Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Провеждане на кандидат-докторантски изпит по западен език, 2022г.

   

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИТЕ ИЗПИТИ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2022 Г.

Кандидат-докторантските изпити по западен език през юни 2022 г. ще се проведат присъствено в Ректората на СУ по определен график (за чуждестранните кандидат-докторанти изпитът ще се проведе онлайн в платформата Мудъл, за което ще получи допълнителни инструкции).

ИЗИСКВАНИЯ:

Докторантите трябва да подготвят научен текст от 100 печатни страници от публикация в областта, в която ще разработва дисертацията си. В случай, че кандидатите използват печатна публикация, комисията ще избира част от текста по време на изпита. Кандидат-докторантите трябва да могат да четат, преведат посочена част от текста, както и да ѝ направят лексикален и морфо-синтактичен анализ.

Чуждестранните кандидат-докторанти трябва да качат подготвения текст в PDF формат към създадения курс, в платформата Мудъл.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТА:

Преди започване на изпита, комисията е длъжна да провери самоличността на кандидата, като за целта той показва своята лична карта, така че комисията да се увери, че кандидатът е същото лице, посочено в протокола. При липса на идентификационен документ или проблем с потвърждаването на самоличността на кандидата, ще бъдат взети всички необходими административни мерки и изпит няма да бъде проведен.

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ

ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ЮНИ 2022 Г.

 

 

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 9 юни 2022 г. от 9.00 ч., Ректорат - 255 зала

І комисия

Изпитът ще се проведе на 9 юни 2022 г. от 9.00 ч., Ректорат - 255 зала

ІІ комисия

Изпитът ще се проведе на 9 юни 2022 г. от 9.00 ч., Ректорат - 255 зала

ІІІ комисия

Изпитът ще се проведе на 9 юни 2022 г. от 9.00 ч., Ректорат - 255 зала

 

  • НЕМСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 13 юни 2022 г. от 10.00 ч., Ректорат - 241 зала

 

  • ФРЕНСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 13 юни 2022 г. от 10.00 ч. , Ректорат - 241 зала

 

  • ИСПАНСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 13 юни 2022 г. от 10.00 ч., Ректорат - 241 зала

 

  • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Изпитът ще се проведе на 13 юни 2022 г. от 10.00 ч., Ректорат - 241 зала

 

*Залите ще бъдат обявени допълнително

 

 

 

INSTRUCTIONS FOR ORGANIAING THE EXAMS IN A FOREIGN (WESTERN) LANGUAGE FOR PHD APPLICANTS – JUNE 2022

 

Schedule for the organization of the examinations in a foreign (western) language for PhD applicants

Exams in a foreign (western) language for PhD applicants will be held in June 2022 in person at the Rectorate of Sofia University “St. Kliment Ohridski” according to a set schedule. For foreign PhD applicants the exam will take place online in the Moodle platform of Sofia University according to a schedule for which they will receive further specific instructions.

 

REQUIREMENTS

PhD applicants have to prepare in advance a scientific text of 100 standard printed pages from a monograph in the field of their potential PhD studies. In case PhD applicants are using a print publication, the examination committee will choose an excerpt at the exam. The PhD applicants are expected to read the excerpt, translate it, and produce lexical and morpho-syntactic analysis of the excerpt.

Foreign PhD applicants are supposed to upload the prepared text in PDF format under the specifically created assignment in the respective course in the Moodle platform.

 

IDENTIFICATION OF THE PHD APPLICANT

Before the beginning of the exam, it is the examination committee’s obligation to check the identity of the applicant. The PhD applicant should show their ID document so that the members of the examination committee can verify that the person sitting the exam is the same as the one entered in the examination protocol. In case of lack of an identification document or any problem relating to the verification of the identity of the PhD applicant all necessary administrative measures will be taken and the exam will be cancelled.

 

ENGLISH

The exam will take place on 9 June 2022, starting at 9,00 o’clock, in the Rectorate.

 

Instruction for foreign PhD applicants