Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Класическа филология (класическа, новогръцка и унгарска филологии) / Преподаватели

   

 

Катедра по класическа филология (класическа, новогръцка и унгарска филологии)

 

Ръководител на катедра „Класическа филология“

доц. д-р Йоана Сиракова

Приемно време: 183 каб., Ректорат

е-mail: i.sirakova@uni-sofia.bg

 

Специалност „Класическа филология“

 

Проф. дфн Анастас Герджиков
Латинско езикознание и латинска граматика, Големите книги на античния свят (римска част),

 

Проф. дфн Мирена Славова
Морфология на старогръцкия език, Фонетика на старогръцкия език, Старогръцки език и автори, Старогръцки език (специалност „Новогръцка филология”), Класическите езици в съвременния български език

 

Проф. дфн Петя Янева
Синтаксис на старогръцкия език, Историческа граматика на гръцкия език (специалност „Новогръцка филология”), Старогръцки език и автори, Византийски език и автори (специалност „Новогръцка филология”)

 

Доц. д-р Николай Гочев
Старогръцка литература, Старогръцката литература в римската епоха, Интелектуалците в Античността, Античността в произведенията на художествената литература и естетическата теория в Европа XVI–XX в.

 

Проф. д-р Виолета Герджикова
Увод в класическата филология, Римска култура, Старогръцка култура, Античността в съвременната кино и медийна среда, Академично писане

 

Доц. д-р Елия Маринова
Римска литература, Латински език и автори, Изследвания на Ренесанса и новолатинската литература, Антично и съвременно изкуство, История на рецепцията на римската литература

 

Доц. д-р Невена Панова
Старогръцка литература, Големите книги на античния свят (гръцка част), Старогръцки език (за неспециалисти), Българска литература и Античност, Проблеми на превода и интерпретацията на антични философски текстове, Академично писане

 

Доц. д-р Йоана Сиракова
История и теории на превода, Практически семинар по превод, Латински език и автори, Латински език (за неспециалисти), Българските преводи на антични автори, Българска литература и Античност, Класическите езици в съвременния български език, Онлайн бази данни и ресурси и науки за Античността

 

Гл. ас. д-р Димитър Илиев
Съвременни лингвистични теории, Старогръцки език и автори, Старогръцки език (за неспециалисти), Романско езикознание, Зараждане и развитие на гръцката епиграма, Интернет и информационни технология в обучението по класически езици и класическа древност, Онлайн бази данни и ресурси и науки за Античността, Електронна обработка на епиграфски паметници с XML

 

Гл. ас. д-р Марта Ивайлова
Старогръцки език (за неспециалисти), Старогръцка култура (специалност „Новогръцка филология”), Божества, празници и светилища в Древна Гърция

 

Гл. ас. д-р Люба Радулова

Латински език и автори, Латински език (специалност „Право“), Латинска юридическа терминология, Римска литература и право

 

Доц. д-р Цветан Василев

Латински език и автори, Латински език (за неспециалисти)

 

Aс. Доротея Табакова
Старогръцки език и автори, Старогръцки език (за неспециалисти), История и практика на превода (старогръцка част), Антична метрика и проблеми на превода, Българските преводи на антични автори

 

Гл. ас. Николай Шаранков
Историческа граматика на класическите езици, Старогръцки език и автори, Гръцка и латинска епиграфика, Старогръцки език (за неспециалисти)

Подробна информация на сайта на специалността: http://kkf.proclassics.org/

 

 

 

Специалност „Новогръцка филология“

 

Проф. дин Кирил Павликянов

Византийска култура, Византийска литература, Странознание на Гърция, Нова история на Гърция, Гръцка средновековна палеография, Административен и юридически новогръцки, Литературни стилове на новогръцкия език, Методология на научното изследване

 

Доц. дфн Борис Вунчев

Новогръцки език, Новогръцка теоретична граматика

 

Доц. д-р Драгомира Вълчева

Новогръцки език, Новогръцка теоретична граматика, Увод в теорията на превода, Преводът като пренос на култура, История, теория и практика на превода (магистри), Специални функционални езици – обществено-политическа лексика (магистри)

 

Ас. Аннa Лазарова

Новогръцки език, Комуникативни умения

 

Ас. д-р Ирина Стрикова

Новогръцки език

 

Ас. Нели Попова

Новогръцка литература, Новогръцки език

Подробна информация на сайта на специалността: http://ngf-bg.com/wordpress/

 

 

Специалност „Унгарска филология“

 

Доц. д-р Ина Вишоградска
Унгарско езикознание, Практически унгарски език, Унгарски правопис, Славянските заемки в унгарския език

Доц. д-р Лиляна Лесничкова
Практически унгарски език, Съвременен унгарски език – лексикология и семантика, Теория и практика на превода, Специализиран превод, Превод на фразеология, Официална кореспонденция

Ас. Моника Гълъбова -Унгарски език - практически курс; Унгарска литература (20 век) и упражнение (2 част)

Ас. Едина Жолчак-Димитрова

Практически унгарски език, Унгарска литература

 

Professores emeriti

Доц. д-р Анна Николова