Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специалности / Докторанти

   

Редът и условията за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в Медицински факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, обучението на докторантите, както и провеждането на публична защита са съобразени със следните нормативни документи: Закон за висшето образование, Закон за развитието на академичния състав в Република България, Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България, Постановления на Министерския съвет, Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите, Правилник за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Правилник за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски" и решения на Академическия съвет.Отдел „Докторанти и СДК” на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” , въз основа на решение на Факултетния съвет, издава заповед на Ректора за зачисляване в докторантура при следните условия: успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура, положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка. На зачислените 10 от 23докторанти се определя научен ръководител - хабилитирано лице или доктор на науките.

Редът и условията за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в Медицински факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, обучението на докторантите, както и провеждането на публична защита са съобразени със следните нормативни документи:

  • Закон за висшето образование,
  • Закон за развитието на академичния състав в Република България,
  • Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България,
  • Постановления на Министерския съвет,
  • Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите,
  • Правилник за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски",
  • Правилник за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския университет "Св. Климент Охридски",
  • Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски" и решения на Академическия съвет.

Отдел „Докторанти и СДК” на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” , въз основа на решение на Факултетния съвет, издава заповед на Ректора за зачисляване в докторантура при следните условия: успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура, положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка. На зачислените 10 от 23 докторанти се определя научен ръководител - хабилитирано лице или доктор на науките.

Кандидатстване
Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в отдел „Докторанти и СДК”. Съгласно Чл. 1-22. от Правилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" и Чл. 11-33 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет „Св. Климент Охридски, за докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”. Обучението за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” се осъществява в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години. Обучението в докторантура се извършва в акредитирани от НАОА докторски програми по научни специалности в рамките на професионалните направления и специалности от регулираните професии. Медицинският факултет обучава докторанти по утвърдения от Министерския съвет брой на приеманите за обучение докторанти в Софийски Университет (държавна поръчка) и докторанти с индивидуално заплащане (платена докторантура) само по специалности, получили при акредитация оценка „Много добър (5.00)”. (http://www.neaa.government.bg). В момента, преподаватели на ОТД в Медицински факултет имат право да кандидатстват за обучение за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по всички акредитирани специалности за ОНС "Доктор" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Обучение

Факултетът осигурява организиран учебен процес с докторантите с цел те да разширят и задълбочат своята теоретична, методична и езикова подготовка, които са необходими за разработването надисертационни трудове на високо научно равнище. Организираният учебен процес се съчетава в максимална степен с изискванията на индивидуалната самостоятелна работа. Той се планира с учебен план на научната специалност и индивидуален план за работата на докторанта (Чл. 27-45. и Чл. 57-60. отПравилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", и Чл. 10 и Чл. 34-39. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".Обучението се осъществява чрез индивидуален план за работа , който се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план се изготвя от докторанта и научният му ръководител, приема се от Факултетския съвет след обсъждане в научното звено и се утвърждава от декана (не по-късно от три месеца след зачисляването на докторанта). С индивидуалния план за работа на докторантите се определят: темата на дисертационния труд, разпределението на всички дейности по години, броя на изпитите и сроковете за тяхното полагане - задължителни са изпитите по специалността и по западен език, етапите и сроковете на разработване на дисертационния труд, посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участие в семинари, конференции и други дейности, свързани с разработката на дисертацията, преподавателска дейност на докторанта. Задължителни са изпитите по специалността и по западен език. Допълнителните изпити се определят с индивидуалния план. След полагане на последния изпит се издава удостоверение за резултатите от всички изпити. Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначена от ръководителя на приемащото структурно звено комисия в състав от три до пет хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Изпитът по западен език се провежда от преподаватели по съответния език. Промяна на темата на дисертацията и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на обучение. Промяната се извършва със Заповед на Ректора по решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено. Научният ръководител отговаря за цялостната подготовка на ръководените от него докторанти и редовно контролира изпълнението на поставените им с индивидуалния план задачи. Той е длъжен да дава консултации, при необходимост да осигурява допълнителна консултация с други специалисти. Ежегодно в края на всяка докторантска година се извършва атестиране на докторантите в съответното научно звено в изпълнение на чл. 40 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет. Освен отчитането по реда на чл. 40, редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие в съответствие с чл. 41 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет.

 

Апробация на дисертационен трудДокторант, който е положил успешно планираните изпити и е завършил работата си по дисертационния труд, подава молба до ръководителя на научното звено за откриване на процедура за вътрешна защита.Той представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява готовността й за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане. Последната се провежда пред съвета на първичното звено (Чл. 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски). Научното звено в едномесечен срок обсъжда представените материали и взема решение, съгласно Чл. 46 и 47 от Правилника за организацията и провеждането на докторантурата в Софийския Университет "Св. Климент Охридски".
Публична защита на дисертационен трудВ съответствие с Чл. 63-66 и Чл. 68 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", допускането до защита се осъществява с решение на Факултетния съвет по предложение на съвета на първичното звено, в което има най-малко петима хабилитирани преподаватели и лица с научни степени, от които поне трима са хабилитирани или доктори на науките в съответната или в сродна научна област.
Придобиване на образователна и научна степен „Доктор“Образователната и научна степен „Доктор” се дава на лица с образователно-квалификационна степен „магистър” след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" (Чл. 64-74).

