Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Академичен състав

   

Преподаватели и служители

 

КАТЕДРА БИОТЕХНОЛОГИЯ

доц. д-р Диляна Николова - Ръководител d.nikolova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 222
доц. д-р Вяра Маматаркова vmamatarkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 369
доц. д-р Яна Евстатиева y.evstatieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 222
гл. ас. д-р Орлин Гемишев o.gemishev@uni-sofia.bg 02 8167 308
гл. ас. д-р Цветана Личева cvlicheva@uni-sofia.bg 02 8167 316
гл. ас. д-р Росица Тропчева tropcheva@uni-sofia.bg 02 8167 316
ас. Емануела Лукач lukach@uni-sofia.bg 02 8167 290
химик Валентина Василева v.vasileva@biofac.uni-sofia.bg  
биолог Надежда Панова npanova@biofac.uni-sofia.bg  
биолог Даниела Гълъбова gulubova@biofac.uni-sofia.bg  
химик Светлана Мицева sv.miceva@biofac.uni-sofia.bg  

 

КАТЕДРА БИОФИЗИКА И РАДИОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Детелин Стефанов - Ръководител detelin@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 389
доц. д-р Валентина Ганева valia@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 237
доц. д-р Виржиния Долчинкова dolchinkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 281
гл.ас. д-р Маргарита Кузманова mkouzmanova@uni-sofia.bg 02 8167 309
гл. ас. д-р Кольо Данков kgdankov@uni-sofia.bg 02 8167 285
гл. ас. д-р Бояна Ангелова angelova_bd@uni-sofia.bg 02 8167 309
гл. ас. д-р Момчил Паунов m_paunov@uni-sofia.bg 02 8167 370
биолог Елизабета Бантутова e_bantutova@uni-sofia.bg  
биолог Мария Гурманова m.gurmanova@uni-sofia.bg  

 

КАТЕДРА БИОХИМИЯ

проф. д-р Светла Петрова - Ръководител spetrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 219
проф. д-р Стоян Чакъров stoianchakarov@uni-sofia.bg
доц. д-р Ивелин Панчев ijpanchev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 397
доц. д-р Иванка Цачева itsacheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 338
доц. д-р Йордан Думанов doumanov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 204
доц. д-р Любен Загорчев lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 391
доц. д-р Деница Теофанова teofanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 337
гл. ас. д-р Кирилка Младенова k_mladenova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 368
гл.ас. д-р Гинка Николова ginka.nikolova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 338
ас. Павел Видев pvidev@uni-sofia.bg  
биолог Мария Николова m.stoilova@uni-sofia.bg  
химик Людмила Миланова l_milanova@uni-sofia.bg  

 

КАТЕДРА БОТАНИКА

доц. д-р Анита Тошева - Ръководител atosheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 352
проф. дбн Майя Стойнева mstoyneva@uni-sofia.bg 02 8167 350
проф. д-р Доля Павлова pavlova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 304
проф. д-р Димитрина Колева koleva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 246
доц. д-р Благой Узунов buzunov@uni-sofia.bg 02 8167 295
доц. д-р Мирослава Стефанова m.stephanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 246
доц. д-р Цвета Ганева tsvetaganeva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 282
гл. ас. д-р Виктория Христова angelovah@uni-sofia.bg 02 8167 282
ас. д-р Габриела Петрова gabrielapetrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 304
ас. д-р Георги Кунев gikunev@uni-sofia.bg 02 8167 314
биолог Борис Ценов bcenov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 282
д-р Асен Асенов - кустос на Хербариум asenasenov71@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 335
биолог Анна Киркова a.kirkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 317
биолог Благовеста Богоева bbogoeva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 317

 

КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И ООС

доц.. д-р Анелия Кенарова - Ръководител kenarova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 361
проф. д-р Даниела Николова dansim@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 216
проф. д-р Росен Цонев tzonev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 229
доц. д-р Иван Трайков itraykov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 322
доц. д-р Силвена Ботева sbboteva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 243
гл. ас. д-р Кръсьо Димитров k.dimitrov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 229
гл. ас. д-р Калина Пачеджиева kalina.pachedjieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 347
гл. ас. д-р Венислава Спасова v_spasova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 216
биолог Владимир Стефанов v.stephanov@uni-sofia.bg 02 8167 229
биолог Нелия Пърлева purleva@biofac.uni-sofia.bg  

