Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти

   

 

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика. Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита са съобразени със Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в България, постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

През 2010 г. в БФ стартира пилотен проект „Докторантско училище“, финансиран от Фонд научни изследвания на СУ (Проект № 210/2010 г.), чиято цел е да повиши общия образователен, изследователски и обществен капацитет на докторската степен за по-добрата и успешна кариерна реализация на докторантите като млади учени и професионалисти.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.
За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен „магистър“.

В съответствие със Закона за висшето образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра“.

Акредитирани специалности в ОНС „доктор” по професионални направления

4.3. Биологически науки
Зоология
Ботаника
Молекулярна биология
Генетика
Биофизика
Биохимия
Хидробиология
Микробиология
Вирусология
Ентомология
Физиология на растенията
Физиология на животните и човека
Клетъчна биология
Екология и опазване на екосистемите
Паразитология и хелминтология

5.11. Биотехнологии
Технология на биологичноактивните вещества
Биотехнология на пречиствателните процеси

1.3. Педагогика на обучението по….
Методика на обучението по биология

Индивидуален отчет на преподавателя в ОНС "доктор"

Декларация за учебна заетост в образователна и научна степен „доктор“

Индивидуален учебен план на докторант

Атестация на докторант

Здравно осигуряване

Докторантски център Св. Климент Охридски (ДокЦент)

Нормативна уредба

Акредитирани специалности за ОНС "доктор"в СУ "Св. Климент Охридски"

Стипендии

Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС

Чуждестранни граждани