Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Атестиране на преподаватели

   

ГРАФИК ЗА АТЕСТИРАНЕ ВЪВ ФКНФ

  • В срок до 31 октомври на всяка академична година Атестационната комисия изпраща на катедрите за верификация списъци с подлежащите на атестиране през следващата календарна година преподаватели.
  • В срок до 15 май на всяка академична година катедрите изпращат към Атестационната комисия документацията на атестираните преподаватели след обсъжданията в първичните звена/катедрите.

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО АТЕСТИРАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ФКНФ

Бланка за личен отчет на атестиран преподавател.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ПО АТЕСТИРАНЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ФКНФ

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ:

 

 

Защо трябва да се атестирам?

 

Атестирането е изискване, заложено в ЗВО Чл. 57. (1) Висшите училища оценяват приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности и атестират веднъж на 3 години нехабилитираните и веднъж на 5 години хабилитираните преподаватели, както и в ПУДСУ Чл. 121. (1) Членовете на научно-преподавателския състав подлежат на периодично атестиране както следва:

 

1. професорите и доцентите веднъж на 5 години;

 

2. главните асистенти и асистентите веднъж на 3 години.

 

 

 

Удължава ли се периодът на атестиране при ползване на отпуск?

 

Периодът на атестиране на лицата, ползвали отпуски, се удължава с периода на отпуска, съгласно ПУДСУ Чл. 121 (2), само в следните случаи:

 

1. отпуск по майчинство;

 

2. отпуск за временна неработоспособност повече от 1 година в течение на 2 последователни години;

 

3. отпуск за участие в дейността на висши държавни органи.

 

В останалите случаи заетостта в Раздел I. Учебно-преподавателската дейност се изчислява, като се изключва периодът на отпуска.

 

Точките в Раздел II. Научноизследователска дейност се изчисляват за календарните години на отчетния период независимо от отпуска.

 

Ако съм събрал/а достатъчно точки за положителна оценка от атестацията в отделните раздели, трябва ли да отчитам всички дейности за периода на атестиране?

 

Това е решение на атестираното лице.

 

 

 

ПО РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

В коя графа се отчитат организирани събития със студенти (вкл. организиране на конкурси по превод)?

 

Всякакви събития със студенти (вкл. конкурси по превод) се отчитат в графата „Подготовка на представителни групи за научни, спортни, художествени и др. изяви средно за периода на атестиране“.

 

Как се отчита участието в изготвяне на материали за кандидатстудентски изпит и какво означава „за периода на атестиране“?

 

„Участие в изготвяне на материали за… кандидатстудентски изпит (за периода на атестиране)“ да се разбира за всяка кандидатстудентска кампания за периода на атестиране.

 

Откъде да се набави информация за учебно-преподавателската заетост на атестираните преподаватели?

 

Информация за учебно-преподавателската заетост може да се набавя по два начина: 1) служебно, тъй като информацията е налична в споделеното пространство на СУ и е само с оторизиран достъп; 2) от общите справки за заетостта на преподавателите, които се изпращат служебно и официално от учебната 2017–2018 година насам и с които всяка катедра разполага.

 

АК изисква официални справки за заетостта на атестираните преподаватели за съответния период, които се предоставят на катедрите. В тях е включена общата и аудиторната заетост (както са отразени в индивидуалните отчети на преподавателите). Извънаудиторната заетост за семестриални изпити се изчислява от всеки преподавател от неговите индивидуални отчети. Информацията се верифицира от ръководителя на катедрата/катедрената АК (ако има такава) и от катедрения съвет.

 

 

Как се отчита разработването на нов курс, както и актуализирането на съдържанието на лекционен курс или цикъл упражнения?

 

 

 

Разработването на нов курсов, както и актуализирането на съдържанието на лекционен курс или цикъл упражнения, независимо от процента на актуализация, се отчитат само ако учебната програма на курса е представена и гласувана на заседание на катедрения съвет и на факултетния съвет. При конкретизиране на тези дейности се изисква да се посочват номерът и датата на протокола от катедрения, респективно от факултетния съвет, на който е била приета съответната учебна програма.

 

 

 

ПО РАЗДЕЛ II. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

 

 

Мога ли да избирам да отчета доклад от конференция, който е публикуван, като доклад на научен форум вместо като публикация?

 

 

 

Доклади от национални или международни научни форуми, които са публикувани, не могат да се отчитат като доклади, а само като публикации (виж бележката в скоби към графата 2. Участие в международни и национални научни прояви (Отчитат се само доклади, които не са публикувани и съответно не са отчетени в т. 1) в бланката за личен отчет на атестирания преподавател).

 

 

Как се отчитат публикации в издания от Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД?

 

 

 

Статии в издания от референтния списък на НАЦИД се вписват в графата „Статия в реферирано издание без IF (независимо от броя на съавторите)“. Списъкът на изданията е достъпен на адрес: https://nrs.nacid.bg/register/search.