 

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ

проф. д-р Стоян Шишков - Ръководител sshishkov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 294
гл. ас. д-р Калина Шишкова k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 294
гл. ас. д-р Антон Хинков ahinkov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 220
гл. ас. д-р Даниел Тодоров dani_todorov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 220
биолог Паулина Стамболийска polipetrova@uni-sofia.bg  

 

КАТЕДРА ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

проф. д-р Петя Христова - Ръководител pkabad@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 271
доц. д-р Траяна Недева nedeva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 255
доц. д-р Илиана Иванова iaivanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 271
доц. д-р Михаил Илиев miliev1@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 325
доц. д-р Венцислава Петрова vpetrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 255
гл.ас. д-р Илияна Рашева i_rasheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 271
гл.ас. д-р Анна Томова aatomova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 255
гл. ас. д-р Йоана Кижева joana_k@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 313
гл. ас. д-р Ралица Илиева ralitza_ilieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 303
гл. ас. д-р Емилия Писарева episareva@uni-sofia.bg  
биолог Маргарита Ценова mhcenova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 329
биолог Боянка Ангелова b_angelova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 303
биолог Милена Петрова milena_petrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 313

 

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

доц. д-р Мариела Чичова - Ръководител mchichova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 383
проф. д-р Христо Гагов hgagov@uni-sofia.bg 02 8167 311
гл. ас. д-р Илияна Саздова i.sazdova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 208
гл.ас. д-р Милена Шкодрова mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 275
гл. ас. д-р Милена Мишонова mmishonova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 275
гл. ас. д-р Милена Керемидарска m_keremidarska@uni-sofia.bg 02 8167 208
ас. Биляна Илиева b.ilieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 208
биолог Нели Ангелова neliraikova@biofac.uni-sofia.bg  
биолог Диляна Дончева donchevast@biofac.uni-sofia.bg  

 

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

доц. д-р Ганка Чанева - Ръководител chaneva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 272
доц. д-р Женя Йорданова jiordanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 264
доц. д-р Мирослава Жипонова zhiponova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 388
гл.ас. д-р Детелина Петрова detelina@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 272
гл. ас. д-р Мариета Христозкова hristozkova_m@uni-sofia.bg 02 8167 249
ас. д-р Мария Рогова mrogova@uni-sofia.bg 02 8167 273
ас. Десислава Мантовска d_mantovska@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 388
биолог Анелия Райчева a.rajcheva@uni-sofia.bg 02 8167 273

 

 

КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ

доц. д-р инж. Анелия Кременска - Ръководител akremenska@fmi.uni-sofia.bg
akremenska@uni-sofia.bg
 
доц. д-р Надежда Райчева n.rajcheva@biofac.uni-sofia.bg  
доц. д-р Ася Асенова a.asenova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 298
доц. д-р Иса Хаджиали hadzhiali@biofac.uni-sofia.bg  
доц. д-р Камелия Стайкова kami_yotovska@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 318
ас. д-р Виктория Нечева vnecheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 242
биолог Маргарита Боянова m.bojanova@uni-sofia.bg  

 

 

КАТЕДРА ОБЩА И ПРИЛОЖНА ХИДРОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Йована Тодорова - Ръководител yovanatodorova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 205
проф. дбн Яна Топалова ytopalova@uni-sofia.bg 02 8167 289
доц. д-р Димитър Кожухаров kozuharov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 396
доц. д-р Елиза Узунова euzunova@uni-sofia.bg 02 8167 315
доц. д-р Ирина Шнайдер i.schneider@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 289
доц. д-р Любомир Кендеров lubomir.kenderov@biofac.uni-sofia.bg 02 81 67 343
гл. ас. д-р Десислава Роздина rozdina@uni-sofia.bg 02 81 67 396
гл. ас. д-р Михаела Белухова mihaela.kirilova@uni-sofia.bg 02 81 67 214
гл. ас. д-р Ивайло Йотинов vaylo_yotinov@uni-sofia.bg 02 81 67 205
биолог д-р Мариета Станачкова m_stanachkova@biofac.uni-sofia.bg 02 81 67 381

 

 

