Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Статистика, иконометрия и актюерство - за неикономисти

   

 

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

Цели: Магистърската програма по Статистика, иконометрия и актюерство има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения за провеждане на статистически и иконометрични анализи при изследване и анализ на управленски и икономически проблеми. Тя дава възможност на студентите да се специализират в две области Статистика и финансова иконометрия или Актюерство и управление на риска.

 

В основата на обучението са няколко курса, които запознават обучаемите със съвременните методики за прилагане на статистическите и иконометрични модели и методи в икономиката, финансите и актюерството.

 

В специализация “Статистика и финансова иконометрия” обучаемите придобиват знания и умения за използване на съвременните методи и средства на статистиката и иконометрията за количествен анализ на икономическите процеси. Програмата дава възможност на студентите да се запознаят с най-широко разпространените в теорията и практиката методи, методологии и техники от последните няколко десетилетия, както и с най-съвременните тенденции и постижения на икономиката, статистиката, иконометрията и приложната математика. В специализация “Актюерство и управление на риска” обучаемите придобиват знания и умения за приложение на съвременните методи и средства на актюерните науки и да умеят да управляват риска в процесите в сферите на застраховането и осигуряването.

 

Организация на учебния процес: Обучението в магистърската програма по Статистика, иконометрия и актюерство е организирано в три семестъра и завършва със защита на магистърска теза. В първи курс студентите изучават двусеместриален подготвителен модул, чрез който се придобиват знания по дисциплини, изучавани в бакалавърската степен по икономика. През третия семестър студентите изучават учебните дисциплини, които са общи за двете специализации, а през четвъртия – профилираните за съответната специализация дисциплини. Подготовката и защитата на магистърската теза преминава през представяне на преддипломния проект и се осъществяват през последния, трети семестър.

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление. За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на икономическата и езикова грамотност (написване на есе по актуален икономически проблем), както и на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от есето и събеседването.

 

Квалификация: Студентите, завършили програмата получават образователно-квалификационна степен Магистър, квалификация Магистър по икономика - статистика, иконометрия и актюерство и придобиват права да заемат широк кръг длъжности във всички публични и частни институции, неправителствения сектор и университетите.

 

Завършилите специализация “Статистика и финансова иконометрия” са подготвени като висококвалифицирани специалисти, които могат да използват новите информационни системи и пакети от специализирани софтуерни продукти за икономически анализ и взимане на стопански решения и успешно могат да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност – събиране и обработка на данни за стопанската дейност; икономически анализи и прогнози; подпомагане вземането на управленски стопански решения. Такива институции са Националният статистически институт, Българската народна банка и всички банкови институции и застрахователни дружества, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата, икономическите министерства и ведомства, фирми занимаващи се с информационно обслужване и други.

 

Завършилите специализация “ Актюерство и управление на риска” са подготвени като висококвалифицирани специалисти, които биха могли да се реализират в държавни и частни институции с предмет на дейност застрахователен и осигурителен бизнес: Национален осигурителен институт, банкови институции и застрахователни дружества, презастрахователни финансови групи и други.

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

 

* Нова избираема дисциплина от уч. 2014/2015 г.: Моделиране на възвръщаемости от финансови активи, 30 часа лекции /30 часа упражнения, летен семестър.

 

Архив:

Учебен план за програмата Статистика, иконометрия и актюертство за уч. 2013-2014 (pdf)

Учебен план за програмата Статистика и финансова иконометрия за уч. 2011-12 г. (pdf)

Учебен план за програмата Актюерство и управление на риска за уч. 2011-12 г. (pdf)