 

Препоръчително е за включените в тази графа научни публикации да бъде посочена базата данни, в която са реферирани (Scopus, Web of Science, НРС).

 

 

 

Как се отчита депозирано, но все още нерегистрирано в НАЦИД издание?

 

 

Депозирано, но все още нерегистрирано в НАЦИД издание се отчита като реферирано без IF, ако се приложи служебна бележка, че е прието за включване в НРС, в противен случай се отчита като нереферирано.

 

 

Защо се признават само публикации, които са с посочена авторова принадлежност към СУ „Св. Климент Охридски“?

 

 

Изискването да се отчитат само публикации, в които изрично е упоменато, че авторът е от СУ, става неразделна част от процедурата по атестиране на академичния състав с решение на АС от 26.04.2023 г. Това решение се налага поради увеличения брой преподаватели, които са на втори трудов договор в БАН или други академични институции. При статиите в научни списания да се посочва освен името на автора, също и СУ. В научните сборници би трябвало също да се отбелязва.

 

 

Как се отчита участието в редколегия на периодично научно национално/международно издание?

 

Отчита се всяко участие за целия период на атестиране, а не за всяка година.

 

 

Как се определя броят на точките при няколко възможности (от… до… т.)?

 

 

 

Когато има точки от… до…, те се отчитат според жанра на публикацията и обема.

 

За „Превод на художествена литература“ 5 т. се отчитат за обем на превода над 100 страници.

 

 

Къде се отчитат участия в кръгли маси в чужбина/в България?

 

 

 

Участия в кръгли маси се отчитат в графа „Постерно или научно съобщение на международен/национален научен форум“.

 

 

 

Как се отчитат участия в семинари или школи в чужбина?

 

 

 

Участия в семинари, школи и под. в чужбина се отчитат в графа „Международни проекти без участие на СУ/факултет“.

 

 

 

Как се отчита израстване от академичната длъжност „асистент“ към длъжността „главен асистент“?

 

Заемането на академичната длъжност „главен асистент“ е обвързано с придобиването на ОНС „доктор“ и не е предвидено да се отчита отделно като академично израстване.

 

 

Как се отчита дейността „заместник-ръководител на научни, културно-информационни и др. центрове към СУ“?

 

 

 

Отчита се в графа „Дейност на научни, културно-информационни и др. центрове към СУ“: за ръководител – 5 т., за заместник-ръководител – 4 т., за член – 3 т.

 

 

 

Отчита ли се модерирането на секция в научен форум?

 

 

Модерирането на секция (което е различно от доклад/постер) на научен форум не се отчита при атестирането.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

 

 

 

Как се отчита представено писмено мнение при обсъждане на дисертация в първичното звено?

 

 

 

Участие в обсъждане на хабилитационни и други научни трудове в първичното звено с писмено мнение, предадено като част от документацията на обсъждането, се отчита в графата „Обсъждане на дисертация или на хабилитационен труд“ (III. 1.5.).

 

 

 

Къде в личния отчет може да се отрази сляпото рецензиране на статии за списания, колективни трудове и т.н.?

 

 

 

Дейността анонимно (сляпо) рецензиране се отчита в раздел III. 1.5., на ред 137 (рецензиране на статия - 1 т.) или на ред 136 (рецензиране на студия - 2 т.). Доказателственият материал (рецензионен лист) се представя в първичното звено.

 

 

 

Как се отчита поддръжка на Фейсбук страница на специалност/катедра?

 

 

 

Администриране на Фейсбук страница на специалност/катедра се отчита в графа „Отговорник за сайт на катедра/специалност/център“.

 

 

 

 

 

Бележка:

 

На всеки ред/срещу всяка графа екселският файл дава възможност да се упоменават съответните доказателства за дейността, без да се прилагат допълнителни списъци към бланката за личен отчет.

 

В колоната за вписване на точки се вписват само числови стойности без текст или букви (без съкращение за думата „точки“: т.).

 

 

 

СТУДЕНТСКИТЕ АНКЕТИ

 

 

 

Как се предотвратяват грешки при попълването на името на преподавателите (титуляр, асистиращ) в анкетите за курсове с повече от един/двама преподаватели?

 

 

 

Студентските анкети би следвало да се появяват с вписано име на преподавател, за да не се объркват студентите. Следва да им се напомня, че трябва да обръщат внимание анкета за кой преподавател отварят и попълват, което е указано в самата анкета. Анкетите не могат да се попълват повторно заради запазване на анонимността.

 

 

 

Как да се мотивират студентите да попълват анкетите?

 

 

 

Към момента единствен начин да се мотивират студентите да попълват тези анкети е чрез диалог и убеждение за важността и необходимостта от тяхното мнение за усъвършенстване на образователния процес.

 

 

 

При техническа възможност (аудитория с компютри или възможност студентите да носят със себе си лаптопи, наличен смартфон) преподавателят би могъл да отдели 15 мин от някой от последните си часове, когато анкетите са вече отворени, за да бъдат попълнени на място.