Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Атестиране на преподаватели

   

ГРАФИК ЗА АТЕСТИРАНЕ ВЪВ ФКНФ

  • В срок до 31 октомври на всяка академична година Атестационната комисия изпраща на катедрите за верификация списъци с подлежащите на атестиране през следващата календарна година преподаватели.
  • В срок до 15 май на всяка академична година катедрите изпращат към Атестационната комисия документацията на атестираните преподаватели след обсъжданията в първичните звена/катедрите.

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО АТЕСТИРАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ФКНФ

Бланка за личен отчет на атестиран преподавател.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПО АТЕСТИРАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ФКНФ

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ:

 

Защо трябва да се атестирам?

Атестирането е изискване, заложено в ЗВО Чл. 57. (1) Висшите училища оценяват приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности и атестират веднъж на 3 години нехабилитираните и веднъж на 5 години хабилитираните преподаватели, както и в ПУДСУ Чл. 121. (1) Членовете на научно-преподавателския състав подлежат на периодично атестиране както следва:

1. професорите и доцентите веднъж на 5 години;

2. главните асистенти и асистентите веднъж на 3 години.

 

Удължава ли се периодът на атестиране при ползване на отпуск?

Периодът на атестиране на лицата, ползвали отпуски, се удължава с периода на отпуска, съгласно ПУДСУ Чл. 121 (2), само в следните случаи:

1. отпуск по майчинство;

2. отпуск за временна неработоспособност повече от 1 година в течение на 2 последователни години;

3. отпуск за участие в дейността на висши държавни органи.

В останалите случаи заетостта в Раздел I. Учебно-преподавателската дейност се изчислява, като се изключва периодът на отпуска.

Точките в Раздел II. Научноизследователска дейност се изчисляват за календарните години на отчетния период независимо от отпуска.

Ако съм събрал/а достатъчно точки за положителна оценка от атестацията в отделните раздели, трябва ли да отчитам всички дейности за периода на атестиране?

Това е решение на атестираното лице.

 

ПО РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

В коя графа се отчитат организирани събития със студенти (вкл. организиране на конкурси по превод)?

Всякакви събития със студенти (вкл. конкурси по превод) се отчитат в графата „Подготовка на представителни групи за научни, спортни, художествени и др. изяви средно за периода на атестиране“.

Как се отчита участието в изготвяне на материали за кандидатстудентски изпит и какво означава „за периода на атестиране“?

„Участие в изготвяне на материали за… кандидатстудентски изпит (за периода на атестиране)“ да се разбира за всяка кандидатстудентска кампания за периода на атестиране.

Откъде да се набави информация за учебно-преподавателската заетост на атестираните преподаватели?

Информация за учебно-преподавателската заетост може да се набавя по два начина: 1) служебно, тъй като информацията е налична в споделеното пространство на СУ и е само с оторизиран достъп; 2) от общите справки за заетостта на преподавателите, които се изпращат служебно и официално от учебната 2017–2018 година насам и с които всяка катедра разполага.

АК изисква официални справки за заетостта на атестираните преподаватели за съответния период, които се предоставят на катедрите. В тях е включена общата и аудиторната заетост (както са отразени в индивидуалните отчети на преподавателите). Извънаудиторната заетост за семестриални изпити се изчислява от всеки преподавател от неговите индивидуални отчети. Информацията се верифицира от ръководителя на катедрата/катедрената АК (ако има такава) и от катедрения съвет.

 

ПО РАЗДЕЛ II. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Мога ли да избирам да отчета доклад от конференция, който е публикуван, като доклад на научен форум вместо като публикация?

Доклади от национални или международни научни форуми, които са публикувани, не могат да се отчитат като доклади, а само като публикации (виж бележката в скоби към графата 2. Участие в международни и национални научни прояви (Отчитат се само доклади, които не са публикувани и съответно не са отчетени в т. 1) в бланката за личен отчет на атестирания преподавател).

