Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Приложна икономика - за неикономисти

   

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна

 

Цели: Магистърската програма по Приложна икономика има за цел да подготвя специалисти с високи аналитични и практически умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми. Тя дава възможност на студентите да се специализират в две области Макроикономика или Икономика на фирмата.

 

В специализация “Макроикономика” на основата на познаването на принципите и инструментите на монетарната, фискалната, социалната и други политики от бакалавърските програми, те ще придобият знания и практико-приложни умения, т.е. ще се запознаят с анализирането и правенето на макроикономическата политика. В специализация “Икономика на фирмата” студентите ще придобиват умения за изследване на структурата на пазарите, за разкриване на икономическите проблеми на фирмите, за предлагане на решения, както и за реализацията на тези решения

 

От тези позиции целта е да се предложи на студентите програма, която е приложна, но базирана на солиден теоретичен фундамент.

 

Организация на учебния процес: Обучението в магистърската програма по Приложна икономика за ненеикономисти е организирано в пет семестъра и завършва със защита на магистърска теза. Подготовката и защитата на магистърската теза се осъществяват през последния пети семестър.

 

Програмата е отворена и в нея могат да участват завършили бакалавърска или магистърска степен по други специалности като: инженери, програмисти, математици, както и такива с хуманитарно образование: право, публична администрация, социология, политология, филологии и други от акредитирани университети. За тях се предвижда в рамките на първи курс двусеместриален подготвителен модул, чрез който се придобиват знания по дисциплини, изучавани в бакалавърската степен по икономика. След него студентите изучават дисциплините, включени в учебния план на магистърската програма за студентите, завършили бакалавърска степен по икономика/стопанско управление.

 

Условия за кандидатстване: Бакалавърска или магистърска степен по специалност, различна от Икономика и Стопанско управление.

 

Прием: За прием в програмата кандидатите се явяват на проверка на икономическата и езикова грамотност (написване на есе по актуален икономически проблем), както и на устно събеседване. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит ( защита на дипломна работа) и оценките от есето и събеседването.

 

Квалификация: Студентите, завършили програмата получават образователно-квалификационна степен Магистър, квалификация “Икономист” и придобиват права да заемат широк кръг длъжности във всички публични и частни институции, неправителствения сектор и университетите.

 

Дипломантите от специализация “Макроикономика” успешно могат да се реализират в икономическите министерства, в Българска народна банка, Национален осигурителен институт, в държавните агенции, както и във ведомства като Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, търговските банки, консултантските организации и други. Дипломантите от специализация “Икономика на фирмата” са подготвени за реализация в икономически, финансови и търговски дирекции на частни и/или държавни фирми, в кредитни дирекции на търговски банки, в икономически министерства или агенции, в общинската администрация и други.

 

 

Учебен план за уч. 2014-2015 г. (pdf)

 

Архив

Учебен план на програмата Приложна икономика за уч. 2012-13 г. (pdf)

Учебен план на програмата Макроикономика за уч. 2011-12 г. (pdf)

Учебен план на програмата Икономика на фирмата за уч. 2011-12 г. (pdf)