Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Зоология и антропология / Преподаватели / гл. ас. д-р Румяна Костова

   

каб. 264
тел: (02) 8167 218
e-mail: rkostova@biofac.uni-sofia.bg

Rumyana_Kostova
Биологически факултет, катедра Зоология и антропология, бул. „Драган Цанков“ №8, стая 264, 1164, София
Придобити степени Доктор, специалност Ентомология (PhD)
Следдипломни курсове

Ноември 2020: Exploratory Data Analysis. Authorized by Johns Hopkins University and offered through Coursera. Верификация: coursera.org /verify/LWDBTK2DFAS6

Октомври 2020. The Data Scientist’s Toolbox. Authorized by Johns Hopkins University and offered through Coursera. Верификация: coursera.org /verify/WQ77XFGXCLJU

12-16 Април, 2010: “Добри практики по програмата Life+” – обучение по Българо-Холандски проект „Изграждане на капацитет за изготвяне и управление на проекти по финансовия инструмент за околна среда Life+”

15-18 Март, 2010: Курс: “Advanced methods in faunal diversity estimating – ecological approaches (GIS)” - обучение по проект “Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда”. (Договор № BG 051 PO001-3.3.04/41)

22-26 Февруари, 2010: Курс: “Молекулярна таксономия, филогения и екология” – обучение по проект CEBDER, (Договор № DO 02-15/2009)

Януари, 2010: „Е-learning платформи за обучение по биостатистика и системи за оценка на студенти“ – обучение в Университета в Намур, Белгия, финансирано от БФ и от звено „Биостатистика“ към катедра Биология в университета в Намур

Ноември, 2008: Курс: Moodle – І-во ниво - обучение по програми за следдипломна квалификация на Свободен факултет, Софийски университет

Образователни дейности в бакалавърски програми

- Биостатистика

- Зоология на безгръбначните животни

Образователни дейности в магистърски програми

- Голям практикум по ентомология – Coleoptera

- Биологичен контрол на вредни насекоми

Научни интереси Таксономия, Фаунистика и екология на бръмбари бегачи (Coleoptera: Carabidae). Приложение на количествени методи и анализи при фаунистични и екологични изследвания. Мониторинг и оценка на редки и защитени видове бръмбари.
Избрани публикации

Zidarova S. & Kostova R. 2021. A Pilot Monitoring Survey of the Lesser Blind Mole-rat Nannospalax (superspecies leucodon) (Mammalia: Rodentia) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 73 (1): 107-112

Bekchiev R., Crevecoeur L., Gielen K., Bosmans B., Smets K. & Kostova R. 2020. One Hundred Years of Solitude: Rediscovery of the Rare and Protected Beetle Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 72 (3): 383-384.

Kostova R., Bekchiev R. & Beshkov S. 2019. Coleoptera and Lepidoptera (Insecta) diversity in the central part of Sredna Gora Mountains (Bulgaria). Bulletin of the Entomological Society of Malta 10: 75–95

Bekchiev R., Guéorguiev B., Kostova R., Chehlarov E. & Sivilov O. 2018. New Records of Rare and Threatened Beetles (Insecta: Coleoptera) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica 70 (4): 501-506

Sabella G., Bekchiev R. & Kostova R. 2017. Pselaphinae (Coleoptera Staphylinidae) from Sicily and Calabria (Italy). Results from a short entomological expedition in April, 2015. Biodiversity Journal 8 (1): 185–192

Bekchiev R., Sivilov O., Kostova R. & Lapeva-Gjonova A. 2017. Distribution of Amorphocephala coronate (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in Bulgaria. ZooNotes 104: 1-3

Kostova R. & Guéorguiev B. 2016. The ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Strandzha Mountain and adjacent coastal territories (Bulgaria and Turkey). Biodiversity Data Journal 4: e8135. doi: 10.3897/BDJ.4.e8135

Kostova R. 2015. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) diversity patterns in forest habitats of high conservation value, Southern Bulgaria. Biodiversity Journal 6 (1): 341–352

Bekchiev R., Brachat V., Anlaş S., Özgen I., Yağmur E., Örgel S, Gjonov I. & Kostova R. 2015. Contribution to the Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) of Anatolia, Turkey. Acta Zoologica Bulgarica 67 (3): 319-324

Gueorguiev, B. & Kostova R. 2011. A new species of Duvalius, subg. Biharotrechus (Coleoptera: Carabidae) from Bulagaria. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 57 (4), pp. 305–313

Lapeva-Gjonova A., R. Kostova & B. V. Guéorguiev. 2011. New records of myrmecophilous beetles Paussus turcicus I. Frivaldszky von Frivald, 1835 (Coleoptera, Carabidae) in Southeastern Balkans. ZooNotes, 21: 1-3.

Kostova R. 2009. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in two biosphere reserves in the Rhodope Mountains, Bulgaria. Acta zool. Bulg., 61(2), 187-196.

Tasheva-Terzieva E. & Kostova R. 2007 The challenges of e-learning in biostatistics in the aim to join European trends in higher education. Proceedings of the Conference of the Union of Bulgarian Scientists - Stara Zagora.

Kostova, R. & M. Shishiniova. 2005. Food preferences of Pseudoophonus rufipes De Geer and Pseudoophonus griseus Panzer (Coleoptera: Carabidae) for seeds of weed and cultivated plants. Annuaire de l’Universite de Sofia, 96(4). 137-149

Избрани проекти през последните 5 години

Декември 2019 – текущ. “Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични, реликтни иглолистни съобщества в България в условията на променящ се климат“. Финансиран от ФНИ-МОН. Договор № КП-06-Н36/13-17.12.2019. Основна дейност: експерт Coleoptera: Carabidae и Биостатистика.

Декември 2018 – текущ. „Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров“. Финансиран от ФНИ-МОН, Договор № KП-06-Н21/1-17.12.2018. Основна дейност: експерт Coleoptera: Carabidae и биостатистика.

Март - Септември 2016. „Подобряване на информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)“. Обществена поръчка: „Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие - Български природен индекс (БПИ)“ - Експерт – Консултант за Безгръбначни животни. Договор №3201/14.03.2016. Основна дейност: експерт Безгръбначни животни и биостатистика.

2014-2015. „Разработване на Стратегически насоки за опазване/ поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни територии от безлесната зона” към проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк За Всички”, Финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г." Обществена поръчка „Избор На Консултант Натура” , Дейност 4.4. Основна дейност:експерт Биостатистика

2013-2015. „Теренни проучвания на разпространение и численост на бозайници“ по проект DIR-5113024-1-48 по процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24 „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състояние на видове и хабитати на територията на цялата страна – I-ва фаза“. Финасиран по ОПОС 2007-2013. Договор № 6/01.08.2013. Основна дейност: ексеперт Биостатистика

2013-2014. „Теренни проучвания на разпространение и численост на риби“ по проект DIR-5113024-1-48 по процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24 „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състояние на видове и хабитати на територията на цялата страна – I-ва фаза“. Финасиран по ОПОС 2007-2013. Договор № 2600/30.07.2013. Основна дейност: експерт Биостатистика

2012-2013. "Разработване на План за управление на Природен парк "Беласица". Финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и ОПОС (2007-2013). Договор № 10/20.07.2012 г.. Основна дейност: експерт Coleoptera.