Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Класическа филология (класическа, новогръцка и унгарска филологии)

   

Ръководител на катедра "Класическа филология" (класическа, новогръцка и унгарска филологии)

доц. д-р Йоана Сиракова

приемно време: , 183 каб., Ректорат

е-mail: i.sirakova@uni-sofia.bg;

 

Уеб сайт на катедрата: http://www.kkf.proclassics.org/

Година на създаване:
Класическа филология 1921 г.
Унгарска филология 1983 г.

Новогръцка филология 1992 г.

Преподаватели

 

Специалност „Класическа филология“ е единствената в страната, която дава образование по класически езици и по старогръцка и римска литература и култура, като същевременно прави връзка между античното езиково и културно наследство и съвременния езиков, културен, обществен и научен контекст. Студентите имат уникална възможност да добавят към досегашната си чуждоезикова компетентност два класически езика, които са в основата на развитието на европейската езикова и писмена традиция – старогръцки и латински. Изучаването на антична литература и култура развива способността и дава квалификация за компетентно навлизане в света на идеите на други епохи и научни полета и помага за интерпретирането на античното културноисторическо наследство на територията на съвременна България и Балканите. Активното участие в учебния процес, в научните проекти и в другите инициативи на Катедрата по класическа филология гарантира личностно и професионално развитие, което всеки работодател цени и което е добро начало за всяка кариера.

 

Програмите на изучаваните дисциплини изграждат у студентите необходимите умения за работа с произведения на античната литература в оригинал и в превод, както и с текстове на съвременни езици, и полагат теоретична основа за занимания в различни области на хуманитаристиката и обществената сфера. Възпитаниците на специалност „Класическа филология“ успешно се реализират и заемат длъжности и в други професионални сфери благодарение на широкопрофилните знания и умения, като ръководители, експерти, консултанти и служители в областта на:

 

- науката, културата и образованието;

 

- превода и издателската дейност;

 

- компютърното моделиране и дигиталната обработка на езици, текстове и артефакти;

 

- публицистиката, журналистиката и критиката;

 

- културния туризъм;

 

- връзките с обществеността, рекламата и медиите;

 

- политиката и стратегическото планиране;

 

- услугите и административните дейности.

____________________________________________________________________________________________________________

Библиотека ,,Класическа филология" е филиал на УБ ,,Св. Климент Охридски".
Във фонда й преобладават текстовете от латински и старогръцки автори (писани между ІХ век пр. Хр. и ІІІ век сл. Хр.), антична история, сериите Латински и Гръцки извори за българската история, епиграфика, преводи на антични автори и общирен раздел с литература по антична философия, критика върху античната литература, справочници, речници и енциклопедии на тема Античност. Нови книги се получават всяка седмица, а фондът на библ. КФ се състои от около 10 000 библ. единици.
Библиотеката има 8 читателски места. Може да се ползва безплатен Wi-Fi достъп до Интернет, както и достъп до електронни реферативни бази данни (Scopus, Science direct, JSTOR, Emerald и др.)
Можете да ползвате услугите на библиотека КФ след издадена читателска карта от Централна университетска библиотека (ЦУБ) или ISIC карта, регистрирана в системата на ЦУБ, а книги за дома могат да заемат само преподаватели и студенти на катедра Класическа филология.

Работно време:

Понеделник - петък 9:00 - 18:00

Библиотекар: Антон Оруш

Адрес: София 1504, бул. Цар Освободител № 15, Ректорат, ет. VІ, зала 187

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Специалност

„Новогръцка филология“ към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” съществува от 1992 г. Тя няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България, тъй като е единствената, която предлага на своите студенти пълна филологическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език.

Специалност Новогръцка филология има за цел:

1. Да формира практически умения и професионални компетентности за ориентиране в стандартите за работа и за проектна дейност в България и/или Европейския съюз в областта на икономиката, политиката, културата и образованието и с оглед на българо-гръцките отношения.

2. Да подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.

3. Да подготвя кадри с професионална квалификация „специалист-филолог по новогръцки език”, които да са запознати с основните езикови и културни явления, произтичащи от различните фази на развитие на гръцкия език и неговата литература през късновизантийските столетия, по време на османското владичество над Балканите и съвременната епоха.

4. Да подготвя преподаватели по гръцки език за различни образователни институции.

По време на следването си студентите имат възможност за частично обучение, специализации и участие в летни езикови или специализирани курсове в Гърция.

Библиотеката на специалност „Новогръцка филология“ (ауд. 176, Ректорат) съдържа книги на новогръцки език, учебници и многобройни гръцки периодични издания.

Уебсайт на специалност „Новогръцка филология“: http://ngf-bg.com/wordpress/

_______________________________________________________________________________________________________________

Специалност "Унгарска филология" към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” е единственото звено в системата на висшето образование в България, което предлага обучение в бакалавърска и магистърска степен по унгарска филология. Днес в България няма друга институционализирана форма на обучение на филолози унгаристи, която да подготвя кадри за реално приложение на филологическите познания по унгаристика в различните сектори на българо-унгарските взаимоотношения (културен, икономически, образователно-научен, политически), включване в мултиезиковото общуване и на ниво Европейски съюз, също така и в международните бизнес отношения; науката, културата и образованието; превода и издателската дейност; публицистиката, журналистиката и критиката; междукултурните връзки и културния туризъм; връзките с обществеността, рекламата и медиите; политиката и стратегическото планиране; услугите и административните дейности, проекти и различни дейности, свързани с унгаристиката.

 

Специалността поддържа традиционно добри отношения с катедрите по унгарска филология в Университета „Лайош Кошут“ в Дебрецен, Университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща, Университета „Янус Панониус“ в Печ и Института по хунгарология „Балинт Балаши“ в Будапеща. По време на следването си студентите имат възможност за частично обучение, специализации и участие в летни езикови или специализирани курсове (в Будапеща, Дебрецен, Печ).

 

„Унгарска филология“ към Катедрата по класическа филология във Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” е единственото звено в системата на висшето образование в България, което предлага обучение в бакалавърска и магистърска степен по унгарска филология. Днес в България няма друга институционализирана форма на обучение на филолози унгаристи, която да подготвя кадри за реално приложение на филологическите познания по унгаристика в различните сектори на българо-унгарските взаимоотношения (културен, икономически, образователно-научен, политически), включване в мултиезиковото общуване и на ниво Европейски съюз, също така и в международните бизнес отношения; науката, културата и образованието; превода и издателската дейност; публицистиката, журналистиката и критиката; междукултурните връзки и културния туризъм; връзките с обществеността, рекламата и медиите; политиката и стратегическото планиране; услугите и административните дейности, проекти и различни дейности, свързани с унгаристиката.

 

Специалността поддържа традиционно добри отношения с катедрите по унгарска филология в Университета „Лайош Кошут“ в Дебрецен, Университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща, Университета „Янус Панониус“ в Печ и Института по хунгарология „Балинт Балаши“ в Будапеща. По време на следването си студентите имат възможност за частично обучение, специализации и участие в летни езикови или специализирани курсове (в Будапеща, Дебрецен, Печ).