КАТЕДРА ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева
Вр.и.д. Ръководител
elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 276
проф. д-р Пламен Митов plamen_mitov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 241
доц. д-р Венцислав Делов delov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 328
доц. д-р Албена Гьонова gjonova@uni-sofia.bg 02 8167 374
доц. д-р Илиян Илиев iliyan_lazarov@uni-sofia.bg 02 8167 374
доц. д-р Диана Златанова dianazlatanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 320
гл.ас. д-р Ганина Лъвчиева-Начева ganinanacheva@uni-sofia.bg 02 8167 374
гл.ас. д-р Денис Градинаров gradinarov@uni-sofia.bg 02 8167 276
гл.ас. д-р Славка Георгиева sgeorgieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 251
гл .ас. д-р Румяна Костова rkostova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 218
гл. ас. д-р Атанас Грозданов atanas_grozdanov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 328
гл. ас. д-р Петър Петров p_petrov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 387
гл. ас. д-р Невена Коларова nkolarova@uni-sofia.bg 02 8167 251
гл. ас. д-р Елена Тодорова nenova@uni-sofia.bg 02 8167 245
гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу m.pirinska@uni-sofia.bg 02 8167 228
гл. ас. д-р Илия Гьонов gjonov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 380
гл. ас. д-р Елица Попова elitsa.popova@uni-sofia.bg 02 8167 320
ас. Надежда Параскова n.tosheva@uni-sofia.bg 02 8167 230
биолог Любомира Любомирова l.lyubomirova@uni-sofia.bg 02 8167 218
д-р Огнян Сивилов
кустос на Зоологическа колекция
osivilov@uni-sofia.bg 02 8167 218

 

КАТЕДРА ЦИТОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

доц. д-р Таня Топузова - Ръководител topouzova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 213
чл. кор. проф. дбн Румен Панков rpankov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 274
проф. дбн Росица Конакчиева r.konakchieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 291
доц. д-р Веселина Москова-Думанова moskova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 226
гл. ас. д-р Надежда Стефанова n_stefanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 302, 291
гл. ас. д-р Петър Ефтимов peftimov@uni-sofia.bg 02 8167 302
гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев gn_georgiev@uni-sofia.bg 02 8167 302
гл. ас. д-р. Борислав Арабаджиев b_arabadzhiev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 302
ас. Ралица Велева BF16077@uni-sofia.bg  
химик Деница Мелнишка dmelnishka@biofac.uni-sofia.bg  

 

 

КАТЕДРА ГЕНЕТИКА

доц. д-р Светослав Димов
Вр.и.д. Ръководител
svetoslav@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 342
проф. д-р Роберт Пенчовски robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 340
доц. д-р Сена Карачанак-Янкова sena_karachanak@uni-sofia.bg  
гл. ас. д-р Тереза Декова dekova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 372
гл. ас. д-р Меглена Китанова m.kitanova@uni-sofia.bg 02 8167 257
гл. ас.д-р Димитрина Георгиева d.georgieva@biofac.uni-sofia.bg  
гл. ас. д-р Мартин Димитров martin_dimitrov@uni-sofia.bg 02 8167 248
гл. ас. д-р Мартина Трайковска m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 340
гл. ас. д-р Славил Пейков spejkov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 248

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Божидара Генчева
Главен инспектор администрация на факултет
bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 300
Стефан Чанков - Управител на сградата   02 8167 333
Диди Наумова
инспектор сектор "Студенти"
naumova@uni-sofia.bg 02 8167 330
Румяна Иванова
инспектор сектор "Студенти"
rumimivanova@uni-sofia.bg 02 8167 206
Анелия Тончева
инспектор сектор "Студенти"
aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 356
Дениза Юзирова
инспектор сектор "Учебен"
deniza_d@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 250
Мариана Модрева
инспектор сектор "Учебен"
m_modreva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 371
Екатерина Афенлиева
инспектор сектор "Докторанти и СДК"
dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 362
Ваня Кирилова - счетоводител v.kachovska@uni-sofia.bg 02 8167 392
Еленка Мартинова - касиер emmartinova@uni-sofia.bg 02 8167 212
Малинка Георгиева - магазинер m_georgieva@uni-sofia.bg 02 8167 385