Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Зоология и антропология

   

ВрИД Ръководител: доц. д-р Елена Ташева
тел. 02 8167 276
e-mail: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

 

Една от най-старите катедри в Биологическия факултет, Катедрата по зоология, е основана през 1897 г. като Зоологически институт към Висшето училище в София, когато е избран първият редовен доцент по зоология д-р Георги Шишков. По-късно са обособени две катедри: Анатомия и систематика на безгръбначните животни (след това Зоология на безгръбначните животни) и Сравнителна анатомия и систематика на гръбначните животни (Зоология на гръбначните животни). Първият ръководител на Катедрата по сравнителна анатомия и систематика на гръбначните животни е проф. Степан Юринич. Сред следващите ръководители на двете катедри са: проф. С. Консулов, акад. М. Попов, проф. Т. Моров, проф. Г. Паспалев, проф. Козаров, проф. Ц. Пешев, проф. Д. Ташев, проф. Ш. Гатева, доц. И. Василев, проф. М. Шишиньова, доц. Д. Пешев.
През 1973 г. от Катедрата по зоология на гръбначните животни е отделена Катедрата по цитология, хистология и ембриология.

z-1
Проф. д-р Георги Шишков, първият редовен доцент
по зоология
Същата година е взето решение три от тогавашните катедри на Биологическия факултет – „Зоология на безгръбначните животни“, „Зоология на гръбначните животни“ и „Хидробиология“ – да бъдат обединени в една катедра Зоология. Две години по-късно Катедрата по хидробиология се отделя отново. През 1985 г. от Катедрата по цитология, хистология и ембриология се обособява сектор по анатомия на човека и антропология, който преминава в състава на катедрата по зоология. Така възниква катедра „Зоология и антропология“, под което название тя съществува и сега.

Най-новото направление в катедрата е свързано с обучението по биостатистика, основано през 1998 г. от доц. д-р Елена Ташева-Терзиева първо като избираем курс, а по-късно става задължителна дисциплина.
В момента катедрата има следните хабилитирани преподаватели: проф. д-р Мария Шишиньова, проф. д-р Пламен Митов, доц. д-р Даниело Пешев, доц. д-р Венцеслав Делов, доц. д-р Елена Ташева-Терзиева, доц. д-р Албена Гьонова, доц. д-р Илиян Илиев и доц. д-р Диана Златанова; нехабилитирани: гл. ас. д-р Ганина Начева, гл. ас. д-р Денис Градинаров, гл. ас. д-р Румяна Костова, гл. ас. д-р Славка Георгиева, гл. ас. д-р Атанас Грозданов, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас.д-р Петър Петров, гл. ас. д-р Илия Гьонов, ас. Севдан Неделчев, ас. Венета Ангелова, ас. Магдалена Пиринска-Апостолу, ас. Надежда Параскова; кустос д-р Боян Златков; специалисти: д-р Невена Коларова, д-р Огнян Сивилов.

Докторанти в катедрата са: Стилияна Попова, Зорница Захариева, Яна Петрова, Емилиян Стойнев, Никола Дойкин, Виолета Евтимова, Стоян Йорданов, Любомира Любомирова.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научноизследователската дейност на катедрата е насочена в няколко основни направления и се осъществява в съответните лаборатории: Ентомология, Нематология, Биологична борба, Зоология на гръбначните животни, Анатомия на човека и антропология.
В областта на ентомологията проучванията са насочени към определени групи насекоми: листни въшки, мравки, бръмбари и пеперуди. Специално внимание се отделя на морфологията, анатомията и таксономията на тези насекоми, както и на симбионтните им отношения с други животни.

z-3

Проучване на нощно активни насекоми с помощта на светлинна „кула”

z-2

Част от сбирката с влажни препарати в учебната лаборатория по зоология на безгръбначните животни

Изследванията в областта на нематологията са свързани с ентомопатогенните и ентомопаразитни нематоди и използването им в биологичната борба, свободно живеещите почвени нематоди и фитонематодите. Основните изследвания на гръбначната фауна са насочени към влечугите, птиците, бозайниците.

В областта на антропологията се провеждат изследвания, свързани с физическото развитие, палеоантропологията, дерматоглификата.
Освен научноизследователска членовете на катедрата осъществяват и експертна дейност, свързана предимно с биоразнообразието и оценяването на въздействието върху околната среда. Няколко от членовете на катедрата участват като експерти в един от най-големите проекти на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, приключил през 2013 г.

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА КАТЕДРАТА
Преподавателите от катедрата обучават студенти по 14 задължителни, 12 избираеми и 2 факултативни дисциплини в бакалавърската степен.
Задължителни курсове: Зоология на безгръбначните животни (проф. М. Шишиньова), Структурна и функционална зоология (проф. М. Шишиньова, доц. В. Делов), Зоология І и ІІ част ( доц. Е. Ташева-Терзиева, доц. Д. Пешев). Функционална и структурна зоология (проф. П. Митов, гл. ас. А. Грозданов), Зоология на гръбначните животни (доц. Д. Златанова), Биостатистика (доц.. Е. Ташева-Терзиева), Анатомия на човека (гл. ас. Д. Дарданов, гл. ас. В. Ангелова), Антропология (чл.-кор. проф. Й. Йорданов), Математическо моделиране в екологията (доц. Е. Ташева-Терзиева), Основи на биологичното разнообразие (доц. И. Илиев), Биологичен мониторинг (доц. В. Делов, гл. ас. С. Георгиева);

z-6
z-4
z-5
„На практика – като на практика” Учебна практика по зоология на безгръбначните животни Учебна практика по зоология
на гръбначните животни
Мониторинг на Софийското поле

Избираеми курсове: Обща ентомология (гл. ас. Г. Начева), Основи на паразитологията (гл. ас. Д. Градинаров), Нематология (гл. ас. С. Неделчев), Биологична борба (гл. ас. Д. Градинаров), Орнитология (доц. В. Делов), Зоогеография (доц. Д. Пешев), Обща териология (доц. Д. Златанова), Основи на биологичния мониторинг (доц. В. Делов), Биология на поведението (доц. В. Делов).

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Преподавателите участват в четири магистърски програми на катедрата: Ентомология, Паразитология, Зоология, Обща антропология, както и в програми на други катедри в Биологическия факултет (Вирусология, Екологично образование) и в създаването на междуфакултетски магистърски програми (Екотуризъм).

z-7
z-8
Магистри от МП „Обща антропология” съвместно с археолози по време на разкопки в района на гр. Силистра, 2002 г.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Катедрата провежда различни курсове в програми по СДК, като с най-голям интерес са тези по анатомия на човека, антропология, биостатистика.