Как се отчитат публикации в издания от Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД?

Статии в издания, присъстващи в Националния референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране (НРС) на НАЦИД, се вписват в графата „Статия в реферирано издание без IF (независимо от броя на съавторите)“. Списъкът на изданията е достъпен на адрес: https://nrs.nacid.bg/register/search.

Препоръчително е за включените в тази графа научни публикации да бъде посочена базата данни, в която са реферирани (Scopus, Web of Science, НРС).

Как се определя броят на точките при няколко възможности (от… до… т.)?

Когато има точки от… до…, те се отчитат според жанра на публикацията и обема.

За „Превод на художествена литература“ 5 т. се отчитат за обем на превода над 100 страници.

Къде се отчитат участия в кръгли маси в чужбина/в България?

Участия в кръгли маси се отчитат в графа „Постерно или научно съобщение на международен/национален научен форум“.

Как се отчитат участия в семинари или школи в чужбина?

Участия в семинари, школи и под. в чужбина се отчитат в графа „Международни проекти без участие на СУ/факултет“.

Как се отчита израстване от академичната длъжност „асистент“ към длъжността „главен асистент“?

Заемането на академичната длъжност „главен асистент“ е обвързано с придобиването на ОНС „доктор“ и не е предвидено да се отчита отделно като академично израстване.

РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

Как се отчита представено писмено мнение при обсъждане на дисертация в първичното звено?

Участие в обсъждане на хабилитационни и други научни трудове в първичното звено с писмено мнение, предадено като част от документацията на обсъждането, се отчита в графата „Обсъждане на дисертация или на хабилитационен труд“ (III. 1.5.).

Как се отчита поддръжка на Фейсбук страница на специалност/катедра?

Администриране на Фейсбук страница на специалност/катедра се отчита в графа „Отговорник за сайт на катедра/специалност/център“.

Бележка:

На всеки ред/срещу всяка графа екселският файл дава възможност да се упоменават съответните доказателства за дейността, без да се прилагат допълнителни списъци към бланката за личен отчет.

Екселската бланка сама сумира точките в отделните раздели. Затова в колоната за вписване на точки се вписват само числови стойности без текст или букви (без съкращение за думата „точки“: т.).

 

СТУДЕНТСКИ АНКЕТИ

Мога ли да видя точките от студентските анкети?

Атестационната комисия получава служебно чрез Декана от УЦИКТ студентските анкети с изчисление на точките. Всички атестирани преподаватели могат да видят попълнените за тях студентски анкети в системата Moodle. Отварянето на студентските анкети след всеки семестър е задължение на УЦИКТ.

Как се предотвратяват грешки при попълването на името на преподавателите (титуляр, асистиращ) в анкетите за курсове с повече от един/двама преподаватели?

Студентските анкети би следвало да се появяват с вписано име на преподавател, за да не се объркват студентите. Следва да им се напомня, че трябва да обръщат внимание анкета за кой преподавател отварят и попълват, което е указано в самата анкета. Анкетите не могат да се попълват повторно заради запазване на анонимността.

Как студентите попълват анкети за всеки преподавател, когато преподавателите (най-често в курсовете по практически език) са повече от двама?

Към м. март 2021 г. Деканското ръководство нееднократно е сигнализирало за проблема отговорните лица на университетско ниво и в УЦИКТ и се очаква проблемът да бъде разрешен.

Как да се мотивират студентите да попълват анкетите?

Към момента единствен начин да се мотивират студентите да попълват тези анкети е чрез диалог и убеждаване за важността и необходимостта от тяхното мнение за усъвършенстване на образователния процес.

При техническа възможност (аудитория с компютри или възможност студентите да носят със себе си лаптопи, наличен смартфон) преподавателят би могъл да отдели 15 мин от някой от последните си часове за семестъра, когато анкетите са вече отворени, за да бъдат попълнени на място.