Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Зоология и антропология / Преподаватели / гл. ас. д-р Румяна Костова

   

каб. 264
тел: (02) 8167 218
e-mail: rkostova@biofac.uni-sofia.bg

Rumyana_Kostova
Биологически факултет, катедра Зоология и антропология, бул. „Драган Цанков“ №8, стая 264, 1164, София
Придобити степени Доктор, специалност Ентомология (PhD)
Следдипломни курсове

Ноември 2020: Exploratory Data Analysis. Authorized by Johns Hopkins University and offered through Coursera. Верификация: coursera.org /verify/LWDBTK2DFAS6

Октомври 2020. The Data Scientist’s Toolbox. Authorized by Johns Hopkins University and offered through Coursera. Верификация: coursera.org /verify/WQ77XFGXCLJU

12-16 Април, 2010: “Добри практики по програмата Life+” – обучение по Българо-Холандски проект „Изграждане на капацитет за изготвяне и управление на проекти по финансовия инструмент за околна среда Life+”

15-18 Март, 2010: Курс: “Advanced methods in faunal diversity estimating – ecological approaches (GIS)” - обучение по проект “Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда”. (Договор № BG 051 PO001-3.3.04/41)

22-26 Февруари, 2010: Курс: “Молекулярна таксономия, филогения и екология” – обучение по проект CEBDER, (Договор № DO 02-15/2009)

Януари, 2010: „Е-learning платформи за обучение по биостатистика и системи за оценка на студенти“ – обучение в Университета в Намур, Белгия, финансирано от БФ и от звено „Биостатистика“ към катедра Биология в университета в Намур

Ноември, 2008: Курс: Moodle – І-во ниво - обучение по програми за следдипломна квалификация на Свободен факултет, Софийски университет

Образователни дейности в бакалавърски програми

- Биостатистика

- Зоология на безгръбначните животни

Образователни дейности в магистърски програми

- Голям практикум по ентомология – Coleoptera

- Биологичен контрол на вредни насекоми

Научни интереси Таксономия, Фаунистика и екология на бръмбари бегачи (Coleoptera: Carabidae). Приложение на количествени методи и анализи при фаунистични и екологични изследвания. Мониторинг и оценка на редки и защитени видове бръмбари.
Избрани публикации

Kostova R., Borissov S., Bobeva A. & Bekchiev R. 2024. At a crossroads: Genetic lineages and dispersal routes of Morimus asper (Sulzer, 1776) s.l. (Coleoptera, Cerambycidae) in Bulgaria. Biodiversity Data Journal 12: e116619. https://doi.org/10.3897/BDJ.12.e116619

Kostova R., Bekchiev R., Popgeorgiev G. & Kornilev Y.V. 2023. First exhaustive distribution and habitat modelling of Morimus asper (Sulzer, 1776) sensu lato (Coleoptera, Cerambycidae) in Bulgaria. Nature Conservation 53: 39–59.

Kostova R. & Bekchiev R. 2023. Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) taxocoenoses from high altitude Pinus peuce and Pinus heldreichii forests in Bulgaria. Historia naturalis bulgarica 45 (7): 187–196.

Kostova R. & Bekchiev R. 2023. Data on the distribution of Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria from 1904 to 2022. Historia naturalis bulgarica 45 (6): 155–161.

Kostova R. & Bekchiev R. 2023. Trechus (s. str.) “subnotatus” species group (Coleoptera: Carabidae) in Bulgaria. Zootaxa 5264 (4): 505–525.

Bekchiev R. & Kostova R. 2023. New data about the distribution of Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) and Dicentrius biroi Besuchet, 1999 (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in Bulgaria. Historia naturalis bulgarica 45 (2): 39–42

Bekchiev R., Antov M., Boyadzhiev P., Zaemdzhikova G., Kostova R. & Guéorguiev B. 2022. Carabus variolosus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Carabidae) in Bulgaria: rediscovered after 111 years. Historia naturalis bulgarica, 44 (10), 119-123

Bekchiev R. & Kostova R. 2022. The Subfamily Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of South-western Bulgaria: Rila and Pirin Mountains. Acta zoologica bulgarica, 74 (2), 169-174

Zidarova S. & Kostova R. 2021. A Pilot Monitoring Survey of the Lesser Blind Mole-rat Nannospalax (superspecies leucodon) (Mammalia: Rodentia) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 73 (1): 107-112

Bekchiev R., Crevecoeur L., Gielen K., Bosmans B., Smets K. & Kostova R. 2020. One Hundred Years of Solitude: Rediscovery of the Rare and Protected Beetle Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 72 (3): 383-384.

