Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Периодични обяви на ФКНФ / Магистърски програми - подробно / Магистърска програма: Приложна лингвистика ПФ

   

СПЕЦИАЛНОСТ: ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Магистърска програма: Приложна лингвистика

 

Срок на обучение: 2 семестъра (за филолози)

3 семестъра (за неспециалисти)

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. дфн Евгения Вучева

тел.: 9308 334

e-mail: evucheva@gmail.com

www.lita-edu.eu

 

Магистърската програма Приложна лингвистика има специализиращ характер и е предназначена за специалисти – филолози, завършили квалификационната степен „бакалавър”, както и за неспециалисти – бакалаври от други хуманитарни специалности, владеещи португалски език. Тя предлага широкомащабна платформа за надграждане на знанията и уменията на магистрантите в основни области на приложното езикознание – лингвистика, комуникация, превод и редактиране.

Основната цел на програмата е подготовката на висококвалифицирани специалисти с изграден подход към теоретичните и практическите проблеми на езика, на превода и на комуникацията в междукултурен и междуличностен аспект, съобразен със съвременните потребности на обществото. Тя съчетава три специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и Превод и редактиране с ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК), с което дава възможност на магистрантите да усвоят най-новите постижения в посочените области, за да се превърнат в активни участници в съвременната мултикултурна среда.

Учебният план предвижда за неспециалистите задължителен начален подготвителен модул в продължение на един семестър. Обучението в Подготвителния базов модул се осъществява през летния семестър на учебната година преди началото на учебния процес в Магистърската програма по приложна лингвистика. Подготвителният базов модул включва основни дисциплини от Учебния план на бакалавърската степен на специалността Испанска филология. Обучението по тези дисциплини се осъществява по учебните програми на тези дисциплини в ОКС „бакалавър“, като кредитите, които се набират от този модул, са 30.

Обучението в останалите два семестъра на програмата е с отворен и гъвкав формат, което дава възможност на магистранта да състави сам учебния си план по приоритети. То е организирано в един основен модул с минимален брой задължителни дисциплини, който се надгражда с един от трите специализиращи модула (ЛИНГВИСТИКА, КОМУНИКАЦИЯ и Превод и редактиране с ПОРТУГАЛСКИ език). Във всеки от специализиращите модули се предлага и избор на предпочитани дисциплини. По избрания модул магистрантът трябва да набере не по-малко от половината от кредитите, предвидени за избираеми дисциплини по семестри. В зависимост от интересите на обучавания, останалите кредити се допълват от дисциплини от другите два профилиращи модула от Учебния план.

Магистрантът има право да набира кредити и от дисциплини, предлагани от други магистърски програми в Софийския университет.

Програмата предоставя възможност за стажове в областта и на трите модула – в научни учреждения, издателства, преводачески фирми, държавни и частни институции.

Магистърската програма завършва с подготовка и защита на магистърска дипломна работа на португалски език.

Магистърската програма „Приложна лингвистика” дава възможност за разширяване и усъвършенстване на филологическата подготовка на студентите, ориентирана към тяхната езиковедска, преводаческа, редакторска или комуникативна квалификация. Завършилите са висококвалифицирани специалисти с изградени широки професионални умения за работа в конкурентна среда в обществената, културната и образователната сфера, където се изисква отлично владеене на чуждия език, теоретична езикова компетентност, комуникативни, преводачески и редакторски умения, стратегически и творчески подход в търсенето на професионални решения.

Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър” по тази програма биха могли да намерят професионална реализация в културни институции, средства за масова информация, международни представителства, научни институти, висши учебни заведения, преводачески агенции и другаде, където хуманитарното образование, съчетано с професионално владеене на чуждия език и със задълбочени познания в областта на приложната лингвистика, е важен приоритет.

 

Условия за кандидатстване:

а) общ успех (средноаритметично от общия успех по време на следването и държавния изпит) най-малко „добър“;

б) неспециалистите трябва да владеят португалски език, чието ниво се удостоверява с документ при кандидатстването или с писмен изпит;

в) събеседване с комисия, задължително за всички кандидатстващи, като оценяването се извършва въз основа на езиковите и комуникативните им умения.