Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / Ас. Анна Върбанова

   

 

Длъжност

 

 

 • Преподавател

 

Области на научен интерес

 

 

 • Дизайн на образователни програми
 • Увод в педагогиката
 • Неформално образование
 • Преобучение и превъзпитание

 

Преподавателска дейност

 

 

В бакалавърска степен:

 • Увод в педагогиката
 • Алтернативни образователни теории и практики
 • Наративна педагогика
 • Обща педагогика
 • Социална работа с жени, жертви на насилие / Превенция на насилето спрямо жени и момичета
 • Връзки с обществеността

 

Изследователска работа

 

 

 • „Модел за образователен дизайн на програми за обучение на обучители“ (дисертационен труд)

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Varbanova, A. Action Research in Higher Education Fostering Transition Toward a Sustainable Economy - В: Стратегии на образователната и научната политика", ISSN 1310–0270, т. XXVII, бр. 2, стр. 154-177 (2019)
 • Върбанова, A. Педагогическото съдържание в дискурса на дихотомията обучение - възпитание - В: Господинов Б. (съст.), "130 години университетска педагогика: Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2018", ISBN 978-954-01-3930-2, стр. 108-122 (2019)
 • Върбанова, А. Когато практиките в сферата на неформалното образование престанат да бъдат образователни. - В: Антология Неформално образование. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018.
 • Върбанова, А. Апробиране на новопроектиран Модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България, - Списание на Софийския университет за образователни изследвания (2018), бр. 1, стр. 36-54, ISSN 1314-8753
 • Върбанова, А. Образователен дизайн по модел: Разнообразие при разработване и изследване дизайна на обучения. – Българско списание за образование, 1, 2017, 35–52.
 • Varbanova, A. Action Research in Higher Education through Backward Designing of Ecopreneurship Trainings (в съавторство). Социологически проблеми, англоезичен брой, 2016, 134–151.

Езици

 

 • английски и руски

За връзка