Kostova R., Bekchiev R. & Beshkov S. 2019. Coleoptera and Lepidoptera (Insecta) diversity in the central part of Sredna Gora Mountains (Bulgaria). Bulletin of the Entomological Society of Malta 10: 75–95

Bekchiev R., Guéorguiev B., Kostova R., Chehlarov E. & Sivilov O. 2018. New Records of Rare and Threatened Beetles (Insecta: Coleoptera) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica 70 (4): 501-506

Sabella G., Bekchiev R. & Kostova R. 2017. Pselaphinae (Coleoptera Staphylinidae) from Sicily and Calabria (Italy). Results from a short entomological expedition in April, 2015. Biodiversity Journal 8 (1): 185–192

Bekchiev R., Sivilov O., Kostova R. & Lapeva-Gjonova A. 2017. Distribution of Amorphocephala coronate (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in Bulgaria. ZooNotes 104: 1-3

Kostova R. & Guéorguiev B. 2016. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Strandzha Mountain and adjacent coastal territories (Bulgaria and Turkey). Biodiversity Data Journal 4: e8135. doi: 10.3897/BDJ.4.e8135

Kostova R. 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) diversity patterns in forest habitats of high conservation value, Southern Bulgaria. Biodiversity Journal 6 (1): 341–352

Bekchiev R., Brachat V., Anlaş S., Özgen I., Yağmur E., Örgel S, Gjonov I. & Kostova R. 2015. Contribution to the Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of Anatolia, Turkey. Acta Zoologica Bulgarica 67 (3): 319-324

Gueorguiev, B. & Kostova R. 2011. A new species of Duvalius, subg. Biharotrechus (Coleoptera: Carabidae) from Bulagaria. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (4), pp. 305–313

Lapeva-Gjonova A., R. Kostova & B. V. Guéorguiev. 2011. New records of myrmecophilous beetles Paussus turcicus I. Frivaldszky von Frivald, 1835 (Coleoptera, Carabidae) in Southeastern Balkans. ZooNotes, 21: 1-3.

Kostova R. 2009. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in two biosphere reserves in the Rhodope Mountains, Bulgaria. Acta zool. Bulg., 61(2), 187-196.

Tasheva-Terzieva E. & Kostova R. 2007 The challenges of e-learning in biostatistics in the aim to join European trends in higher education. Proceedings of the Conference of the Union of Bulgarian Scientists - Stara Zagora.

Kostova, R. & M. Shishiniova. 2005. Food preferences of Pseudoophonus rufipes De Geer and Pseudoophonus griseus Panzer (Coleoptera: Carabidae) for seeds of weed and cultivated plants. Annuaire de l’Universite de Sofia, 96(4). 137-149

Избрани проекти през последните 5 години

2021-2025 „Комбиниран подход за разкриване на криптичното разнообразие на мравките от род Messor с акцeнт върху функционалната морфология, симбионтните комплекси, виброакустичната и химична комуникация“, КП-06-Н-51/6 от 11.11.2021. Позиция: експерт Coleoptera и биостатистика.

2018-2024 „Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров“. Финансиран от ФНИ-МОН, Договор № KП-06-Н21/1-17.12.2018. Позиция: експерт Coleoptera: Carabidae и биостатистика.

2019-2023 “Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични, реликтни иглолистни съобщества в България в условията на променящ се климат“. Финансиран от ФНИ-МОН. Договор № КП-06-Н36/13-17.12.2019. Позиция: експерт Coleoptera: Carabidae и Биостатистика.

2023 „Експертна подкрепа на екипа на ИАОС за изпълнение на пилотен продпроект „Координация и управление на национални схеми за мониторинг на биологичното разнообразие“ (Governance Sub-Pilot) по Проект „Европейско партньорство за биологично разнообразие” (Biodiversa+), финансиран по Програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)“, №4423/21.06.2023. Позиция: Експерт методики за мониторинг и оценка на защитени видове безгръбначни животни, риби и бозайници.

2023 „SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG" in the Eastern Region including Greece, Bulgaria, and Cyprus. Позиция: Полеви експерт опрашители.

2022 “План за действие за опазване на видовете Менетриезиев бегач и Унгарски бегач в България, в изпълнение на проект № BG16М1ОР002-3.020-0002-С01, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“. Позиция: Експерт Бръмбари бегачи, съавтор на Плана.

2022 “Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие”, Споразумение на НПНМ-БАН и МОСВ, № Д-33-19/08.07.2022. Позиция: Експерт защитени видове бръмбари; биостатистика.