Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Кандидатстване

   

Прием за учебната 2017-2018 г. - ИНФОРМАЦИЯ

 

Места за прием на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз през учебната 2017/2018 година

Кандидатстване: 01.09. - 31.10.2017 г.

Професионално направление ОНС "доктор" Конспект
Р.О З.О
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на безгръбначните животни) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Ентомология) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Микробиология) 2   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика-Бактериална генетика и молекулно клониране) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Генетика-Биоинформатика) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека-Физиология на възбудимите клетки) 1   конспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология- Клетъчна поляризация и сигнализация) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология- Молекулярна имунология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Ботаника-Висши растения) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Хидробиология-Биологично водопречистване) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Хидробиология-Естествени и изкуствени водни тела) 1   канспект
4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) 2   канспект
4.3. Биологически науки (Физиология на растенията) 1   канспект
5.11. Биотехнологии (Технология на биологичноактивните вещества) 1   конспект
1.3. Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по биология) 1   конспект

От 01.09.2017 г. до 31.10.2017 г. в сектор “Докторанти” (кабинет № 214 на Ректората) се подават следните документи до Ректора на СУ "Св. Климент Охридски":

  • Автобиография
  • Копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях.

- В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

- За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

- Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

  • Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс, определена с Постановление на Министерския съвет (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език). Плащането се извършва в Паричния салон на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат, Северно крило, ІV етаж), или по банков път: сметката на СУ "Св. Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Вносител: трите имена на кандидат-докторанта

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Таксата се внася във всеки клон на банка по избор!

Внесената такса за кандидатстване не се възстановява.

От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОМН; и майки с три и повече деца.
Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

Всички документи се представят приложени в папка!