Придобиване на научна степен „Доктор на науките“

Научната степен „Доктор на науките” се дава на лица с образователната и научна степен „Доктор” след успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” (Чл. 75-84.).

Нормативна уредба

Акредитирани специалности за ОНС "доктор"в СУ "Св. Климент Охридски"

Места за допълнителен прием на докторанти, български граждани и граждани на ЕС за учебната 2012-2013 г.

ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ, изменен на 28 октомври 2015 г. с решение на Академическия съвет

Признаване на придобитите в чужбина научни степени

Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Правилник на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Академичният състав на Медицинският факултет е представил за оценка в НАОА Доклад-самооценка и приложения към него с молба да бъде открита и осъществена процедура за първа програмна акредитация на пет докторски програми по следните научни специалности в Област на висше образование: 7. “Здравеопазване и спорт”, Професионално направление: 7.1. “Медицина”:

7.1. Медицина - (03.01.49) “Сърдечна хирургия”

7.1. Медицина – (03.01.37) “Обща хирургия“

7.1. Медицина - (03.01.38) “Анестезиология и реанимация”

7.1. Медицина - (03.01.47) “Кардиология”

7.1. Медицина - (03.01.40) “Ортопедия и травматология”

Обучението на докторантите е много съществена задача за академичния състав на Медицинския факултет. До момента, съгласно нормативните документи, в Медицинския факултет работят преподаватели, които се обучават по две от формите на докторантура – задочна и на самостоятелна подготовка. Поради скорошното възстановяване на факултета (2007 година) все още не са стартирани програми за обучение на редовни докторанти. Голяма част от младите преподаватели са защитили дисертации или са зачислени като докторанти през последните три години в други висши училища и институти на БАН. Темите на докторантурите са свързани с актуални проблеми в науката и практиката, чието решаване има научно-приложно значение в различни направления на медицината. Търсят се алтернативни източници за финансиране на научноизследователски проекти, създават се устойчиви механизми за международна мобилност и международна екипна работа на младите учени. Група асистенти са специализирали краткосрочно в чужбина. Осигурени са възможности за участие в международни летни училища за млади учени (Рим, Италия), междуфакултетни докторантски школи, нови лаборатории и модерни центрове за експериментални изследвания (Кьолн, Германия). На група млади преподаватели са възложени задачи за работа по конкретни научноизследователски задачи, които в близко бъдеще ще се трансформират в дисертационни работи.

Факултетът разполага с възможности за обучение и изследователска дейност в най-съвременни и високо-технологични клиники и диагностично-изследователски лаборатории. На този етап, работата на докторантите се подпомага чрез създаването на интердисциплинарни работни колективи, включващи преподаватели от различни факултети на Университета. Съществуват възможности за използването на някои уникални апарати, предоставени от Геномния център в Биологичуески факултет, от Електронно-микроскопската лаборатория на Химически факултет към Софийския Университет, от Лабораторията по спектроскопия на твърдото тяло (изследвания по фотолуминесценция и Раманова спектроскопия) и Лабораторията по субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, комбинирана с фокусиран йонен лъч на Физически факултет при Софийския Университет. По този начин се създават условия за интердисциплинарни изследвания с приложна стойност за медицинската практика.

Факултетът е редовен член от 2008 година на Европейската асоциация на медицинските училища. Значителен брой преподаватели от факултета (над 20) са участвали със собствени материали в работните ú срещи по време на два международни форума в Испания (Барселона, 2008 г.) и Дания (Орхус, 2009 г.) с цел подобряване на качеството на обучение по медицина и синхронизиране на докторантските програми по биомедицина в Европейския съюз.

Разработена е Концепция за организация, стимулиране и подпомагане на докторантите в рамките на Медицински факултет. Нейни основни приоритети са:

1. Успоредно с развитието на структурата и материалната база на Медицинския факултет по време на първия пълен цикъл от 6-годишното обучение ( 2007-2013г.) да се създават оптимални условия за обучение и развитие на докторанти, като се предприеме процедура за акредитация на факултета и подготовка на редовни докторанти.

2. Стимулиране на асистентите за участие в научни проекти и дефиниране на теми, които да са свързани с актуални научни проблеми, чието решаване да има научно-приложно значение в различни направления на медицината и които да могат да се трансформират в докторски тези.

3. Постигане на високо качество в процеса на обучение на зачислените задочни и свободни докторанти и успешна защита на техните дисертации;

4. Финансова обезпеченост на изследователската работа на докторантите;

5. Намиране на алтернативни източници за финансиране на научно-изследователски проекти;

6. Провеждане на изследвания по договори с фирми и предприятия, с цел компенсиране на недостатъчните средства от държавния бюджет;

7. Създаване на устойчиви механизми за международна мобилност и международна екипна работа на младите учени;

8. Създаване на условия за междудисциплинарни връзки, междуфакултетно сътрудничество и партньорства с различни изследователски центрове; Все по-активно участие на докторантите в международни екипи и проекти по актуални проблеми на медицинската наука;

9. Полагане на усилия за организиране на международни летни училища за докторанти, междуфакултетни докторантски школи, нови лаборатории и модерни центрове за експериментални изследвания;

10. Насърчаване на асистентите и докторантите за участие в конкурси на МОН за “Млади учени”, като допълнителна възможност за тяхното запознаване с изискванията на съвременните организационни технологии в областта на научните изследвания.