Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / ас. д-р Атанас Генчев

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Управление в организациите за социалната работа
 • Социално осигуряване
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен:

 • Организация и управление в социалната работа
 • Системи за социална осигуряване
 • Диагностика и оценяване в социалната работа
 • Социална работа по проект
 • Преддипломна практика
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Генчев, А. Анализ на длъжностни характеристики на социалния работник в Дирекция „Социално подпомагане”. - В: Юбилеен сборник „Двадесет години специалност Социални дейности в Софийския университет”. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2018.
 • Генчев, А. Проектиране и анализ (дизайн) на труда и натоварване на социалните работници в дирекции „Социално подпомагане”. - Електронно списание „Социална работа”, брой 2, 2017.
 • Генчев, А. Интереси на студентите по социални дейности към обучение и практика в сферата на геронтологичната социална работа. - Годишник на СУ, книга Социални дейности, том 105, 2012 (в съавторство).
 • Генчев, А. Самота и потребности от социални контакти при хора в напреднала и старческа възраст – потребители на услуги в домашна среда. – Социални дейности, 1/2013.
 • Генчев, А. Сигурността на младите в интернет. Защо младите са уязвими в мрежата? – В: Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността. Софийски форум за сигурност, 2015.
Езици
 • гръцки език
За връзка