Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научни форуми / 2020

   

КЛИМЕНТОВИ ДНИ

 

  • 09.12.2020 Онлайн кръгла маса „Управление на училището в условията на Ковид-19 кризата“

 

Програма и презентации:

 

10.00 ч.Откриване

Теми за дискусия

 

10.10 – 10.25

Изпълнение на противоепидемичните мерки в училище – предизвикателства и взаимодействие с институциите

Модератор: проф. Динко Господинов

Презентатор: Дея Милушева, директор на ЧНУ „Питагор“

 

10.25 – 11.00

Организация и управление на учебния процес в условията на смесено обучение

Модератор: проф. Силвия Николаева

Презентатори: Данко Калапиш , директор на 107 ОУ; Гл. ас. д-р Александър Ранев , ФНОИ

 

11.00 – 11.15

Предизвикателства пред управлението на училищния екип

Модератор и презентатор: проф. Вяра Гюрова

Презентатор: Цветанка Тонева , директор на 120 ОУ

 

11.15 – 11.45

Квалификация на учителите за работа в условията на електронно обучение

Модератор: доц. Божидара Кривирадева

Презентатори: Проф. Янка Тоцева , Европейски политехнически университет; Антоанета Михайлова , директор на 145 ОУ - София

 

11.45 – 12.00

Взаимодействие с родителите

Модератор: доц. Росица Симеонова

Презентатор: Асен Александров, директор на 51 СУ

 

12.00 – 12.30

Заключителна дискусия

Модератор: Доц. Йонка Първанова

  • 26.11.2020 г. – Представяне на резултати от научноизследователските проекти на Факултета по педагогика, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

 

Програма и презентации:

 

9.30 ч. – Откриване

 

9.40 ч. – 9.55 ч.

Проф. дпн Нели Иванова , „Формираност на социолингвистичните и социокултурните компетентности в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас“ - Резюме

 

9.55 ч. – 10.10 ч.

Пр оф. д-р Силвия Николаева, „Практическата значимост на неформалното образование през призмата на неговите функции, ценности и цели“ - Резюме

 

10.10 ч. – 10.25 ч.

Доц. дпн Моника Богданова, „Развитие на системата за кариерно консултиране във ФП“

 

10.25 – 10.40 ч.

Доц. д-р Божидара Кривирадева, доц. д-р Йонка Първанова , „Взаимодействие между образователните институции и институциите за социална работа – състояние, проблеми, перспективи“

 

10.40 – 10.55

Гл. ас. д-р Йорданка Николова, Доц. Илиана Петкова , „Проучване опита на иновативни училища в България и представяне на добри практики пред бъдещите педагози“

 

10.55 ч. – 11.10 ч.

Гл. ас. д-р Стоян Съев, проф. Румяна Пейчева-Форсайт, гл. ас. д-р Благовесна Йовкова, „Педагогически модел за интегриране на инструментите на електронна учебна среда MOODLE в помощ на текущото и формиращо оценяване на студентите във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“

 

11.10 – 11.25 ч.

Гл. ас. д-р Даниела Рачева, „Бедността като проблем пред социалното включване и приобщаващото образование на децата и възрастните хора“

 

11.25 – 11.40 ч.

Докторант Ралица Мерджанова – Стефанова , „Модели на обучение в контекста на неформалното образование (танцови училища) – гледна точка на танцови учители, танцьори, ръководители на танцови училища“

 

11.40 – 12.00 ч.

Заключителна дискусия