 

Студентът първо трябва да вземе теста по правилознание, за да се яви на практическия изпит. Ако не успее да го вземе от първия път се явява за втори опит. Ако не успее да покрие теста по правилознание, има право да се яви за последен път в деня преди практическия изпит. При заболяване, представя медицинско и се определя допълнителна дата за покриване на теста по правилознание и практическия изпит.

До изпит не се допускат студенти, които имат три оценки „слаб” от текущия контрол – за доклада, от теста по правилознание и от участието в практическите упражнения (неявяването на студент за текущ контрол се оценява със „слаб” (2).

Ако студентът не е удовлетворен от текущите оценки, може да се яви на изпит за повишаване. Като за крайна се счита по-добрата.

 

 

В крайното оценяване се включва средно-аритметичната оценка от доклада, теста по правилознание, практическия изпит и от текущия контрол.

 

 

 

Препоръчителна литература:

1. Футбол - учебник за студентите от ВИФ „Г. Димитров”, под редакцията на проф. В. Ангелов и доц. А. Шишков, София, 1987г.

2. Футбол - учебник за студентите от НСА, под редакцията на А. Шишков, С. Стоянов, В. Генчев, М. Мадански и Б. Симов, София, 1992г.

3. Ръководство за упражнения по футбол за студентите от ВИФ „Г. Димитров”, под редакцията на доц. А. Шишков, София, 1989г.

4. Основи на спортната тренировка - учебник за студентите от НСА, под редакцията на проф. Цветан Желязков

5. FIFA. Правила на играта, 2008/2009

6. FIFA.Плажен футбол,Правила на играта.2006

7. FIFA.Futsal laws of the game 2006

 

Изготвил програмата:

 

/ ас. д-р Георги Игнатов/

 

 

Учебната програма е разгледана и одобрена на съвет на ДС, протокол №