Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / проф. дпн Вяра Гюрова

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Образование на възрастните (андрагогия)
 • Oбразование по правата на детето
 • Сравнително образование
 • Образователен мениджмънт
 • Работа в екип
 • Алтернативни методи на обучение
Преподавателска дейност

Бакалавърска и магистърска степен

 • Андрагогия (Образование на възрастните)
 • Образование по правата на детето
 • Сравнително образование

Други дисциплини, преподавани в магистърска степен

 • Образователен мениджмънт
 • Работа в екип
 • Интерактивни методи на обучение
Изследователска работа
 • Socrates-Grundvig Project “Adding support skills for European Teachers (ASSET)", контрактор – Morecamble College, Lancaster (Великобритания)
 • EuropeAiD/120163/D/SV/BG – по проблемите на професионалното обучение на възрастните, контрактор – GOPA-Германия
 • Проект на Дружеството на ООН за България “Летящият университет” – обучение на учители по правата на човека
Научно ръководство - докторантури
 • Любов Найденова Попова - “Съвременен модел за професионално обучение на възрастни в България, с прилагане на германски опит”
 • Ина Боянова Лозанова – “Десугестопедичен модел за чуждоезиково обучение на възрастни учащи”
 • Дъбина Карлова -“Възпитание и образование по правата на детето на малолетни с противообществени прояви”
Избрани публикации
 • Вяра Гюрова. Андрагогията в шест въпроса. С., Екс-прес - Габрово, 2011.
 • Вяра Гюрова. Анализ на потребностите от обучение на работната сила. - Годишник на СУ, книга Педагогика, т. 104, 2011 (под печат).
 • Вяра Гюрова. Научни параметри на мениджмънта на образованието на възрастните. - Годишник на СУ, книга Педагогика, т. 103, 2010 (под печат).
 • Вяра Гюрова. (съавт.) Въпроси на образователния мениджмънт. Габрово, Екс-Прес, 2009. От В. Гюрова:Увод, Първа глава (всички параграфи), втора глава – пар. 1; 2; 3 (съвместно с Б. Кривирадева); 4; 6; 8; 11; 12; Трета глава – пар. 1; 3; 4; 8; 9.; Заключение).
 • Вяра Гюрова. Портфолиото на преподавателя. С., 2008.
 • Вяра Гюрова. (съавт.) Формиране на умения за учене. С., 2008.
Езици
 • английски, френски, руски
За връзка