Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Научна и международна дейност / Научна дейност

   

Стратегията и приоритетите в научноизследователската дейност на академичния състав в Медицинския факултет се основават на съвременните тенденции в развитието на медицинската наука и здравеопазването и се осъществяват главно в следните научни области: а) Здраве, медицина и биотехнологии; б) Нови биоматериали и нанотехнологии; в) Околна среда и биоразнообразие. Стратегията на научноизследователската работа е насочена главно към: 1. Развитие на медико-биологичните изследвания и утвърждаване на факултета като научноизследователски център на национално и европейско ниво; 2. Въвеждане на медицинско образование, базирано на новите научни знания; 3. Провеждане на научни изследвания, необходими за адекватно осъществяване на лечебно-диагностичната дейност; 4. Създаване и развитие на млади научно-преподавателски кадри чрез подсигуряване на благоприятни условия за разработване и защита на докторски дисертации.

Изследователската работа се осъществява в следните насоки: 1. Осъществяване на фундаментални и приложни научни изследвания за нуждите на медицинската практика; 2. Създаване и прилагане на научни продукти в областта на медицината; 3. Изучаване и внедряване на постиженията на световната медицинска наука и практика в областта на промоцията на здравето, профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията; 4. Укрепване и развитие на националните традиции в областта на медицинската наука и здравеопазването; 5. Разгръщане на интердисциплинарна научноизследователска дейност във факултета; 6. Реализиране на научни изследвания чрез конкурси, подчинени на национални и ведомствени здравни и научни приоритети и финансирани целево от фонд научни изследвания на СУ; 7. Осъществяване на пълноценно сътрудничество с български и чуждестранни учебни и научни организации; 8. Научни изследвания, провеждани от екипи на Медицинския факултет чрез междуинституционално и международно сътрудничество, финансирани от Европейската комисия по програмите Леонардо да Винчи, Сократ, CEEPUS и други.

Основни звена за развитие на научноизследователска дейност в Медицински факултет са катедрите и клиничните звена на Университетска болница “Лозенец”. Добре изградената база на Университетска болница „Лозенец” предоставя много добри възможности за изследователска работа чрез изградената подходяща инфраструктура, наличното съвременно и модерно оборудване на клиниките. Академичният състав на Медицински факултет има предоставен достъп и работи в изследователски лаборатории на други факултети на Софийския Университет, като например: Биологически факултет, Физическия факултет, Химически факултет.

Изследователската дейност е с изразена интердисциплинарност и е пряко свързана с медицинската практика. Установява се тясно сътрудничество между лекари, химици, физици, биолози и други специалисти за разработване на интердисциплинарни теми и програми, което допринася за получаването на научни резултати, покриващи широки области на научното познание. Голяма част от нея е в сътрудничество с водещи наши и международни научни институти в САЩ, Япония, Германия, Холандия, Италия, Франция, Великобритания, Белгия, Швейцария, Испания и др. Важна предпоставка за ефективна изследователска и проектна дейност във Факултета е високата компетентност на преподавателите по предклинични, параклинични и клинични дисциплини, като повече от половината от тях имат научна степен „доктор на науките” и/или образователна и научна степен „доктор”.

Анализът на наукометричните показатели на преподавателите потвърждава факта, че те са специалисти с безспорен научен потенциал и капацитет, а техните изследователски резултати се публикуват в най-реномирани български и чуждестранни научни списания и се докладват успешно на национални и световни научни форуми.

През последните пет години преподавателите от Медицински факултет на ОТД са публикували 159 научни статии в чуждестранни и 253 в български периодични издания. Те са участвали в 198 национелни и 109 международни научни форуми. Преподавателите от факултета са автори (за същия период) на 48 учебника и монографии. Общият брой на реализираните научни изследвания до 2011 г. въз основа на проекти финансирани от МОМН, от Софийския Университет или съвместни проекти с други научни организации, е значителен – повече от 90, като 23 от тях са резултат от международно сътрудничество. Относителният дял на цитатите в чуждестранни научни издания е 85.2 %. Членовете на академичния състав на Факултета извършват експертна и консултантска дейност България и чужбина като членове на научни съвети, експерти към Националния фонд за научни изследвания, рецензенти в редакционни колегии на списания, рецензии на дисертационни трудове, рецензии на научни проекти.

Научноизследователската дейност на МФ влияе пряко върху учебния и лечебния процес, като развива свързаните с тях научни проблеми, поддържа и повишава научната подготовка на преподавателите и качеството на обучението, осигурява актуалност на университетските учебни дисциплини и директно внедрява новостите при осъществяването на съвременна лечебно-диагностична дейност.

Научната дейност в Медицински факултет се развива в съответствие с утвърдената от академичната общност на Софийски университет Стратегия за развитие на научните изследвания (2009-2014). Тя утвърждава проектното финансиране като основен инструмент за финансиране на научноизследователската работа. Във факултета се разработват проекти, финансирани от национални и международни програми, както и проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (Фонд „Научни изследвания“ на Софийския Университет). Финансовото подсигуряване на последните се основава на следните нормативни документи: Наредба № 9; Закон за обществени поръчки; Информация за подписани договори за обществени поръчки; ПМС 330; ПМС № 70 от 03.04.2012 г.

Научно-изследователската работа на студентите във факултета се подпомага от техните преподаватели, част от които са ръководители на кръжоци. Целта е да се задълбочават практическите и теоретичните познания на студентите, да се подпомага включването им в приложна научно-изследователската дейност. Анализите показват, че добри резултати са получени до момента от кръжочна работа в областта на следните учебни дисциплини: медицинска физика и химия, медицинска биология, микробиология, неврология, кардиология и дерматология. Непрекъснато се разширяват контактите на студенти от Медицинския факултет с техни колеги и институции в чужбина. Студенти от факултета, обединени в Асоциация на студентите медици в България (АСМБ) си сътрудничат активно и изключително резултатно с международната асоциация на студентите - медици (IFSMA).

 

WEB ресурси:

 

Проекти на Медицински факултет