Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ПРОВЕЖДАНЕ на кандидат-докторантски изпит по западен език - ДЕКЕМВРИ 2022 г.

   

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

Кандидат-докторантските изпити по западен език през декември 2022 г. ще се проведат присъствено в Ректората на СУ по определен график (за чуждестранните кандидат-докторанти изпитът ще се проведе онлайн в платформата Мудъл, за което ще получат допълнителни инструкции).

 • ИЗИСКВАНИЯ:

Докторантите трябва да подготвят научен текст от 100 печатни страници от публикация в областта, в която ще разработва дисертацията си. В случай, че кандидатите използват печатна публикация, комисията ще избира част от текста по време на изпита. Кандидат-докторантите трябва да могат да четат, преведат посочена част от текста, както и да ѝ направят лексикален и морфо-синтактичен анализ.

Чуждестранните кандидат-докторанти трябва да качат подготвения текст в PDF формат към създадения курс, в платформата Мудъл.

 • ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТА:

Преди започване на изпита, комисията е длъжна да провери самоличността на кандидата, като за целта той показва своята лична карта, така че комисията да се увери, че кандидатът е същото лице, посочено в протокола. При липса на идентификационен документ или проблем с потвърждаването на самоличността на кандидата, ще бъдат взети всички необходими административни мерки и изпит няма да бъде проведен.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

 

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 22 декември 2022 г. от 10.00 ч., Ректорат – Конферентна зала (всички кандидат-докторанти се явяват в тази зала, за да бъдат разпределени по комисии)

І комисия

Изпитът ще се проведе на 22 декември 2022 г. от 10.00 ч. в зала 247, Ректорат

ІІ комисия

Изпитът ще се проведе на 22 декември 2022 г. от 10.00 ч., в зала 243, Ректорат.

ІІІ комисия

Изпитът ще се проведе на 22 декември 2022 г. от 10.00 ч., в зала 241, Ректорат

 

 • НЕМСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 21 декември 2022 г. от 13.00 ч., Заседателна зала № 2, Ректорат

 • ФРЕНСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 21 декември 2022 г. от 13.00 ч., Франкофонски център, 4 етаж, Северно крило, Ректорат

 • ИСПАНСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 22 декември 2022 г. от 13.00 ч., Заседателна зала № 2, Ректорат

 • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 21 декември 2022 г. от 12.00 ч. в 181 каб., Ректорат.

 

 

INSTRUCTIONS FOR ORGANISING EXAMS IN FOREIGN (WESTERN) LANGUAGES FOR PHD APPLICANTS – DECEMBER 2022

 

Schedule for the organization of the examinations in a foreign (western) language for PhD applicants

 

Exams in a foreign (western) language for PhD applicants will be held in DECEMBER 2022 in person at the Rectorate of Sofia University “St. Kliment Ohridski” according to a set schedule. For foreign PhD applicants the exam will take place online in the Moodle platform of Sofia University according to a schedule for which they will receive further specific instructions.

 • REQUIREMENTS

PhD applicants have to prepare in advance a scientific text of 100 standard printed pages from a monograph in the field of their potential PhD studies. In case PhD applicants are using a print publication, the examination committee will choose an excerpt at the exam. The PhD applicants are expected to read the excerpt, translate it, and produce lexical and morpho-syntactic analysis of the excerpt.

Foreign PhD applicants are supposed to upload the prepared text in PDF format under the specifically created assignment in the respective course in the Moodle platform.

 • IDENTIFICATION OF THE PHD APPLICANT

Before the beginning of the exam, it is the examination committee’s obligation to check the identity of the applicant. The PhD applicant should show their ID document so that the members of the examination committee can verify that the person sitting the exam is the same as the one entered in the examination protocol. In case of lack of an identification document or any problem relating to the verification of the identity of the PhD applicant all necessary administrative measures will be taken and the exam will be cancelled.

 

ENGLISH

The exam will take place on 21 December 2022, starting at 10,00 o’clock, Moodle.

 1. Online via the electronic platform MOODLE will only be examined PhD candidates who live abroad.
 2. The PhD candidates who are to take the exam online will be sent a link to Moodle, a username and a password. The schedule with the names of the PhD candidates and the time of coming online before the respective exam jury will be uploaded to Moodle one day before the exam date.

 

Instruction for foreign PhD applicants